ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH > Dział Świadczeń Rodzinnych i AlimentacyjnychDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Kierownik: Marta Zadrzyńska-Gaj
Kontakt: tel. (63) 242 62 32, wew. 641
Przyjmuje w godzinach pracy: pok. 26
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań, w tym przyjmowanie wniosków, przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych, przede wszystkim w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem”, świadczeń ”Dobry start”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
 2. Prowadzenie postępowań, przygotowywanie, wydawanie oraz wysyłanie drogą elektroniczną informacji o przyznaniu świadczeń wychowawczych oraz świadczeń ”Dobry start”.
 3. Przygotowywanie wniosków o przyłączenie lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych.
 4. Wprowadzanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej.
 5. Sporządzanie list wypłat przede wszystkim w zakresie realizowanych świadczeń.
 6. Sporządzanie sprawozdań, w szczególności z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń alimentacyjnych, podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne, a także świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” oraz świadczeń ”Dobry start”.
 7. Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawach opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 8. Zgłaszanie uprawnionych do ubezpieczenia - wyrejestrowywanie z ubezpieczenia w przypadku utraty uprawnień, zgłaszanie wszelkich zmian i korekt.
 9. Ustalanie uprawnień podopiecznych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych (okres składkowy i nieskładkowy) oraz zdrowotnych.
 10. Sporządzanie list osób objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym z uwzględnieniem rodzaju ubezpieczenia, podstawy wymiaru oraz ustalonej składki dla każdej osoby uprawnionej.
 11. Sporządzanie raportów imiennych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i do zainteresowanych osób, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, dokonywanie bieżących korekt.
 12. Kompletowanie dokumentów osób wnoszących: odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych w I instancji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazywanie ich zgodnie z właściwością.
 13. Dokonywanie bieżących analiz środków, ustalanie potrzeb na poszczególne rodzaje świadczeń, składanie zapotrzebowań w tym zakresie.
 14. Stała współpraca z Działem Księgowo – Kadrowym, w tym:
  1. planowanie wysokości środków do realizacji zadań,
  2. sporządzanie na koniec każdego miesiąca zestawień ustalających zaangażowanie środków na podstawie wydanych decyzji, w podziale na poszczególne rodzaje zadań.
 15. Wydawanie zaświadczeń przede wszystkim na żądanie podopiecznych, sądów, policji, urzędów pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obejmujących informacje o udzielonych świadczeniach, w tym również dla potrzeb ustalenia kapitału w celach emerytalno-rentowych.
 16. Stała współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań statutowych.


strzałka do góry