ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > Sprawozdania, Programy, Analizy, OcenySprawozdanie

z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2021 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego dla Rady Miasta Konina za 2020 r.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2021– 2025

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego dla Rady Miasta Konina za 2019 r.

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Analiza opisowa

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za okres od 01 stycznia do 31 stycznia 2019r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2025

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzależnień

realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2020 r. – grudzień 2025 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie

z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2019 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Analiza opisowa

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za okres od 01 stycznia do 31 stycznia 2018r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego dla Rady Miasta Konina za 2018 r.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2019 - 2021

  

Załącznik: Treść programu (uchwala_nr_813_2018_przeciw_narkom_2019_2021.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2019 rok

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie

z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2018 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego dla Rady Miasta Konina za 2017 r.

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2018 - 2020

    


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2018 - 2020

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Program zajęć dla osób bezrobotnych

w tym dotkniętych problemem uzależnień i przemocy domowej, realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie kwiecień 2016r. - grudzień 2019r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Złota Jesień Życia

Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2016 - grudzień 2019


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdfProgram profilaktyczno-edukacyjny dla rodzin i osób w kryzysie

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Program aktywizująco - wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych

       


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdfSprawozdanie z działalności Ośrodka za 2014 r.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego dla Rady Miasta Konina za 2013 r.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2013 r.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2012 r.

<b></b>


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 335 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2012 r.

Uchwała Nr 335 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2011 r. oraz informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2012 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 96 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r.

 
Uchwała Nr 96 - w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Konina na lata 2011-2015


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 95 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r.

 
Uchwała Nr 95 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2010 r. oraz informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2011 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 793 Rady Miasta Konina z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2011 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 302/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 października 2010 roku
w sprawie wprowadzenia Programu zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowanego w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2011.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 301/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 października 2010 roku
w sprawie wprowadzenia Programu Psycholog rodzinny realizowanego w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 281/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie wprowadzenia “Programu zajęć dla matek samotnie wychowujących dzieci realizowanego w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie lipiec 2010-grudzień 2012 r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 261/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 06.05.2010r.


w sprawie przyjęcia programu umożliwiającego utworzenie Rodzinnych Domów Pomocy w Koninie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) zarządza się, co następuje:§ 1

Przyjmuje się program pt. „Jeśli masz czyjeś serce masz dom na każdym miejscu”, umożliwiający utworzenie rodzinnych domów pomocy w Koninie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2009


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2009 - stanowisko ds. pracowniczych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 573 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2010 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

U C H W A Ł A Nr 444
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 k w i e t n i a 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2008 r. oraz informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2009 rok.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 110 ust. 9 oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za rok 2008 oraz informację o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2009 r., w brzmieniu załącznika do uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Konina

Wiesław Steinke


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 152/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13.11.2008r.


w sprawie zatwierdzenia programu zapobiegającego porzucaniu dzieci SZANSA NA ŻYCIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) zarządza się, co następuje:§ 1

Przyjmuje się do realizacji program zapobiegający porzucaniu dzieci SZANSA NA ŻYCIE w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 147/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23.10.2008r.


w sprawie uruchomienia PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ na terenie Miasta Konina

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 457 Rady Miasta Konina z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Konina do 2013 roku w części dotyczącej osób niepełnosprawnych pod tytułem: OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ KONINA - STRATEGIA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA zarządza się, co następuje:§ 1

Zatwierdzam do realizacji na terenie Miasta Konina PILOTAŻOWY PROGRAM ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.


§ 2

Czas trwania oraz zakres działania koordynatorów Projektu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3

Zatwierdzam jako obowiązujący na czas trwania Projektu wzór identyfikatora dla ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 136/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13.08.2008r.


w sprawie wprowadzenia programu o nazwie Wyrównywanie Szans Rozwojowych Dzieci Pięcioletnich

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:§ 1

W celu wspierania rodzin najuboższych wychowujących dzieci pięcioletnie wprowadza się program Wyrównywanie Szans Rozwojowych Dzieci Pięcioletnich


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 129/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10.07.2008r.


w sprawie wprowadzenia Programu zajęć dla kobiet dotkniętych problemem przemocy domowej realizowanego w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie lipiec 2008 - grudzień 2010r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005r.) zarządza się, co następuje:§ 1

Wprowadza się Program zajęć dla kobiet dotkniętych problemem przemocy domowej realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie lipiec 2008 - grudzień 2010r., który stanowi załącznik do Zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Analiza opisowa z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 130/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10.07.2008r.


w sprawie wprowadzenia Programu zajęć dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestniczących w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie lipiec 2008 - grudzień 2010r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) zarządza się, co następuje:§ 1

Wprowadza się Program zajęć dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestniczących w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie lipiec 2008 - grudzień 2010r., który stanowi załącznik do Zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

U C H W A Ł A Nr 269
RADY MIASTA K O N I N A
z dnia 30 k w i e t n i a 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2007 r. oraz informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2008 rok.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 110 ust. 9 oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za rok 2007 oraz informację o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2008 r., w brzmieniu załącznika do uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Konina

Wiesław Steinke


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 245 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008r

w sprawie wprowadzenia Programu współpracy z gimnazjami z terenu Konina na lata 2008- 2015 w zakresie wspierania rodzin z problemami opiekuńczo–wychowawczymi.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.17 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./ - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:§1

Przyjmuje się do realizacji Program współpracy z gimnazjami z terenu Konina na lata 2008-2015 w zakresie wspierania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§2

Program stanowi integralną część Strategii Rozwoju Konina 2007-2015 i Lokalnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Konina na lata 2006-2015.§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina


Wiesław Steinke


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

UCHWAłA Nr 205 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 listopada 2007r

w sprawie wprowadzenia Programu wychodzenia z bezdomności - na lata 2007 - 2015


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 4, art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Program wychodzenia z bezdomności - na lata 2007 – 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Program stanowi integralną część Strategii Rozwoju Konina 2007 - 2015 i Lokalnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Konina na lata 2006 - 2015.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina


Wiesław Steinke


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

UCHWAŁA Nr 168 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 października 2007r.

w sprawie zatwierdzenia Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2007-2015.Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm./ art. 18 ust 1 pkt 15 i art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn zm./ oraz art 17 ust 1 pkt 1 i 13 , art. 19 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej / Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz 593 z późn. zm./ Rada Miasta Konina u c h w a l a , co następuje:


§ 1 .


Przyjmuje się do realizacji Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2007 - 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.


Program stanowi integralną część Strategii Rozwoju Konina 2007 - 2015 i Lokalnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Konina na lata 2006 - 2015.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina

Wiesław Steinke


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

U C H W A Ł A Nr 103
RADY MIASTA K O N I N A
z dnia 30 m a j a 2007 roku


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2006 r. oraz informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2007 rok.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 110 ust. 9 oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za rok 2006 oraz informację o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2007 r., w brzmieniu załącznika do uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Konina

Wiesław Steinke


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

U C H W A Ł A Nr 26
RADY MIASTA K O N I N A
z dnia 20 g r u d n i a 2006 roku


w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 10, ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.), – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:§ 1.

Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na rok 2007 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 2.

Wysokość nakładów na realizację programu określa Rada Miasta Konina w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2007 rok.§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Konina

Wiesław Steinke


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

U C H W A Ł A Nr 25
RADY MIASTA K O N I N A
z dnia 20 g r u d n i a 2006 roku


w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.), – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:§ 1.

Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na rok 2007 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 2.

Wysokość nakładów na realizację programu określa Rada Miasta Konina w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2007 rok.§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Konina

Wiesław Steinke


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

U C H W A Ł A Nr 646
RADY MIASTA K O N I N A
z dnia 26 k w i e t n i a 2006 roku


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2005 r. oraz informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2006 rok.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 110 ust. 9 oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm) - Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za rok 2005 r. oraz informację o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2006 r., w brzmieniu załącznika do uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyński


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

WYCIĄG Z RAPORTU O STANIE MIASTA KONINA
ZA LATA 2003 - 2005


OPIEKA SPOŁECZNA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2004 oraz informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2005r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA KONINA ZA 2004 ROK


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA ROK 2005
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA ROK 2005
Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Lokalna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Konina do roku 2010


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Analiza wykorzystania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu miasta Konina na realizację projektów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w latach 2003-2004


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


Informacja o wysokości środków finansowych przekazanych
z budżetu wojewody na działalność jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej w mieście Koninie w roku 2003 i 2004.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Budżet na rok 2004


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za rok 2003
oraz informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2004 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry