ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > Deklaracja Dostępności > Miejski Ośrodek Pomocy RodzinieDeklaracja Dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/moprkonin.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-29

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji Dostępności: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie mogą znajdować się treści niedostępne: dokumenty zamieszczone w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf/jpg (skany dokumentów).

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że - poza elementami niedostępnymi wymienionymi powyżej - strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/moprkonin/ spełnia wymagania w 100%.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-03-24

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Kasprzyk, Karina Piątkowska, pkasprzyk@moprkonin.lm.pl, kpiatkowska@moprkonin.lm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 63 24 99 607, 63 24 99 606. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Procedura dotycząca zapewnienia dostepności cyfrowej
Każda osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo do wystąpienia z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
dane osoby występującej z żądaniem,
wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli tego dotyczy żądanie,
sposób kontaktu.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. W uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Procedura dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma również prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
dane osoby występującej z żądaniem,
wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli tego dotyczy wniosek,
sposób kontaktu.
Podmiot publiczny powinien zrealizować wniosek niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Prezesa Zarządu PFRON.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – budynek główny, ul. Przyjaźni 5
Obsługa administracyjno - biurowa w zakresie realizowanych zadań.
Budynek dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony z lat 70-tych (parter, piętro) w końcu lat ’90 adaptowany na pomieszczenia biurowe Ośrodka.
Dojazd do siedziby Ośrodka stanowi droga osiedlowa zespolona strukturą nawierzchni z terenem bezpośrednio przylegającym do budynku Ośrodka, stanowiąc jednolitą i jednorodną powierzchnię, wykonaną z betonowych elementów tworzących efekt plastra miodu. Nawierzchnia z lat 70-ych posiada wiele nierówności i ubytków mogących stanowić utrudnienia w poruszaniu się osób z różnymi dysfunkcjami.
Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami spełniające wymogi jeśli chodzi o wymiary i oznakowanie poziome.
Główna siedziba Ośrodka posiada dwa wejścia od ul. Przyjaźni:

oznaczone literą A - wejście, do którego prowadzą schody i zwykły podjazd na wózki inwalidzkie,
oznaczone literą B - wejścia do którego prowadzą schody i podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Umożliwiamy dostęp alternatywny - osoba może skorzystać ze wsparcia pracownika w zakresie np. umożliwienia dojścia w asyście pracownika do biura, w którym sprawa klienta zostanie załatwiona, możliwości obsługi klienta przez pracownika merytorycznego w pomieszczeniu (dostępnym architektonicznie).
Toalety znajdujące się na parterze i na piętrze nie spełniają warunków dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.
Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak pętli indukcyjnych ułatwiających komunikowanie się osobom niedosłyszącym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego PJM.
W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku wypukłym, czy powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przemysłowa 2
Budynek wielokondygnacyjny z lat 70-tych. Ośrodek zajmuje w ramach najmu (parter, piętro) w jednym skrzydle budynku będącego w zarządzie Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
W bezpośrednim sąsiedztwie zajmowanego częściowo budynku nie ma przystanku linii autobusowej, co stanowi znaczące utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie są zmotoryzowane.
Dojazd do budynku i parkingu stanowi droga wewnętrzna.
Pobliski parking zapewnia 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek jest wyposażony w windy, z których może skorzystać osoba słabo poruszająca się lub chodząca o kulach. Niestety wymiary windy oraz jej drzwi wejściowe o szerokości 0,8 m uniemożliwiają korzystanie z niej przez osoby na wózku inwalidzkim, dlatego parter jest niedostępny dla osoby na wózku. Wejście do wind znajduje się na holu parteru i piętra.
Pomieszczenia Ośrodka posiadają 3 możliwości wejścia:

Dostęp na piętro dla osoby na wózku inwalidzkim jest możliwy, ale wymaga skorzystania z podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w części budynku należącej do Policji i dalszego przemieszczania się korytarzami Policji do skrzydła budynku zajmowanego przez Ośrodek.
Dostęp na parter dla osoby z niepełnosprawnościami na wózku inwalidzkim jest niedostępny ze względu na schody i windy niespełniające wymogów dostępności.
Pozostałe dwa wejścia do budynku w skrzydle, w którym zajmujemy pomieszczenia biurowe nie zapewniają dostępności. Droga na parter i piętro prowadzi schodami.

Toalety na parterze i piętrze spełniają warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku.
Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak pętli indukcyjnych ułatwiających komunikowanie się osobom niedosłyszącym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego PJM.
W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku wypukłym, czy powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Na parterze jest tablica informacyjna - wykaz pomieszczeń.


Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul Staszica 17
Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej - całodobowe miejsca schronienia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.
Budynek dwukondygnacyjny z lat około 70-tych, pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na parterze budynku Żłobka Miejskiego w Koninie.
Dojazd do Ośrodka od ul. Staszica. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się chodniki.
Przed budynkiem w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do zajmowanej przez Ośrodek części budynku brak miejsc parkingowych, w tym spełniających wymogi dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do pomieszczeń Sekcji znajdujących się na parterze prowadzi jedno wejście od ul. Staszica, do którego prowadzą schody oraz zwykły podjazd dla wózków.
Toalety nie spełniają warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.
Wąskie korytarze, dojścia, przejścia oraz drzwi wejściowe do pomieszczeń nie spełniają warunków dostępności.
Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak pętli indukcyjnych ułatwiających komunikowanie się osobom niedosłyszącym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego PJM.
W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku wypukłym, czy powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.


Klub Integracji Społecznej, ul. Sosnowa 16
Budynek dwukondygnacyjny. Pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na piętrze w szczycie budynku szkoły podstawowej i posiadają odrębne wejście. Do pomieszczeń KIS-u prowadzą wysokie schody zewnętrzne i wewnętrzne.
Piętro dla osoby na wózku inwalidzkim jest dostępne alternatywnie, dzięki wyposażeniu w schodołaz obsługiwany przez pracownika.
Wąskie dojścia, przejścia, drzwi do pomieszczeń o szerokości 80 cm i 70 cm, nie spełniają wymogów dostępności.
Dojazd do siedziby Ośrodka stanowi droga wewnętrzna szkoły. Na drodze i chodniku nawierzchnia posiada wiele nierówności i ubytków mogących stanowić utrudnienia w poruszaniu się osób z różnymi dysfunkcjami.
Przed budynkiem w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do zajmowanej przez Ośrodek części budynku brak miejsc parkingowych spełniających wymogi dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Schody zewnętrzne i wejścia do Ośrodka wykończone płytkami o chropowatej strukturze, oporęczowane jednostronnie.
Do pomieszczeń na piętrze prowadzą wysokie schody, w szczycie zajmowanego budynku.

Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Obiekt wyposażony jest w schodołaz do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim.
W budynku nie ma windy.
Toalety nie spełniają warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.
Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak pętli indukcyjnych ułatwiających komunikowanie się osobom niedosłyszącym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego PJM.
W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku wypukłym, czy powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

strzałka do góry