ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne o wartości ≥ 130 000 złWdrożenie platformy przetargowej (Zamówienia elektroniczne)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż wdrożone zostało elektroniczne narzędzie służące do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej i przekraczającej 130000 zł, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.

 

Platforma przetargowa

https://konin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
+48 71 787 35 34
Poniedziałek - piątek: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

 


Informacja o udzieleniu zamówienia (art. 138o ust. 4 Prawo zamówień publicznych)

dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VI.322.17.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania na:

"Dostawę urządzeń sterylizujących, dezynfekcyjnych
i higienicznych niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


MOPR-VI.322.16.2020
Informacja o wyborze oferty na usługę społeczną 'Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych'

dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VI.322.17.2020
Ogłoszenie nr 761853-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Dostawa urządzeń sterylizujących, dezynfekcyjnych
i higienicznych niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VI.322.14.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

 Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń sterylizujących, dezynfekujących i higienicznych niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


MOPR-VI.322.14.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń sterylizujących, dezynfekcyjnych i higienicznych niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VI.322.14.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na:

Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń sterylizujących, dezynfekcyjnych i higienicznych niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
 
Pytanie:
Czy w postępowaniu na „Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń sterylizujących, dezynfekcyjnych i higienicznych niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”, Zamawiający dopuści preparaty w części 1, pozycja 14, 15, 16 o stężeniu alkoholu etylowego 70%?
Odpowiedź:
Zamawiający w części 1, pozycja 14,15,16 nie dopuszcza preparatów o stężeniu alkoholu innym niż 96%.MOPR-VI.322.15.2020
Ogłoszenie nr 614249-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Dostawa bonów towarowych w formie papierowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VI.322.14.2020
Ogłoszenie o zamówieniu:

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń sterylizujących, dezynfekujących i higienicznych niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VI.322.12.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Dostawę kart przedpłaconych"

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VI.322.12.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: "Dostawę kart przedpłaconych"

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VI.322.12.2020
Ogłoszenie nr 600232-N-2020 z dnia 2020-10-21 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Dostawa kart przedpłaconych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.2.2020
Informacja o udzieleniu zamówienia (art. 138o ust. 4 Prawo zamówień publicznych)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin informuje, że w postępowaniu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nr MOPR-VII.322.2.2020 wpłynęły dwie oferty złożone przez:

1. Konsorcjum utworzone przez: Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja, Siedziba: 20-802 Lublin, ul. Kolorowa 6 oraz PRM Partner sp. z o.o., Siedziba: 04-761Warszawa, ul. Zwoleńska 120, lok. 31.

2. HDOmedical sp. z o.o., ul. Poprzeczna 13, 04-615 Warszawa.

Z podmiotami tworzącymi konsorcjum: Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja, Siedziba: 20-802 Lublin, ul. Kolorowa 6 oraz PRM Partner sp. z o.o., Siedziba: 04-761Warszawa, ul. Zwoleńska 120, lok. 31 została w dniu 18.06.2020 r. zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Konin, dn. 18.06.2020 r.

 

DYREKTOR

/-/Małgorzata Rychlińska


MOPR-VII.322.2.2020
Informacja o wyborze oferty na usługę społeczną 'Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych'

dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.2.2020
Ogłoszenie o Zamówieniu na Usługę Społeczną ‘Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych’

MOPR-VII.322.2.2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
"ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”


o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843z późn. zm.)

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
    ul. Przyjaźni 5
    62-510 Konin
    fax  63 24-99-615
    e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl
    NIP: 665-16-54-912
    Regon: 003730762

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)  zwanej dalej "ustawą" oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "SIWZ".
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy.
2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.
2.5. Zamawiający udziela zamówienia:
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020r. w tym w soboty, niedziele i święta w ilości szacunkowej 15.970 godzin w tym szacunkowo 110 godzin usług bardziej wyspecjalizowanych np. usług rehabilitanta, logopedy, fizjoterapeuty.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85312000-9 – usługi opieki społecznej.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
4.1. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.
4.2. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

5. KRYTERIA OCENY OFERT
5.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena - waga 80 %
2) Doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych - waga 20 %.
5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5.3. Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w SIWZ.

6. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
6.1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Przyjaźni 5,
62-510 Konin, pok. nr 20 - Sekretariat

do dnia 09.06.2020 r. do godz. 12:00.

Na kopercie/opakowaniu zawierającym ofertę należy umieścić zapis:
Oferta na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”
Nie otwierać przed dniem 09.06.2020 r. godz. 12:15.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pokój nr 25 w dniu 09.06.2020 r. o godz. 12:15.


DYREKTOR

/-/Małgorzata Rychlińska


Konin, dnia 29.05.2020 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

Lp.
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia
 Orientacyjna wartość zamówienia (w złotych netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
 1.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 UsługaProcedura określona w art. 138 o ustawy Pzp370.000,00
 II
 2.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
 UsługaProcedura określona w art. 138 o ustawy Pzp
69.000,00
 II
 3.Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
 DostawaPrzetarg nieograniczony60.000,00
 IV
 4.Dostawy bonów towarowych w formie papierowej na artykuły spożywcze i środki czystości (z wykluczeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych) dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
 DostawaPrzetarg nieograniczony
350.000,00
 IV
 5.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 UsługaProcedura określona w art. 138 o ustawy Pzp370.000,00
 IV
 6.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
 UsługaProcedura określona w art. 138 o ustawy Pzp69.000,00
 IV

 

Konin, dn. 13.01.2020 r.

 

DYREKTOR

/-/Małgorzata Rychlińska

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.10.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia (art. 138o ust. 4 Prawo zamówień publicznych)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin informuje, że w postępowaniu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nr MOPR-VII.322.10.2019 wpłynęły dwie oferty złożona przez:

1. Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja sp. z o.o., Siedziba: 62-510 Konin, ul. Chopina 9.

2. Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja, Siedziba: 20-802 Lublin, ul. Kolorowa 6 i PRM Partner sp. z o.o., Siedziba: 04-761Warszawa, ul. Zwoleńska 120, lok. 31.

Z podmiotem Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja sp. z o.o., Siedziba: 62-510 Konin, ul. Chopina 9 została zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego.


Konin, dn. 20.12.2019 r.

 

DYREKTOR

/-/Małgorzata Rychlińska
 MOPR-VII.322.11.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: 'Dostawy bonów towarowych w formie papierowej'

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ‘Dostawy bonów towarowych w formie papierowej’:

1. Dokonano wyboru oferty nr 1 złożonej przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa.

W/w oferta w przyjętych w postępowaniu kryteriach otrzymała następującą liczbę punktów:

  • Cena: 350.000,00 – 40,00 pkt,
  • Ilość placówek handlowych i usługowych na terenie miasta Konina, w których mogą być realizowane bony: 271 – 60, 00 pkt.

Razem 100,00 pkt

Uzasadnienie

Wybrana oferta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu. Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta do dnia 16.12.2019 r.
 

DYREKTOR

/-/Małgorzata Rychlińska06.12.2019 r.


MOPR-VII.322.8.2019
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: 'Dostawy bonów towarowych w formie papierowej'

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 350.000,00 zł (brutto),

2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Numer
Oferty

Nazwa
Wykonawcy

 Adres
Wykonawcy

 Cena
ofertowa
brutto
Termin
wykonania
zamówienia
publicznego
Okres
gwarancji

Warunki
płatności
 1Sodexo Benefits
and Rewards Services
Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
350.000,00 zł
Od dnia
01.01.2020 r.
do dnia
31.12.2020 r.
 ---przelew
do 14 dni
W związku z faktem, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia została złożona jedna oferta Zamawiający informuje, że nie jest konieczne złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

 

DYREKTOR

/-/Małgorzata Rychlińska

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.11.2019
Ogłoszenie nr 626395-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Dostawy bonów papierowych w formie papierowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , krajowy numer identyfikacyjny 37307620000000, ul. Przyjaźni 5 , 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 242 62 32, e-mail sekretariat@moprkonin.lm.pl, faks 63 249 96 15. Adres strony internetowej (URL): www.moprkonin.lm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.moprkonin.lm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Inny sposób: 1) osobiście, 2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), 3) za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pok. nr 25

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy bonów papierowych w formie papierowej
Numer referencyjny: MOPR-VII.322.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy 35.000,00 sztuk (trzydziestu pięciu tysięcy) bonów towarowych w formie papierowej dla podopiecznych Ośrodka o nominale 10 zł na artykuły spożywcze (z wykluczeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych) i środki czystości. Bony są wydawane podopiecznym Ośrodka w ramach pomocy w naturze.

II.5) Główny kod CPV: 30199750-2
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 12  2010-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustaw; Z dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
 Cena 40,00
 Ilość placówek handlowych i usługowych na terenie miasta Konina, w których mogą być realizowane bony
 60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych"

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Przyjaźni 5
62-510 Konin
fax 63 24-99-615
e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl
NIP: 665-16-54-912
Regon: 003730762


2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej "ustawą" oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "SIWZ".

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy.

2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.

2.5. Zamawiający udziela zamówienia w częściach:
Część I – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Część II – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

2.6. Wykonawca może złożyć ofertę na 2 części zamówienia lub na jedną z części.


3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest:
Część I - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020r. w tym w soboty, niedziele i święta w ilości szacunkowej 14.580 godzin w tym szacunkowo 80 godzin usług bardziej wyspecjalizowanych np. usług rehabilitanta, logopedy, fizjoterapeuty.
Część II - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., w soboty, niedziele i święta w ilości szacunkowej 2.760 godzin.

3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85312000-9 – usługi opieki społecznej.


4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

4.1. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.

4.2. Termin wykonania zamówienia:
Część I: 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r., Część II: 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.


5. KRYTERIA OCENY OFERT

5.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena - waga 80 %
2) Doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych - waga 20 %.

5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

5.3. Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w SIWZ.


6. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

6.1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Przyjaźni 5,
62-510 Konin, pok. nr 20 - Sekretariat
do dnia 02.12.2019 r. do godz. 12:00
Na kopercie / opakowaniu zawierającym ofertę należy umieścić zapis:

CZĘŚĆ I
Oferta na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
Nie otwierać przed dniem 02.12.2019 r. godz. 12:15

CZĘŚĆ II
Oferta na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”
Nie otwierać przed dniem 02.12.2019 r. godz. 12:15
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pokój nr 25 w dniu 02.12.2019 r. o godz. 12:15


DYREKTOR

/-/Małgorzata RychlińskaKonin, dnia 21.11.2019 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.8.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: 'Dostawę kart przedpłaconych'

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 'Dostawę kart przedpłaconych':

1. Dokonano wyboru oferty nr 2 złożonej przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa,
W/w oferta w przyjętych w postępowaniu kryteriach otrzymała następującą liczbę punktów:
•    Cena: 50.883,00 – 40,00 pkt
•    Ilość placówek handlowych i usługowych stacjonarnych na terenie miasta Konina, które dodatkowo deklarują promocje/rabaty na które Wykonawca ma podpisaną umowę: 36 - 60,00 pkt
Razem 100,00 pkt

2. Oferta nr 1 - złożona przez Edenred Polska Sp. z o.o., ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa,
W/w oferta w przyjętych w postępowaniu kryteriach otrzymała następującą liczbę punktów:
•    Cena: 50.883,00 – 40,00 pkt
•    Ilość placówek handlowych i usługowych stacjonarnych na terenie miasta Konina, które dodatkowo deklarują promocje/rabaty na które Wykonawca ma podpisaną umowę: 12 - 20,00 pkt.
Razem  60,00 pkt


Uzasadnienie

Wybrana oferta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej drogą elektroniczną. Przewidywany termin podpisania umowy został wyznaczony na dzień 19.11.2019 r.

 

DYREKTOR

/-/Małgorzata Rychlińska


12.11.2019 r.MOPR-VII.322.8.2019
Ogłoszenie nr 614147-N-2019 z dnia 2019-10-24 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dostawa kart przedpłaconych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych.

Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 37307620000000, ul. Przyjaźni 5 , 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 242 62 32, e-mail sekretariat@moprkonin.lm.pl, faks 63 249 96 15.
Adres strony internetowej (URL): www.moprkonin.lm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.moprkonin.lm.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1) osobiście, 2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), 3) za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pok. nr 25
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kart przedpłaconych
Numer referencyjny: MOPR-VII.322.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Zamawiającego w ilości 197 sztuk o łącznej wartości 50.883,00 zł. Realizacja elektronicznych kart przedpłaconych może odbywać się we wszystkich placówkach handlowych i usługowych, które dopuszczają możliwość dokonywania płatności kartą przedpłaconą na terenie kraju. Płatność kartą może dotyczyć zarówno artykułów spożywczych jak i przemysłowych, usług, dóbr kultury, itp.

II.5) Główny kod CPV: 30163000-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 2 lub
data rozpoczęcia: 2019-12-03 lub zakończenia: 2019-12-04

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
  2 2019-12-03 2019-12-04


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Z dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
 Cena 40,00

 Ilość placówek handlowych i usługowych stacjonarnych na terenie miasta Konina,
które dodatkowo deklarują promocje/rabaty, na Wykonawca ma podpisaną umowę

 60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-05, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.6.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia (art. 138o ust. 4 Prawo zamówień publicznych)

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.6.2019
Informacja o wyborze oferty na usługę społeczną 'Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych'

dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.6.2019
Ogłoszenie o Zamówieniu na Usługę Społeczną ‘Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych’

MOPR-VII.322.6.2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
'ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI'

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Przyjaźni 5
62-510 Konin
fax 63 24-99-615
e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl
NIP: 665-16-54-912
Regon: 003730762

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "SIWZ".
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy.
2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.
2.5. Zamawiający udziela zamówienia na:
'Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.'

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. w tym w soboty, niedziele i święta w ilości szacunkowej 14.080 godzin w tym szacunkowo 80 godzin usług bardziej wyspecjalizowanych np. usług rehabilitanta, logopedy, fizjoterapeuty.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85312000-9 – usługi opieki społecznej.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
4.1. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.
4.2. Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01.07.2019 r. – 31.12.2019 r.

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT
5.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena - waga 80 %,
2) Doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych - waga 20 %.
5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5.3. Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w SIWZ.

 

6. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
6.1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Przyjaźni 5,
62-510 Konin,
pok. nr 20 - Sekretariat
do dnia 14.06.2019 r. do godz. 12:00

Na kopercie / opakowaniu zawierającym ofertę należy umieścić zapis:
Oferta na: 'Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi'. Nie otwierać przed dniem 14.06.2019 r. godz. 12:15

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pokój nr 25 w dniu 14.06.2019 r. o godz. 12:15

 

Małgorzata Rychlińska
Z-ca Dyrektora MOPR

 

Konin, dnia 06.06.2019 r. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.5.2019
Informacja o nieudzieleniu Zamówienia (art. 138o ust. 4 Prawo zamówień publicznych)

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.5.2019
Ogłoszenie o Zamówieniu na Usługę Społeczną ‘Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych’

MOPR-VII.322.5.2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
'ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI'

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Przyjaźni 5
62-510 Konin
fax 63 24-99-615
e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl
NIP: 665-16-54-912
Regon: 003730762

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej 'ustawą' oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej 'SIWZ'.
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy.
2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.
2.5. Zamawiający udziela zamówienia na:
'Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.'

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. w tym w soboty, niedziele i święta w ilości szacunkowej 14.080 godzin w tym szacunkowo 80 godzin usług bardziej wyspecjalizowanych np. usług rehabilitanta, logopedy, fizjoterapeuty.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85312000-9 – usługi opieki społecznej.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

4.1. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.
4.2. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 01.07.2019 r. – 31.12.2019 r.

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT

5.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena - waga 80 %
2) Doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych - waga 20 %.
5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5.3. Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w SIWZ.

 

6. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

6.1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Przyjaźni 5,
62-510 Konin,
pok. nr 20 - Sekretariat
do dnia 05.06.2019 r. do godz. 12:00

Na kopercie / opakowaniu zawierającym ofertę należy umieścić zapis:
Oferta na: 'Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi'. Nie otwierać przed dniem 05.06.2019 r. godz. 12:15

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pokój nr 25 w dniu 05.06.2019 r. o godz. 12:15.

 

Anna Kwaśniewska
DYREKTOR MOPR


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdfMOPR-VII.322.11.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: 'Dostawy bonów towarowych w formie papierowej'

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.11.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: 'Dostawy bonów towarowych w formie papierowej'

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.12.2018
Ogłoszenie o Zamówieniu na Usługę Społeczną ‘Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych’

MOPR-VIII.322.12.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
"ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH”

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Przyjaźni 5
62-510 Konin
fax 63 24-99-615
e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl
NIP: 665-16-54-912
Regon: 003730762

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej "ustawą" oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "SIWZ".
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy.
2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny  niedyskryminujący.
2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.
2.5. Zamawiający udziela zamówienia w częściach:
Część I - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Część II - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
2.6. Wykonawca może złożyć ofertę na 2 części zamówienia lub na jedną z części.

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest:
Część I - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. w tym w soboty, niedziele i święta w ilości szacunkowej 14.580 godzin w tym szacunkowo 80 godzin usług bardziej wyspecjalizowanych np. usług rehabilitanta, logopedy, fizjoterapeuty.
Część II - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez okres 365 dni w roku w tym, w soboty, niedziele i święta w ilości szacunkowej 5.250 godzin/rocznie.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85312000-9 – usługi opieki społecznej.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.
4.2. Termin wykonania zamówienia:
Część I: 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r., Część II: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT

5.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena - waga 80 %
2) Doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych - waga 20 %.
5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5.3. Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w SIWZ.

 

6. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

6.1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Przyjaźni 5,
62-510 Konin,
pok. nr 20 - Sekretariat

do dnia 06.12.2018 r. do godz. 12:00.

Na kopercie / opakowaniu zawierającym ofertę należy umieścić zapis:

CZĘŚĆ I
Oferta na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Nie otwierać przed dniem 06.12.2018 r. godz.12:15.

CZĘŚĆ II
Oferta na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”
Nie otwierać przed dniem 06.12.2018 r. godz. 12:15.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pokój nr 25 w dniu 06.12.2018 r. o godz. 12:15.

 

Anna Kwaśniewska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Koninie

 

Konin, dnia 28.11.2018 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VII.322.11.2018

Ogłoszenie nr 652009-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Dostawy bonów towarowych w formie papierowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 373076200000, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 242 62 32, e-mail sekretariat@moprkonin.lm.pl, faks 63 249 96 15.
Adres strony internetowej (URL): www.moprkonin.lm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.moprkonin.lm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Inny sposób: 1) osobiście, 2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), 3) za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pok. nr 25
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy bonów towarowych w formie papierowej
Numer referencyjny: MOPR-VII.322.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy 35.000,00 sztuk (trzydziestu pięciu tysięcy) bonów towarowych w formie papierowej dla podopiecznych Ośrodka o nominale 10 zł na artykuły spożywcze (z wykluczeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych) i środki czystości. Bony są wydawane podopiecznym Ośrodka w ramach pomocy w naturze.

