ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > STATUS PRAWNY > Podstawa prawnaU c h w a ł a Nr XI/70/90
Miejskiej Rady Narodowej w Koninie
z dnia 28 lutego 1990 r.


w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie.


Na podstawie art. 58 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca1983 r. w sprawie rad narodowych i samorządu terytorialnego /Dz.U. z 1988 r. poz.183 Nr 26 i z 1989 r. nr 34 poz. 178/
Miejska Rada Narodowa w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koninie.

§ 2

Ośrodek jest jednostką budżetową, nad którą nadzór sprawuje Prezydent Miasta Konina.

§ 3

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należy:
    1. diagnostyka jednostkowa i środowiskowa,

    2. bezpośrednie udzielanie świadczeń / w tym organizowanie opieki i usług domowych/,

    3. pośrednie udzielanie świadczeń,

    4. organizowanie pomocy w miejscu zamieszkania,

    5. popieranie działalności w zakresie pomocy społecznej prowadzonej przez osoby fizyczne i prawne, organizacje, związki, ruchy samopomocowe,

    6. organizowanie pomocy instytucjonalnej, półstacjonarnej, /np. domy dziennego pobytu, dzienne ośrodki adaptacyjne/,

    7. wykonywanie instytucjonalnej pomocy stacjonarnej np. domy pomocy o zasięgu lokalnym / zadanie wpisuje się, jeśli ta forma występuje na terenie działania/.

§ 4

Szczegółowy zakres działania i organizacji Zespołu określa statut.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczacy MRN
Jerzy Karolewski
UZASADNIENIE


do uchwały nr XI/70/90 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 28 lutego 1990 r. w powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


        Proponowany projekt uchwały odpowiada założeniom reformy pomocy społecznej opracowanym przez podzespół d/s reformy pomocy społecznej powołamy przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w wyniku ustaleń "Okrągłego Stołu". Jest on także zgodny z kierunkami rozwiązań przygotowanej ustawy o pomocy społecznej.
        Powstała sytuacja społeczno-gospodarcza wyrażająca się, pogorszeniem warunków życiowych znacznej części społeczeństwa stawia przed pomocą społeczną jakościowo nowe zadania. Pomocy społecznej sprawowanej przez państwo przypada w udziale zorganizowanie całościowej opieki aa osobami, które z przyczyn od nich niezależnych nie są w stanie zaspokoić niezbędnych potrzeb zarówno w sferze materialnej jak i usługowej. Naczelne więc zadania pomocy społecznej sprowadzać się muszą do rozpoznawania potrzeb i szybkiego ich zaspokajania. Wykonanie tego podstawowego zadania wymaga usamodzielnienia pomocy społecznej i nadania jej odpowiednich uprawnień. Zachowanie stanu aktualnego, w którym sprawy opieki społecznej załatwiane były przez jednostki organizacyjne opieki społecznej i urzędy stopnia podstawowego prowadziło do przewlekłego postępowania i zbędnej biurokracji.
        Usamodzielnienie Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie organem Prezydenta do spraw pomocy społecznej nada tej instytucji właściwą rangę i ułatwi konieczną współpracę z organami władzy oraz administracji szczebla podstawowego i wojewódzkiego. Podstawową formę przyznawanych świadczeń stanowią zasiłki pieniężne w trzech zasadniczych postaciach:

    - zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy ze względu na wiek lub inwalidztwa, nie posiadających żadnych środków utrzymania ani rodzin zobowiązanych do alimentacji oraz osób zaliczonych do I i II grupy inwalidów przed 16 -tym rokiem życia,
    -zasiłki okręcę we przyznawane osobom, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom chorym na gruźlicę,
    -zasiłki jednorazowe, celowe, które przyznawane są w celu zaspokojenia doraźnej potrzeby, a przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału.
    -świadczenia w naturze stanowią pomoc społeczną w fermie obiadów, zakupu i dowozu opału, zakupu odzieży i drobnego sprzętu domowego.
W miesiącu styczniu br. udzielono pomocy 877 osobom, z terenu miasta, a ilość potrzebujących wzrasta.
        W skład Miejskiego Zespołu Pomocy Społecznej wejdą pracownicy, którzy zajmowali się sprawami opieki społecznej między innymi z:
    - Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego,
    - socjalni
    - zatrudnieni w miarę potrzeb.
        Pozwoli również na skuteczniejszą koordynację pomocy udzielanej osobom potrzebującym przez różne instytucje.
Praca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie koordynowana poprzez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej, który został powołany przez Wojewódzką Radę Narodową w Koninie z wyznaczonymi zadaniami pełnienia funkcji wykonawczej i organizatora pomocy społecznej w województwie konińskim.


Prezydent Miasta Konina
Ryszadr NawrockiZARZĄDZENIE nr 6/90
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 2 marca 1990 r.

w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie.


        Na podstawie § 2. pkt. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia uprawnień, które zachowują terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej /Dz.U. nr 25, poz.128/ w związku z uchwałę nr XI/70/90 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 27 lutego1990 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie za rządzą się co następuje:

§ l


Tworzy się z dniem l kwietnia 1990 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koninie zwany dalej "Ośrodkiem".

§ 2


Ośrodek jest jednostkę budżetowe powiązaną z budżetem miasta.

§ 3


Na czele Ośrodka stoi Dyrektor.

§ 4


Zakres działania, organizację wewnętrzną i szczegółowe zadania Ośrodka określa statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5


1. Ośrodek z dniem utworzenia przejmuje zadania z zakresu opieki społecznej realizowane przez: Urząd Miejski w Koninie,

2. Dyrektor Ośrodka wykonuje zadania organu administracji państwowej o właściwości szczególnej d/s pomocy społecznej stopnia podstawowego na podstawie porozumienia zawartego w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r /Dz.U. nr 40 poz.229/.

§ 6


Upoważnia się Dyrektora Ośrodka do podejmowania niezbędnych działań organizacyjnych zmierzających do utworzenia Ośrodka w ustalonym terminie.

§ 7


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Koninie.

§ 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Prezydent Mista Konina
Józef Karmowski


<- POWRÓT


UCHWAŁA Nr 227
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 września 1999 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 115 Rady Miasta Konina
z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie reorganizacji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

UCHWAŁA Nr 115
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 kwietnia 1999 roku
w sprawie reorganizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry