ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH > Stanowisko ds. BHPSTANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Do zadań stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy realizacja zakresu działania służby BHP, a w szczególności:

 1. Bieżąca kontrola warunków pracy i przestrzegania zasad BHP oraz coroczna analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku.
 2. Nadzór nad realizacją nakazów i wniosków pokontrolnych w zakresie BHP.
 3. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.
 4. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu oraz w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy z uwzględnieniem rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, w tym:
  1. prowadzenie dokumentacji wypadków przy pracy,
  2. prowadzenie dokumentacji wypadków w drodze do i z pracy.
 7. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, w tym:
  1. prowadzenie dokumentacji oceny ryzyka,
  2. przekazywanie informacji o ryzyku zawodowym na danym stanowisku w ramach szkoleń,
  3. prowadzenie dokumentacji zawierającej wyniki badań, pomiary czynników szkodliwych i inne,
  4. identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy.
 8. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkoleń wstępnych i okresowych (ogólnych i stanowiskowych) z zakresu ppoż. oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 10. Współdziałanie z Działem Księgowo - Kadrowym oraz ze służbą medycyny pracy w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu profilaktycznych badań lekarskich pracowników.
 11. Współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.
 12. Uczestniczenie w ustalaniu niezbędnych środków ochrony indywidualnej, higieny osobistej i napojów profilaktycznych dla poszczególnych grup stanowiskowych oraz współpraca z Działem Księgowo – Kadrowym w tym zakresie.
 13. Nadzór nad aktualizacją i kontrolą sprawności sprzętu ppoż, środków gaśniczych, instalacji elektrycznej oraz wentylacji i klimatyzacji.
 14. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 15. Współpraca z Działem Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w sprawie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej w zakresie posiadanych kompetencji.


strzałka do góry