II.5) Główny kod CPV: 30199750-2
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Z dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 
Kryteria
Znaczenie
Cena  40,00
Ilość placówek handlowych i usługowych na terenie miasta Konina, w których mogą być realizowane bony 60,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy.
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.9.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: 'Dostawę kart przedpłaconych'

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.9.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: 'Dostawę kart przedpłaconych'

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o Zamówieniu - Dostawy

MOPR-VIII.322.9.2018


Ogłoszenie nr 642413-N-2018 z dnia 2018-10-30 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Dostawa kart przedpłaconych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 373076200000, ul. Przyjaźni  5 , 62-510   Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 242 62 32, e-mail sekretariat@moprkonin.lm.pl, faks 63 249 96 15.
Adres strony internetowej (URL): www.moprkonin.lm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.moprkonin.lm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Inny sposób: 1) osobiście, 2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1481 ze zm.),
Adres:
ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pok. nr 25

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kart przedpłaconych
Numer referencyjny: MOPR-VIII.322.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart przedpłaconych dla Pracowników Zamawiającego w ilości 199 sztuk o łącznej wartości 70.468,00 zł. Realizacja elektronicznych kart przedpłaconych może odbywać się we wszystkich placówkach handlowych i usługowych, które dopuszczają możliwość dokonywania płatności kartą przedpłaconą na terenie kraju. Płatność kartą może dotyczyć zarówno artykułów spożywczych jak i przemysłowych, usług, dóbr kultury, itp.
 
II.5) Główny kod CPV: 30163000-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 2
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-04
 
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Z dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
 Cena 40,00
 Ilość placówek handlowych i usługowych stacjonarnych na terenie miasta Konina,
które dodatkowo deklarują promocje/rabaty na które Wykonawca ma podpisaną umowę
 60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem


Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.4.2018
Informacja o udzieleniu zamówienia (art. 138o ust. 4 Prawo zamówień publicznych)

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.4.2018
Informacja o wyborze oferty na usługę społeczną

 "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.4.2018
Ogłoszenie o Zamówieniu na Usługę Społeczną

 

MOPR-VIII.322.4.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
"ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 


1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Przyjaźni 5
62-510 Konin
fax 63 24-99-615
e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl
NIP: 665-16-54-912
Regon: 003730762


2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "SIWZ".

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy.

2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.

2.5. Zamawiający udziela zamówienia na:

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2018 r. w tym w soboty, niedziele i święta w ilości szacunkowej 14.580 godzin w tym szacunkowo 80 godzin usług bardziej wyspecjalizowanych np. usług rehabilitanta, logopedy, fizjoterapeuty.

3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85312000-9 – usługi opieki społecznej.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.

4.2. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT

5.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena - waga 80 %
2)  Doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych - waga 20 %.

5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

5.3. Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w SIWZ.

 

6. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

6.1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Przyjaźni 5,
62-510 Konin, pok. nr 20 - Sekretariat
do dnia 12.06.2018 r. do godz. 12:00
Na kopercie / opakowaniu zawierającym ofertę należy umieścić zapis:

 

Oferta na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Nie otwierać przed dniem 12.06.2018 r. godz. 12:15

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pokój nr 25 w dniu 12.06.2018 r. o godz. 12:15.

 

 

Anna Kwaśniewska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Koninie

 

Konin, dnia 04.06.2018 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

 

Załącznik: Treść planu (Plan_postep_o_udzielenie_zamow_2018r.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.18.2017
Informacja o udzieleniu zamówienia (art. 138o ust. 4 Prawo zamówień publicznych)

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


MOPR-VIII.322.16.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Dostawy bonów towarowych w formie papierowej oraz kart przedpłaconych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.18.2017
Ogłoszenie o Zamówieniu na Usługę Społeczną ‘Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych’

MOPR-VIII.322.18.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
"ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH”

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 


1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Przyjaźni 5
62-510 Konin
fax 63 24-99-615
e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl
NIP: 665-16-54-912
Regon: 003730762


2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "SIWZ".

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy.

2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.

2.5. Zamawiający udziela zamówienia w częściach:
Część I – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Część II - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

2.6. Wykonawca może złożyć ofertę na 2 części zamówienia lub na jedną z części.

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest:
Część I - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. w tym w soboty, niedziele i święta w ilości szacunkowej 14.080 godzin w tym szacunkowo 80 godzin usług bardziej wyspecjalizowanych np. usług rehabilitanta, logopedy, fizjoterapeuty.
Część II - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez okres 365 dni w roku w tym, w soboty, niedziele i święta w ilości szacunkowej 4.400 godzin/rocznie.

3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85312000-9 – usługi opieki społecznej.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.

4.2. Termin wykonania zamówienia:
Część I: 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r., Część II: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT

5.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena - waga 80 %
2)  Doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych - waga 20 %.

5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

5.3. Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w SIWZ.

 

6. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

6.1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Przyjaźni 5,
62-510 Konin, pok. nr 20 - Sekretariat
do dnia 19.12.2017 r. do godz. 12:00
Na kopercie / opakowaniu zawierającym ofertę należy umieścić zapis:

 

CZĘŚĆ I
Oferta na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Nie otwierać przed dniem 19.12.2017 r. godz. 12:15

 

CZĘŚĆ II
Oferta na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”
Nie otwierać przed dniem 19.12.2017 r. godz. 12:15
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pokój nr 25 w dniu 19.12.2017 r. o godz. 12:15.

 

 

Anna Kwaśniewska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Koninie

 

Konin, dnia 11.12.2017 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.16.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

'Dostawy bonów towarowych w formie papierowej oraz kart przedpłaconych'


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.16.2017

Ogłoszenie nr 623360-N-2017 z dnia 2017-11-28 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie : Dostawy bonów towarowych w formie papierowej oraz kart przedpłaconych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 373076200000, ul. Przyjaźni 5 , 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 242 62 32, e-mail sekretariat@moprkonin.lm.pl, faks 63 249 96 15.

Adres strony internetowej (URL): www.moprkonin.lm.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.moprkonin.lm.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

1) osobiście, 2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.), 3) za pośrednictwem posłańca,

Adres:

ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pok. nr 25

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy bonów towarowych w formie papierowej oraz kart przedpłaconych

Numer referencyjny: MOPR-VIII-322.16.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart przedpłaconych w ilości 193 sztuk o łącznej wartości 67.972,00 zł. Realizacja elektronicznych kart przedpłaconych może odbywać się we wszystkich placówkach handlowych i usługowych, które dopuszczają możliwość dokonywania płatności kartą przedpłaconą na terenie kraju. Płatność kartą może dotyczyć zarówno artykułów spożywczych jak i przemysłowych, usług, dóbr kultury itp.. Część II: Przedmiotem zamówienia są dostawy 35.000,00 sztuk (trzydziestu pięciu tysięcy) bonów towarowych w formie papierowej dla podopiecznych Ośrodka o nominale 10 zł na artykuły spożywcze (z wykluczeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych) i środki czystości. Bony są wydawane podopiecznym Ośrodka w ramach pomocy w naturze.

II.5) Główny kod CPV: 30199750-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30163000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 5
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Z dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Termin dostawy kart liczony od dnia zawarcia umowy

30,00

Ilość placówek handlowych i usługowych stacjonarnych na terenie miasta Konina, które dodatkowo deklarują promocje/rabaty na które Wykonawca ma podpisaną umowę

40,00

Cena

30,00

Cena

40,00

Ilość placówek handlowych i usługowych na terenie miasta Konina, w których mogą być realizowane bony

60,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Zamawiającego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart przedpłaconych w ilości 193 sztuk o łącznej wartości 67.972,00 zł. Realizacja elektronicznych kart przedpłaconych może odbywać się we wszystkich placówkach handlowych i usługowych, które dopuszczają możliwość dokonywania płatności kartą przedpłaconą na terenie kraju. Płatność kartą może dotyczyć zarówno artykułów spożywczych jak i przemysłowych, usług, dóbr kultury itp.

 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30163000-9,

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 5
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

 

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

30,00

Termin dostawy kart liczony od dnia zawarcia umowy

30,00

Ilość placówek handlowych i usługowych na terenie miasta Konina, które dodatkowo deklarują promocje/rabaty na które Wykonawca ma podpisaną umowę

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2

Nazwa:

Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla podopiecznych Ośrodka

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy 35.000,00 sztuk (trzydziestu pięciu tysięcy) bonów towarowych w formie papierowej dla podopiecznych Ośrodka o nominale 10 zł na artykuły spożywcze (z wykluczeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych) i środki czystości. Bony są wydawane podopiecznym Ośrodka w ramach pomocy w naturze.

 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30199750-2,

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31

 

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Ilość placówek handlowych i usługowych na terenie miasta Konina, w ktorych mogą być realizowane bony

60,00

Cena

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.7.2017
Informacja o udzieleniu zamówienia

(art. 138 o ust. 4 Prawo zamówień publicznych)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.7.2017
Informacja o wyborze oferty dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.7.2017
Ogłoszenie o Zamówieniu na Usługę Społeczną ‘Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych’


MOPR-VIII.322.7.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
'ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH'

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)


1.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
    ul. Przyjaźni 5
    62-510 Konin
    fax  63 24-99-615
    e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl
    NIP: 665-16-54-912
    Regon: 003730762

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.    Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  zwanej dalej "ustawą" oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "SIWZ".
2.2.    Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy.
2.3.    Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
i niedyskryminujący.
2.4.    Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.
2.5.    Zamawiający udziela zamówienia w częściach:
Część I – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Część II -  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
2.6.    Wykonawca może złożyć ofertę na 2 części zamówienia lub na jedną z części.

