ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > Uchwały Rady MiastaUchwała Nr 465 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2021-2025.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 344 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2020 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 243 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2020 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 242 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia i skierowania do wdrożenia programu pomocy społecznej pod nazwą ,,Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2025”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 241 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 240 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 roku zmienioną Uchwałą Nr 133 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 229 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia i skierowania do wdrożenia programu pomocy społecznej pod nazwą "Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzależnień realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2020 r. – grudzień 2025 r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 228 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia i skierowania do wdrożenia Programu "Złota jesień życia - Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2020 r. – grudzień 2025r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 133 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 r.

Uchwała Nr 133 - zmieniająca Uchwałę Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 43 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Konina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.

Załącznik: Uzasadnienie (uchwala_nr_043_2019_uzasadnienie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 41 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 813 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2019 - 2021

Załącznik: Treść programu (uchwala_nr_813_2018_przeciw_narkom_2019_2021.pdf)
Załącznik: Uzasadnienie (uchwala_nr_813_2018_uzasadnienie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 812 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2019 rok

Załącznik: Uzasadnienie (uchwala_nr_812_2018_uzasadnienie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 608 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na lata 2018 - 2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 607 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2018 - 2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej pod nazwą 'Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzależnień i przemocy domowej, realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie kwiecień 2016r. - grudzień 2019r.'


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 251 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu 'Złota Jesień Życia - Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2016 - grudzień 2019'


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 21 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia strategii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019 - 2025

Załącznik: Treść Strategii (Strategia_deinstyt_pieczy_zastep_Konin_2019_2025.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 789 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie w 2018 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zadań  i podziału  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie  w 2018 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 608 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na lata 2018 - 2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 607 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2018 - 2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 606 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2017 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2017 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 538 Rady Miasta Konina z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Konin


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 451 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 519 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2017 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie w 2017 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 316 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 341 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu profilaktyczno-edukacyjnego dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 340 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 302 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2016 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 304 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia 'Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019'


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 302 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie określenia wyoskości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2016 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 298 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 250 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2016-2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 234 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 68 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2015 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 227 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na lata 2016 rok

Załącznik: Program (uchwala_nr_227_Program.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 226 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2016 -2018

Załącznik: Program (uchwala_nr_226_Program.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 161 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2015 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 224 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu aktywizująco - wspierającego dla mieszkańców mieszkań chronionych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 161 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 68 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2015 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 130 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu 'Przeciwdziałanie przemocy - program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych'


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 68 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 68 Rady Miasta Koninia z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2015 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 904 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 752 Rady Miasta Koninia z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2014 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 903 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015-2025


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 842 Rady Miasta Konina z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 758 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina w 2013 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 752 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2014 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 743 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pomoc rzeczową


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 741 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 707 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 706 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 705 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Konina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 641 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 538 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2013 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 639 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 607 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 607 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2013 r. - w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 r. - w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 r. - w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina za 2012 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 538 Rady Miasta Konina z dnia 27 luty 2013 r.

Uchwała Nr 538 Rady Miasta Konina z dnia 27 luty 2013 r. - w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2013 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 503 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 503 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 r. -w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 492 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 492 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr 415 Rady Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2012 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 415 Rady Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr 415 - w sprawie zmiany Uchwały Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2012 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2012 r.

Uchwała Nr 334 - w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2012 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 333 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2012 r.

Uchwała Nr 333 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina za 2011 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 278 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 278 - w sprawie zmiany Uchwały Nr 143 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 94 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 rok w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 254 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011 r.

Uchwała Nr 254 - w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2012 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 143 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr 143 - w sprawie zmiany Uchwały Nr 94 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2011 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 94 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r.

 
Uchwała Nr 94 - w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2011 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 93 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r.

 
Uchwała Nr 93 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na realizację projektu:
 
"Wykorzystaj swoją szansę!"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 65 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2011 r.

 
Uchwała Nr 65 - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 756 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 593 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2010 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 666 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2009 r. oraz informacji o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2010 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 477 Rady Miasta Konina z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 720 RADY MIASTA KONINA z dnia 03 października 2006 roku w sprawie uchwalenia „Lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Konina na lata 2006 - 2015”, w części dotyczącej programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 544 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 422 Rady Miasta Konina z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2009 roku zmienionej uchwałą Nr 504 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 504 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 422 Rady Miasta Konina z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2009 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 399 Rady Miasta Konina z dnia 7 stycznia 2009 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 422 Rady Miasta Konina z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2009 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 392 Rady Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 249 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie określenia wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2008 roku zmienionej uchwałą nr 362 Rady Miasta Konina z dnia
29 października 2008 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 142 Rady Miasta Konina z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 80 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia wysokości środków PFRON przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2007 roku.


