ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 złMOPR-VI.322.1.2021
Ogłoszenie o wynikach publicznego konkursu ofert na:

"Dostawy materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VI.322.1.2021
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na:
'Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych'

do drukarek i kserokopiarek


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


MOPR-VI.322.18.2020
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na:
'Dostawę mięsa i wyrobów mięsnych'

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VI.322.10.2020
Wynik przeprowadzonego postępowania na:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków, partnerów  życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy  Rodzinie w Koninie na rok 2021.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VI.322.10.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące publicznego konkursu ofert na ubezpieczenie grupowe

Pytanie:
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wprowadzonych przez ww. ustawę. Na etapie zawierania umowy ubezpieczenia przekażemy Państwu do wypełnienia druk oświadczenia Beneficjenta Rzeczywistego/Reprezentanta/Pełnomocnika. Wzór oświadczenia przesyłamy w załączeniu.
Odpowiedź:
Akceptujemy. Wymagane prawem oświadczenia zostaną złożone na etapie zawierania umowy ubezpieczenia w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie:
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ofercie musi uwzględniać żadnych kosztów obsługi administracyjnej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania obsługi administracyjnej ubezpieczenia. Całość wynagrodzenia będzie przekazywana wskazanej przez Zamawiającego osobie dedykowanej do obsługi ubezpieczenia, z którą Wykonawca podpisze stosowne umowy zlecenia. Prowizję ustala Wykonawca indywidualnie w zwyczajowej kwocie z pracownikiem MOPR. Nie jest ona narzucana przez Zamawiającego z góry.

Pytanie:
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w postępowaniu nie występuje broker oraz, że musi wliczać do oferty kosztów kurtażu brokerskiego.
Odpowiedź:
Pytanie zadane w części nieprecyzyjnie, Wykonawca nie może rozstrzygnąć, czy pytanie dotyczy potwierdzenia konieczności uwzględniania kosztów kurtażu brokerskiego, czy braku takiej konieczności. W celu wyeliminowania wątpliwości w tym zakresie Wykonawca wyjaśnia, iż w postępowaniu występuje broker w charakterze doradcy po stronie Zamawiającego. W zakresie wynagrodzenia kurtażowego Zamawiający wyjaśnia natomiast, iż do oferty nie należy wliczać kosztów kurtażu, gdyż działanie brokera finansowane jest bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie zawartej z brokerem umowy.

Pytanie:
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert, VII, pkt. 3) – Wykonawca prosi o informację, czy do oferty na załączyć wykaz osób oraz czy takie wykaz Wykonawca ma sporządzić na własnym wzorze? Dodatkowo w przypadku konieczności złożenia wykazu osób czy Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w wykazie ma wskazać opiekuna kontraktu odpowiedzialnego za wszystkie kontakty z Zamawiającym?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług z określeniem zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, może być sporządzony na wzorze Wykonawcy. Jeśli Wykonawca przewiduje także ustanowienie osoby odpowiedzialnej za wszystkie kontakty z Zamawiającym (opiekuna kontraktu), wówczas dane tej osoby również powinny być uwzględnione w wykazie.

Pytanie:
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego było, aby ankiety medyczne nie dotyczyły pracowników, małżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci którzy byli dotychczas ubezpieczeni w grupowym ubezpieczeniu na życie, przy zachowaniu ciągłości oraz pracowników pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia w ciągu 1 miesiąca od daty zawarcia umowy ubezpieczenia lub 1 miesiąca od daty zatrudnienia.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie:
Załącznik nr 2 OPZ, pkt 14 – czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jest podpisanie przez ubezpieczonego deklaracji przystąpienia, przekazanie jej przez Zamawiającego do Wykonawcy i opłacenie w terminie pierwszej składki?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie:
Załącznik nr 2 OPZ, pkt 23 – W nawiązaniu do powyższego zapisu, czy Zamawiający zgodzi się, aby obsługa ubezpieczenia była realizowana elektronicznie przy wykorzystaniu systemu, który Wykonawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu, wówczas ewidencja danych osób przystępujących do ubezpieczenia jak i występujących z ubezpieczenia odbywałaby się w elektronicznym systemie, za jego pośrednictwem dane te wysyłane byłyby do Wykonawcy. Natomiast podpisane oryginały deklaracji przystąpienia przekazywane byłyby Wykonawcy w celu dokonania ich archiwizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie.

Pytanie:
Załącznik nr 2 OPZ, pkt 27 – Czy Zamawiający potwierdza, że w słowach „po ustaniu ubezpieczenia” miał na myśli ustanie stosunku pracy z Ubezpieczającym?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie:
Prośba o zgodę na przedstawienie oferty z wyższymi sumami ubezpieczenia w każdym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

Pytanie:
Czy w ramach jednej polisy ubezpieczenia grupowego funkcjonują 3 warianty?
Odpowiedź:
W obecnym programie funkcjonują trzy polisy jednowariantowe. Dopuszczalnym natomiast rozwiązaniem jest zarówno polisa trzywariantowa, jak i trzy polisy jednowariantowe.

Pytanie:
Czy w zakresie ubezpieczenia posiadają Państwo opiekę medyczną?
Odpowiedź:
W aktualnym programie nie funkcjonują rozwiązania z obszaru opieki medycznej.


MOPR-VI.322.10.2020
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na:

"Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na rok 2021"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.1.2020
Ogłoszenie o wynikach publicznego konkursu ofert na:

"Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.1.2020
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na:
'Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych'

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


MOPR-VII.322.13.2019
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na:
'Dostawę mięsa i wyrobów mięsnych'

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.9.2019
Wynik przeprowadzonego postępowania na:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków, partnerów  życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy  Rodzinie w Koninie na rok 2020.  
 
    Na publiczny konkurs ofert z dnia 29.10.2019 r. dotyczący: Grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci  pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na rok 2020 w terminie określonym w ogłoszeniu, tj. do 12.11.2019 r. do godziny 12:00 złożone zostały 3 oferty:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Warta” S.A. Anna Terlikowska, ul. Narutowicza 10, 21-500 Biała Podlaska.

2. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-510 Konin.

3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

   Po przeanalizowaniu ofert pod względem wymagań i warunków ustalono, że oferta Nr 1 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Warta” S.A. Anna Terlikowska, ul. Narutowicza 10, 21-500 Biała Podlaska  nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w ogłoszeniu o publicznym konkursie ofert. W związku z powyższym ww. ofertę uznaje się za nieważną.

   Po przeanalizowaniu ofert pod względem przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny: cena 100% jako najkorzystniejszą spośród ważnych ofert, tj. spełniających wymagania i warunki zamawiającego określone w publicznym konkursie ofert, wybrano ofertę Nr 3, która uzyskała 100,00 pkt złożoną przez:
   Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa na kwotę:

I wariant ubezpieczenia - wysokość składki miesięcznej dla jednej osoby:
27,54 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych, pięćdziesiąt cztery grosze)

II wariant ubezpieczenia
- wysokość składki miesięcznej dla jednej osoby:
38,45 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych czterdzieści pięć groszy)

III wariant ubezpieczenia - wysokość składki miesięcznej dla jednej osoby:
34,78 zł  (słownie: trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy)

Suma składek miesięcznych (wariant I + wariant II + wariant III) dla jednej osoby:
100,77 zł (słownie: sto złotych siedemdziesiąt siedem groszy)

    Oferta Nr 2 złożona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-510 Konin uzyskała 81,26 pkt.

 

DYREKTOR

/-/Małgorzata Rychlińska

 

Konin, dnia 20.11.2019 r.


MOPR-VII.322.9.2019
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące publicznego konkurs ofert na ubezpieczenie grupowe

1. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w kalkulacji ceny należy uwzględnić wynagrodzenie dla osób obsługujących ubezpieczenie w zakładzie pracy ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Odpowiedź: Kalkulacja ceny za ubezpieczenie jest indywidualnym wyborem oferenta. Zamawiający w tym zakresie nie ma żadnych wymagań, wskazówek, itp. Dotychczas obsługą ubezpieczenia u Zamawiającego zajmowało się dwóch pracowników na podstawie umów zawartych bezpośrednio z ubezpieczycielem. Ponieważ Zamawiający nie zawiera z pracownikami tych umów nie ma zatem żadnej wiedzy na temat warunków wynagrodzenia.