3.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.    Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest:
Część I - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu podopiecznego w okresie od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od zakończenia realizacji umowy z podmiotem dotychczas realizującym usługi  do 31.12.2017 r., w tym, w soboty, niedziele i święta w ilości szacunkowej 9.517 godzin w tym szacunkowo 55 godzin usług bardziej wyspecjalizowanych np. usług rehabilitanta, logopedy, fizjoterapeuty.
Część II - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ilości szacunkowej 2.520 godzin w domu podopiecznego w okresie od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od zakończenia realizacji umowy z podmiotem dotychczas realizującym usługi do 31.12.2017 r. w tym, w soboty, niedziele i święta.
3.2.    Wspólny Słownik Zamówień CPV:  85312000-9 – usługi opieki społecznej.

4.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
4.1.    Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.
4.2.    Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od zakończenia realizacji umowy z podmiotem dotychczas realizującym usługi do 31.12.2017.

5.    KRYTERIA OCENY OFERT
5.1.    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1)    Cena - waga 80 %
2)     Doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych - waga 20 %.
5.2.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5.3.    Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w SIWZ.

6.    TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
6.1.    Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Przyjaźni 5,
62-510 Konin, pok. nr 20 - Sekretariat
do dnia 05.06.2017 r. do godz. 10:00.

 

Na kopercie / opakowaniu zawierającym ofertę należy umieścić zapis:

CZĘŚĆ I
Oferta na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Nie otwierać przed dniem 05.06.2017 r. godz. 10:00

CZĘŚĆ II
Oferta na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”
Nie otwierać przed dniem 05.06.2017 r. godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pokój nr 25 w dniu 05.06.2017 r. o godz. 10:15

Anna Kwaśniewska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Koninie


Konin, dnia 25.05.2017 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.11.2016
Informacja o udzieleniu zamówienia
(art. 138 o ust. 4 Prawa zamówień publicznych)

dot. Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.8.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część II

dot. Dostawy bonów towarowych w formie papierowej oraz kart przedpłaconych - Część II


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.8.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty - Część I

dot. Dostawy bonów towarowych w formie papierowej oraz kart przedpłaconych - Część I


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.8.2016
Sprostowanie

Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu na:

'Dostawy bonów towarowych w formie papierowej oraz kart przedpłaconych'


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII-322.8.2016

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

"Dostawy bonów towarowych w formie papierowej oraz kart przedpłaconych"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.11.2016
Ogłoszenie o Zamówieniu na Usługę Społeczną ‘Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych’

MOPR-VIII.322.11.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

"ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

1.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

            ul. Przyjaźni 5

            62-510 Konin

            fax  63 24-99-615

            e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl

            NIP: 665-16-54-912

            Regon: 003730762

2.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1.     Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  zwanej dalej "ustawą" oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "SIWZ".

2.2.     Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy.

2.3.     Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
i niedyskryminujący.

2.4.     Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.

2.5.     Zamawiający udziela zamówienia w częściach:

Część I – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

Część II -  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

2.6.     Wykonawca może złożyć ofertę na 2 części zamówienia lub na jedną z części.

3.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.      Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest:

Część I - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w domu podopiecznego przez okres 365 dni w roku w tym, w soboty, niedziele i święta w ilości około 16 480 godzin/rocznie w tym około 150 godzin/rocznie usług bardziej wyspecjalizowanych np. usług rehabilitanta, logopedy, fizjoterapeuty.

Część II - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ilości ok 2580 godzin/rocznie w domu podopiecznego przez okres 365 dni w roku w tym, w soboty, niedziele i święta.

3.2.           Wspólny Słownik Zamówień CPV:  85312000-9 – usługi opieki społecznej.

4.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

4.1.  Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.

4.2.  Termin wykonania zamówienia: 01.01.2017 – 31.12.2017.

5.     KRYTERIA OCENY OFERT

5.1.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) Cena - waga 80 %

2) Doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych - waga 20 %.

5.2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

5.3.  Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w SIWZ.

6.    TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

6.1.    Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

ul. Przyjaźni 5,

62-510 Konin, pok. nr 20 - Sekretariat

do dnia 21.12.2016 r. do godz.12:00

Na kopercie / opakowaniu zawierającym ofertę należy umieścić zapis:

CZĘŚĆ I

Oferta na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nie otwierać przed dniem 21.12. 2016 r. godz.12:15

CZĘŚĆ II

Oferta na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”

Nie otwierać przed dniem 21.12. 2016 r. godz. 12:15.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pokój nr 25 w dniu 21.12.2016 r. o godz. 12:15.

 

 

Anna Kwaśniewska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie w Koninie

 

Konin, dnia  13 grudnia 2016 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.8.2016 - Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 359016-2016 z dnia 05-12-2016 - Konin
CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart przedpłaconych w ilości 197 sztuk o łącznej wartości 61.357,00 zł. Realizacja elektronicznych kart przedpłaconych może odbywać się w placówkach handlo...
Termin składania ofert/wniosków: 13-12-2016


Ogłoszenie nr 361468 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.

Konin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 359016
Data: 05/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, Krajowy numer identyfikacyjny 373076200000, ul. ul. Przyjaźni  5, 62510   Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 242 62 32, e-mail mopr@konet.pl, faks 0-63 242 62 32.
Adres strony internetowej (url): www.moprkonin.lm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.2)
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Kryteria Znaczenie I cena 30 I termin dostawy kart liczony od dnia zawarcia umowy 50 I ilość placówek na terenie kraju 20 II cena 40 II ilość placówek na terenie miasta Konina 60
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Kryteria Znaczenie I cena 30 I termin dostawy kart liczony od dnia zawarcia umowy 50 I termin ważności karty 20 II cena 40 II ilość placówek na terenie miasta Konina 60

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6)
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 30 termin dostawy kart liczony od dnia zawarcia umowy 50 ilość placówek na terenie kraju 20
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 30 termin dostawy kart liczony od dnia zawarcia umowy 50 termin ważności karty 20


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.8.2016 - Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 359016-2016 z dnia 05-12-2016 - Konin
CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart przedpłaconych w ilości 197 sztuk o łącznej wartości 61.357,00 zł. Realizacja elektronicznych kart przedpłaconych może odbywać się w placówkach handlo...
Termin składania ofert/wniosków: 13-12-2016

----------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 360302 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.

Konin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 359016
Data: 05/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, Krajowy numer identyfikacyjny 373076200000, ul. ul. Przyjaźni  5, 62510   Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 242 62 32, e-mail mopr@konet.pl, faks 0-63 242 62 32.
Adres strony internetowej (url): www.moprkonin.lm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13/12/2016, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14/12/2016, godzina: 12:00


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPR-VIII.322.8.2016

Ogłoszenie nr 359016 - 2016 z dnia 2016-12-05 r.

Konin: Dostawy bonów towarowych w formie papierowej oraz kart przedpłaconych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, krajowy numer identyfikacyjny 373076200000, ul. ul. Przyjaźni  5, 62510   Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 242 62 32, e-mail mopr@konet.pl, faks 0-63 242 62 32.
Adres strony internetowej (URL): www.moprkonin.lm.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.moprkonin.lm.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
1) osobiście, 2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.), 3) za pośrednictwem posłańca,
Adres:
ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin, pok. nr 25


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy bonów towarowych w formie papierowej oraz kart przedpłaconych
Numer referencyjny: MOPR-VIII-32.8.2016


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart przedpłaconych w ilości 197 sztuk o łącznej wartości 61.357,00 zł. Realizacja elektronicznych kart przedpłaconych może odbywać się w placówkach handlowych i usługowych współpracujących z wyłonionym Wykonawcą na terenie kraju. Płatność kartą może dotyczyć zarówno artykułów spożywczych jak i przemysłowych, usług, dóbr kultury itp. CZĘŚĆ II Przedmiotem zamówienia są dostawy 35 000 sztuk (trzydziestu pięciu tysięcy) bonów towarowych w formie papierowej dla podopiecznych Ośrodka o nominale 10 zł na artykuły spożywcze (z wykluczeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych) i środki czystości. Bony są wydawane podopiecznym Ośrodka w ramach pomocy w naturze.

II.5) Główny kod CPV: 30199750-2
Dodatkowe kody CPV:30163000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 5

data zakończenia: 29/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak


Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Z dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

I cena

30

I termin dostawy kart liczony od dnia zawarcia umowy

50

I ilość placówek na terenie kraju

20

II cena

40

II ilość placówek na terenie miasta Konna

60


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/12/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: I    Nazwa: Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Zamawiającego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart przedpłaconych w ilości 197 sztuk o łącznej wartości 61.357,00 zł. Realizacja elektronicznych kart przedpłaconych może odbywać się w placówkach handlowych i usługowych współpracujących z wyłonionym Wykonawcą na terenie kraju. Płatność kartą może dotyczyć zarówno artykułów spożywczych jak i przemysłowych, usług, dóbr kultury itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30163000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 5
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

30

termin dostawy kart liczony od dnia zawarcia umowy

50

ilość placówek na terenie kraju

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: II    Nazwa: Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla podopiecznych Ośrodka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są dostawy 35 000 sztuk (trzydziestu pięciu tysięcy) bonów towarowych w formie papierowej dla podopiecznych Ośrodka o nominale 10 zł na artykuły spożywcze (z wykluczeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych) i środki czystości. Bony są wydawane podopiecznym Ośrodka w ramach pomocy w naturze.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 29/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

40

ilość placówek na terenie miasta Konia

60

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry