ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH > Dział Pomocy ŚrodowiskowejDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik: Anna Przybył
Kontakt: tel. (63) 242 62 32, wew. 629, 655
Przyjmuje w godzinach pracy: pok. 33
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Dział Pomocy Środowiskowej składa się z trzech sekcji:

Sekcja Pracowników Socjalnych – kierownik
Katarzyna Grabowska
Kontakt: tel. (63) 242 62 32, wew. 629, 655
Przyjmuje w godzinach pracy: pok. 33
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej – kierownik Lidia Szymczak
Kontakt: tel. (63) 243 56 43
Przyjmuje w godzinach pracy: ul. Staszica 17
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Klub Integracji Społecznej – ul. Sosnowa 16
Kontakt: tel. (63) 245 02 17
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 9:00 – 15:00

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy przede wszystkim realizacja zadań w zakresie pracy socjalnej i pomocy środowiskowej przez Sekcję Pracowników Socjalnych, a w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw w przedmiocie świadczenia pomocy osobom i rodzinom.
 2. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin wymagających pomocy.
 4. Udzielanie informacji osobom o przysługującym im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 5. Przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy.
 6. Wnioskowanie o pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz bezpośrednia realizacja pomocy w formie pracy socjalnej.
 7. Udzielanie informacji i pomocy zmierzającej do poprawy trudnej sytuacji życiowej podopiecznych.
 8. Świadczenie pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt.
 9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
 10. Reprezentowanie interesów podopiecznych i w przypadkach koniecznych podejmowanie działań mających na celu wytyczanie powództwa o roszczenia alimentacyjne.
 11. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
 12. Udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy w Rzeczpospolitej Polskiej uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
 13. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy poprzez upowszechnianie ofert pracy, udzielanie bezrobotnym informacji o wolnych miejscach pracy oraz pomocy w uzyskiwaniu zatrudnienia przez osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji, jak również o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach.
 14. Współpraca z pedagogami szkolnymi, wychowawcami pod kątem wsparcia działań wychowawczo-opiekuńczych szkoły i rodziców, nakierowana na rodziny mające problemy z dziećmi - konsultacje w celu wymiany informacji dotyczących środowisk dzieci z rodzin, które sprawiają problemy.
 15. Współpraca z Sądem:
  1. w zakresie przygotowania dokumentacji dotyczącej w szczególności wytaczania na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, składanie wniosków do Sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne, skierowanie bez zgody do domu pomocy społecznej,
  2. w sprawach dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi.
 16. Kierowanie podopiecznych do placówek udzielających wyspecjalizowanej pomocy.
 17. Współtworzenie i współuczestniczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 18. Realizacja Strategii rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina oraz prowadzenie corocznego monitoringu z zakresu założonych celów i kierunków działań.
 19. Bieżąca współpraca z działami w zakresie określenia sytuacji rodzinnej i dochodowej osób składających wnioski o pomoc z zakresu rehabilitacji społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dotyczących dłużników alimentacyjnych, a także ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym i pieczy zastępczej.
 20. Współpraca z Działem Księgowo-Kadrowym w zakresie:
  1. planowania wysokości środków niezbędnych do realizacji zadań,
  2. przekazywania wszelkich dokumentów finansowych w miesiącu, którego dotyczą lub jeżeli otrzymano je w terminie późniejszym niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 21. Organizowanie pracy Klubu Integracji Społecznej, którego zadaniem jest w szczególności:
  1. reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych marginalizacją poprzez realizację zadań o charakterze: doradczym, szkoleniowym, terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym,
  2. pobudzanie aktywności społecznej oraz zawodowej, inspirowanie działań samopomocowych we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz prywatnymi przedsiębiorcami w celu przeciwdziałania i ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych,
  3. wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu przez nich możliwie pełnej aktywności życiowej,
  4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, między innymi w zakresie organizowania prac społecznie-użytecznych,
  5. opracowywanie i realizacja autorskich programów i projektów socjalnych oraz programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 22. Organizowanie pracy Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, której zadaniem jest w szczególności:
  1. zapewnienie krótkoterminowego schronienia ofiarom przemocy i ich dzieciom w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  2. udzielanie w ramach profilaktyki i interwencji kryzysowej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego, itp.,
  3. prowadzenie bezpłatnego „Telefonu Zaufania” i „Niebieskiej Linii”,
  4. zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Miejskiemu Zespołowi Interdyscyplinarnemu w zakresie realizacji zadań objętych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  5. prowadzenie postępowań, przyznawanie świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej, w formie pobytu w mieszkaniu chronionym – wydawanie decyzji, przygotowywanie umów osobom, którym zostało przyznane świadczenie.
  6. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, ukierunkowana na niesienie określonego rodzaju pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz na oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie,
  7. współpraca z Działem Księgowo – Kadrowym, w zakresie m.in. bieżących wydatków, ustalania i zgłaszania zapotrzebowań na środki w realizowanym budżecie oraz planowanie środków finansowych niezbędnych do wykonywania zadań,
  8. opracowywanie i realizowanie programów, w tym skierowanych do osób doświadczających przemocy i sprawców przemocy, także w ramach konkursów ogłaszanych m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  9. realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w szczególności:
   • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psycho¬społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą,
   • prowadzenie działalności profilaktycznej w szkołach w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wobec dzieci,
   • współudział w opracowywaniu i realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Konina.
 23. Wykonywanie innych zadań, takich jak:
  1. prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości,
  2. współpraca z noclegownią i schroniskiem dla osób bezdomnych,
  3. opiniowanie wniosków dla organizacji pozarządowych pozyskujących zewnętrzne środki finansowe,
  4. współorganizowanie imprez okolicznościowych, konferencji i szkoleń,
  5. tworzenie kompleksowej bazy danych o osobach korzystających z pomocy społecznej,
  6. współpraca z dzielnicowymi w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych,
  7. stała współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań statutowych,
  8. nadzór nad realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.
 24. Zadania należące do kompetencji Działu Pomocy Środowiskowej realizowane są przez: Sekcję Pracowników Socjalnych, Sekcję Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Klub Integracji Społecznej.


strzałka do góry