2. SOPZ pkt 8 - Prośba do Zamawiającego o akceptację zapisu, iż zakres i wysokość Ochrony Ubezpieczeniowej przysługującej członkowi rodziny nie może przekroczyć zakresu i wysokości sum ubezpieczenia przysługującej pracownikowi.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje jedynie następujący zapis SOPZ pkt 18: ‘Wykonawca zapewnia, że na równych prawach traktować będzie współmałżonków ubezpieczonego, partnerów życiowych i pełnoletnie dzieci. Ubezpieczenie składa się z 3 wariantów. Każdy z uprawnionych do ubezpieczenia może dokonać swobodnego wyboru jednego wariantu, w ramach którego chce być ubezpieczony. Zasada swobody wyboru wariantu ubezpieczenia ma również zastosowanie w stosunku do pełnoletnich dzieci pracownika, małżonków/partnerów życiowych (osoby te mogą wybrać dowolny wariant niezależnie od wariantu, który wybrał pracownik).’

3. Prośba o wskazanie wysokości prowizji jaka będzie obowiązywała. Jest to niezbędne do rzetelnego wyliczenia oferty przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Kalkulacja ceny za ubezpieczenie jest indywidualnym wyborem oferenta. Zamawiający w tym zakresie nie ma żadnych wymagań, wskazówek, itp. Dotychczas obsługą ubezpieczenia u Zamawiającego zajmowało się dwóch pracowników na podstawie umów zawartych bezpośrednio z ubezpieczycielem. Ponieważ Zamawiający nie zawiera z pracownikami tych umów nie ma zatem żadnej wiedzy na temat warunków wynagrodzenia.

4. Prośba o przekazanie informacji o aktualnych danych dotyczących poziomu szkodowości z umowy ubezpieczenia obecnie funkcjonującej u Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma takiej informacji.

 

DYREKTOR

/-/Małgorzata Rychlińska


MOPR-VII.322.9.2019
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na:

Grupowe ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na rok 2020.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.1.2019
Ogłoszenie o wynikach publicznego konkursu ofert na: 'Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych'

do drukarek, faksów i kserokopiarek


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.1.2019
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na: 'Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych'

do drukarek, faksów i kserokopiarek


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


MOPR-VII.322.15.2018
Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania na: Grupowe ubezpieczenie

na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na rok 2019.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.15.2018
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na: Grupowe ubezpieczenie

na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na rok 2019.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.14.2018
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na: 'Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych'

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.10.2018
Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania na Grupowe ubezpieczenie:

na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na 2019 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.10.2018
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. publicznego konkursu ofert na ubezpieczenie grupowe

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.10.2018
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na 2019 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf
MOPR-VIII.322.20.2017
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na:

"Dostawę mięsa i wyrobów mięsnych"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.15.2017
Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania na:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na 2018 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.15.2017
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na 2018 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.13.2017
Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania na:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na 2018 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


MOPR-VIII.322.13.2017
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na 2018 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.6.2017
Ogłoszenie o wynikach publicz. konkur. ofert na remont pomieszcz. biur. oraz wym. stolarki drzwiowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że publiczny konkurs ofert z dnia 18.05.2017 r. o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia został unieważniony na podstawie pkt. XII.2 przedmiotowego konkursu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.6.2017
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na remont pomieszcz. biur. oraz wym. stolarki drzwiowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach publicznego konkursu ofert zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: 'Remont pomieszczeń biurowych oraz wymiana stolarki drzwiowej', zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Treść ogłoszenia w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.1.2017
Ogłoszenie o wynikach publicznego konkursu ofert na dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych

do drukarek, faksów i kserokopiarek


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.1.2017
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert na dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach zapytania ofertowego zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem są: 'Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek' zgodnie z niniejszym zapytaniem. Treść ogłoszenia w załączniku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.13.2016
Ogłoszenie o wynikach publicznego konkursu ofert na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych

</br>


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.12.2016
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego na dostawę warzyw

</br>


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.13.2016
Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach publicznego konkursu ofert zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: 'Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych' zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Treść ogłoszenia w załączniku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.10.2016
Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach zapytania ofertowego zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: 'Wynajęcie sali na warsztaty oraz sali do opieki nad dziećmi' zgodnie z niniejszym zapytaniem. Treść zapytania, formularz oferty oraz wzór umowy poniżej w załącznikach.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.9.2016
Ogłoszenie o wynikach publicznego konkursu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Koninie informuje, że w ramach zapytania ofertowego nr MOPR-VIII.322.9.2016 na dostawę paczek świątecznych i ptasiego mleczka do 7 grudnia 2016 r., godz. 12:00, wpłynęły 2 oferty. Jedna z ofert nie spełniała wymogów formalnych.

Jako najkorzystniejsza i spełniająca wymogi formalne została wybrana oferta Pani Lidii Ciepłej Hurtownia Spożywcza i Produkcja Zniczy, ul. Spółdzielców 20, 62-510 Konin z najniższą ceną 10 595,05 zł brutto uzyskując maksymalną liczbę 100 pkt.

W związku z powyższym z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa uwzględniająca postanowienia zapytania ofertowego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.7.2016
Ogłoszenie o wynikach publicznego konkursu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że w ramach zapytania ofertowego nr MOPR-VIII.322.7.2016 na usługi kompleksowego cateringu spotkania wigilijnego dla ok. 490 mieszkańców Konina, które odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina w dniu 23.12.2016 r. złożone zostały do dn. 06.12.2016 r., godz. 12:00 trzy oferty spełniające wymogi formalne. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta PPHU „ŻAK-SMAK” s.c., ul. Popiełuszki 4, 62-510 Konin z najniższą ceną 18 407,41 zł netto – 19 880 zł brutto uzyskując maksymalną liczbę 100 pkt.

W związku z powyższym z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa uwzględniająca postanowienia zapytania ofertowego.


MOPR-VIII.322.6.2016
Wynik przeprowadzonego postępowania na:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na rok 2017.
 
Na ogłoszenie o publicznym konkursie ofert z dnia 23.11.2016 r. dotyczącym Grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na rok 2017 w terminie określonym w ogłoszeniu to jest do 29.11.2016 r. do godziny 11:30 złożone zostały 2 oferty.
 
Po przeanalizowaniu ofert pod względem przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny: cena 100% jako najkorzystniejszą spośród ważnych ofert, tj. spełniających wymagania i warunki zamawiającego określone w publicznym konkursie ofert, wybrano ofertę złożoną przez:
 
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-Życie Polska S.A., Oddział w Poznaniu, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań na kwotę:
I wariant ubezpieczenia: 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote)
II wariant ubezpieczenia: 51,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych)
III wariant ubezpieczenia: 51,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych)
Suma składek miesięcznych: 134,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery złote)
 
Drugą ze złożonych w publicznym konkursie ofert była oferta złożona przez:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Przedstawicielstwo w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 40 box70, 75-037 Koszalin która zaoferowała sumę miesięcznych składek za III warianty ubezpieczenia w wysokości 148,20 zł.
 
Konin, dnia 1 grudnia 2016 r.


MOPR-VIII.322.6.2016

Publiczny konkurs ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.5.2016

Wynik przeprowadzonego postępowania na:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy  Rodzinie w Koninie na rok 2017.

     Na publiczny konkurs ofert z dnia 09.11.2016 r. dotyczący: Grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na rok 2017 w terminie określonym w zapytaniu, tj. do 17.11.2016 r. do godziny 12:00 złożone zostały 2 oferty:

  1. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-Życie Polska S.A., Oddział w Poznaniu, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań
  2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Przedstawicielstwo w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 40 box70, 75-037 Koszalin

Po przeanalizowaniu ofert ustalono, że wyżej wymienione oferty nie spełniają wymagań i warunków zamawiającego określonych w zapytaniu na publiczny konkurs ofert.
W związku z powyższym informujemy, że wyżej wymienione zamówienie zostało unieważnione na podstawie punktu XIII.4a informacji o publicznym konkursie ofert.


MOPR-VIII.322.5.2016

Publiczny konkurs ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry