ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > STATUS PRAWNY > Regulamin OrganizacyjnyZ A R Z Ą D Z E N I E Nr 130/2020

Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 września 2020 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 129/2018

Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2018 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 97/2016

Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 lipca 2016 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 94/2013

 
Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 sierpnia 2013 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 179/V/2009
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 26 lutego 2009 r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 10 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 375 Rady Miasta Konina z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie
Z a r z ą d z a się, co następuje:§ 1

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 400/IV/2006 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Zarządzenie Nr 425/IV/2006 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZYDENT MIASTA KONINA

Kazimierz Pałasz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry