ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH > Radcy PrawniRADCY PRAWNI

Do zadań radców prawnych należy obsługa prawna Ośrodka, w szczególności:

  1. Udzielanie porad, konsultacji, wydawanie pisemnych opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, w tym w zakresie Prawa zamówień publicznych.
  2. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie działań Ośrodka i inicjowanie wprowadzenia tych zmian.
  3. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym decyzji administracyjnych, umów, porozumień zwłaszcza długoterminowych, nietypowych.
  4. Współudział w opracowywaniu aktów prawnych przedkładanych Radzie Miasta Konina i Prezydentowi Miasta Konina dotyczących spraw z zakresu działalności Ośrodka.
  5. Pomoc w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych.
  6. Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych.
  7. Współpraca z Działem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  8. Współpraca z Działem Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w sprawie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej w zakresie kompetencji Działu.


strzałka do góry