Na podstawie art. 35a ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) - Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 1 i wprowadza się nową treść o brzmieniu:
"Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 2 751 617,- zł przypadające według algorytmu w 2007 roku na realizację zadań w Mieście Koninie – przeznacza się na:

1. REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ osób niepełnosprawnych tj: na udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 110 000,- zł

2. REHABILITACJĘ SPOŁECZNĄ osób niepełnosprawnych - 2 641 617,- zł
w tym:

1) zobowiązania dot. dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej - 1 542 610,- zł
z tego: na wymianę lub dodatkowe wyposażenie - 28 851,19,- zł

2) na nowe zadania w 2007 r. - 1 099 007,- zł
w tym:

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 210 000,- zł

b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 70 000,- zł

c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 409 007,- zł

d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 410 000,- zł"

§ 2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina


Wiesław Steinke


Uchwała Nr 80 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie określenia wysokości środków PFRON przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2007 roku.


Na podstawie art. 35a ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) - Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 2 505 163,- zł – (słownie: dwa miliony pięćset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy zł) przypadające według algorytmu w 2007 roku na realizację zadań w Mieście Koninie – przeznacza się na:

1. REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ osób niepełnosprawnych tj: na udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 160 000,- zł

2. REHABILITACJĘ SPOŁECZNĄ osób niepełnosprawnych - 2 345 163,- zł
w tym:

1) zobowiązania dot. dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej - 1 542 610,- zł

2) na nowe zadania w 2007 r. - 802 553,- zł
w tym:

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 160 000,- zł

b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 70 000,- zł

c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 312 553,- zł

d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 260 000,- zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina


Wiesław Steinke


Uchwała Nr 24 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2006 r.


w sprawie zmiany uchwały nr 629 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie określenia wysokości środków PFRON przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2006r. - zmienionej uchwałą nr 753 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 629 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie określenia wysokości środków PFRON przypadających na realizacje zadań w Mieście Koninie w 2006 r.


Na podstawie art. 35a. ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), art. 12 pkt. 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

W § 1 zmienia się dotychczasową treść ust. 1 i 2 i wprowadza się nową treść o brzmieniu: ”Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 2 846.732, zł - przypadające według algorytmu w 2006 roku na realizację zadań w Mieście Koninie – przeznacza się na:

1. REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ osób niepełnosprawnych - 169 000,- zł
- udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 169 000,- zł

2. REHABILITACJĘ SPOŁECZNĄ osób niepełnosprawnych - 2 677.732,- zł
w tym:
1) zobowiązania dot. dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej - 1 542 610,- zł
z tego: na wymianę lub dodatkowe wyposażenie - 14 540,- zł
2) na nowe zadania w 2006 r. - 1 135 122,- zł
w tym:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 256 616,- zł
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 60 700,- zł
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 402 857,- zł
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 372 149,- zł
e) dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej - 42 800,- zł

§ 2.

Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
Równocześnie Rada Miasta Konina upoważnia Prezydenta Miasta do dokonywania w uzasadnionych przypadkach przesunięć środków finansowych w poszczególnych zadaniach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Konina


Wiesław Steinke


UCHWAŁA Nr 753 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 629 Rady Miasta Konina z dnia
30 marca 2006 roku w sprawie określenia wysokości środków
PFRON przypadających na realizację zadań
w Mieście Koninie w 2006 roku.

Na podstawie art. 35a. ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami), art. 12 pkt. 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o Samorządzie Powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.) - Rada Miasta Konina uchwala co następuje:

§1.

W § 1 zmienia się dotychczasową treść ust. 1 i 2 i wprowadza się nową treść o brzmieniu: "Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 2 591 783,- zł - przypadające według algorytmu w 2006 roku na realizację zadań w Mieście Koninie - przeznacza się na:

1. REHABILITACJĘ ZAWODOWA osób niepełnosprawnych - 139 000,-zł
- udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 139 000,-zł
2. REHABILITACJĘ SPOŁECZNA osób niepełnosprawnych - 2 452 783,-zł
w tym:
1) zobowiązania dot. dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej - 1 542 610,- zł z tego :
na wymianę lub dodatkowe wyposażenie - 14 540 ,- zł
2) na nowe zadania w 2006 r. - 910 173,- zł
w tym:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 256 616,- zł
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych - 60 700,- zł
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 302 857,-zł
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 290 000,- zł

§2.

Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyński


UZASADNIENIE

do uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 629 Rady Miasta Konina z dni 30 marca 2006 r. sprawie określenia wysokości środków PFRON przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2006r.

Rada Miasta Konina Uchwałą nr 629 z dnia 30 marca 2006 roku dokonała podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na rok 2006 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przedmiotowa uchwała została podjęta w oparciu o dokonany przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie podział środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na 2006 r. z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776; z późn. zm.).

Realizacja zadań oraz pełne wykorzystanie przyznanych środków PFRON wymaga dokonania przesunięć środków finansowych w poszczególnych zadaniach.
Dokonując podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych uwzględniono : lokalne potrzeby wynikające ze złożonych aktualnie wniosków, jak również uwzględniono opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Koninie.
Po rozpoznaniu potrzeb proponowany w projekcie uchwały podział środków jest uzasadniony.

Zastępca Prezydenta Miasta Konina
Tadeusz Tylak


XLIV Sesja Rady Miasta Konina IV kadencji - 2006-10-03


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

XLIV Sesja Rady Miasta Konina IV kadencji - 2006-06-22


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


XXXIX Sesja Rady Miasta Konina IV kadencji - 2006-03-01


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf
XXXII Sesja Rady Miasta Konina IV kadencji - 2005-08-31


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

XXI Sesja Rady Miasta Konina IV kadencji - 2004-06-30


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


Uchwała nr 506
Rady Miasta Konina

z dnia 31 sierpnia 2005r.


w sprawie: zmiany uchwały nr 445 Rady Miasta Konina z dni 16 marca 2005 roku w sprawie określenia wysokości środków PFRON przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2005r.


Na podstawie art. 35a. ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami), art. 12 pkt. 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o Samorządzie Powiatowym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.) - Rada Miasta Konina uchwala zmianę § 1 Uchwały nr 445 Rady Miasta Konina z dnia 16 marca 2005r. w następujący sposób:

§ 1


W uchwale nr 445 Rady Miasta Konina z dnia 16 marca 2005r. dokonuje się następujących zmian:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie: ”Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.721.174,00 zł - przypadające według algorytmu w 2005 roku na realizację zadań w Mieście Koninie – przeznacza się na:”
 2. § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie: ”2. ”Rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych - 2.439.335,- zł”
 3. § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ”nowe zadania w 2005 r. - 963.795,- zł”
 4. § 1 ust.2 pkt 2 ppkt a,c,d otrzymują brzmienie::

  1. "a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 240.000,- zł”
  2. "c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 300.000,- zł”
  3. "d)dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 300.971,- zł”

 5. W § 1 ust.2 pkt 2 dodaje się w ppkt ”e” w brzmieniu:

  1. "e) dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej - 72.824,- zł

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina

Tadeusz Wojdyński


MOPR-VI-0307/21/05

U C H W A Ł A NR 458
Rady Miasta Konina
z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2004 oraz informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2005r.Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) i art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm)
Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za rok 2004 r. oraz informację o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2005 r. , w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyński
Uzasadnienie do uchwały Nr 458 Rady Miasta Konina, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2004 rok oraz o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2005 r.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) i art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm) Dyrektor jest zobowiązany do corocznego składania sprawozdania z działalności ośrodka pomocy rodzinie, oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
W związku z powyższym istnieje formalna podstawa do przyjęcia przedmiotowego sprawozdania w formie Uchwały Rady Miasta Konina.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała nr 457 Rady Miasta Konina z dnia 10.05.2005r

.

w sprawie uchwalenia lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Konina do 2013 roku w części dotyczącej osób niepełnosprawnych pod tytułem : „OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ KONINA – STRATEGIA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA’’.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ) - Rada Miasta Konina
u c h w a l a, co następuje:

§ 1Uchwala się lokalną strategię rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Konina do 2013 roku w części dotyczącej osób niepełnosprawnych pod tytułem: „OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ KONINA – STRATEGIA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA ’’ stanowiącą integralną część niniejszej uchwały.

§ 2Dokument, o którym mowa w § 1 stanowić będzie integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Konina.

§ 3Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Konina do upowszechnienia treści strategii w instytucjach, podmiotach gospodarczych i organizacjach działających na terenie miasta Konina.

§ 4Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina .

§ 5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina

Tadeusz Wojdyński


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała nr 445 Rady Miasta Konina z dnia 16.03.2005r

.

w sprawie: określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2005 roku

Na podstawie art. 35a. ust. 3, ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami), art. 12 pkt. 11 w związku a art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05.06.1998r. o Samorządzie Powiatowym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) – Rada Miasta Konina u c h w a l a , co następuje:

§ 1


Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 2 424 146 zł. – przypadające wg algorytmu w 2005 roku na realizację zadań w Mieście Koninie przeznacza się na:

 1. REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ osób niepełnosprawnych - 281 839 ,- zł.
  w tym:

  1. 1)na zobowiązania dot. zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek ZUS – 161 839,- zł.
  2. 2) udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 120 000,- zł

 2. REHABILITACJĘ SPOŁECZNĄ osób niepełnosprawnych - 2 142 307,- zł. w tym:

  1. 1) zobowiązania dot. dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej - 1 475 540 ,- zł.
  2. 2)na nowe zadania w 2005r. – 666 767,- zł. w tym:

   1. a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 200 000,- zł.
   2. b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 50 000,- zł.
   3. c)dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 200 000,- zł.
   4. d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 216 767,- zł.

  § 2


  Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

  § 3


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący
  Rady Miasta Konina

  Tadeusz Wojdyński


UCHWAŁA NR 384
RADY MIASTA KONINA
z dnia 1 grudnia 2004 rokuw sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZ. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.


Przyjmuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

.
Wysokość nakładów na realizację programu określa Rada Miasta Konina w uchwale w

sprawie budżetu Konina na rok 2005.
§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyński


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zrządzenie RM Konina dot. Zespółu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 154 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 października 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności został z dniem 1 stycznia 2004 roku włączony w strukturę Urzędu


strzałka do góry