ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH > Dział Świadczeń Socjalnych i Rehab. SpołecznejDZIAŁ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

Kierownik: Aneta Lewandowska
Kontakt: tel. (63) 242 62 32, wew. 642
Przyjmuje w godzinach pracy: pok. 36
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Do zadań Działu Świadczeń Socjalnych i Rehabilitacji Społecznej należy w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań, przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej.
 2. Prowadzenie postępowań, w tym przyjmowanie wniosków, przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium i zasiłki szkolne) oraz analiza wszystkich złożonych dokumentów, w tym potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.
 3. Sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń pieniężnych z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 4. Sporządzanie list osób objętych pomocą w formie posiłków w stołówce Ośrodka i dożywiania dzieci, przede wszystkim w szkołach i przedszkolach oraz objętych pomocą w formie niepieniężnej.
 5. Dokonywanie miesięcznych rozliczeń kosztów dożywiania w placówkach i instytucjach z uwzględnieniem każdego dziecka, ucznia i osoby wraz z przekazywaniem środków finansowych poszczególnym placówkom.
 6. Przygotowywanie i wydawanie decyzji odstępujących od zwrotu należności za niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
 7. Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawach opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 8. Załatwianie spraw związanych ze sprawianiem pogrzebu, w tym dzieci martwo urodzonych i osobom bezdomnym.
 9. Dokonywanie miesięcznych rozliczeń z wykonania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem każdej osoby, liczby godzin usług świadczonych danej osobie i indywidualną odpłatność każdej osobie.
 10. Sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe związane z realizacją wypłat wynagrodzeń opiekunom prawnym i kuratorom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd.
 11. Sporządzanie sprawozdań w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, w tym również składek na ubezpieczenie zdrowotne, dożywianie oraz w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 12. Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawach opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 13. Zgłaszanie uprawnionych do ubezpieczenia - wyrejestrowywanie z ubezpieczenia w przypadku utraty uprawnień, zgłaszanie wszelkich zmian i korekt.
 14. Sporządzanie list osób objętych ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym z uwzględnieniem rodzaju ubezpieczenia, podstawy wymiaru i ustalonej składki dla każdej osoby uprawnionej.
 15. Sporządzanie raportów imiennych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do zainteresowanych osób, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, dokonywanie bieżących korekt.
 16. Kompletowanie dokumentów osób wnoszących: odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych w I instancji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazywanie ich zgodnie z właściwością.
 17. Wydawanie zaświadczeń przede wszystkim na żądanie podopiecznych, sądów, policji, urzędów pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmujących informacje o udzielonych świadczeniach, w tym również dla potrzeb ustalenia kapitału w celach emerytalno-rentowych.
 18. Stała współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań statutowych.
 19. Stała współpraca z Działem Księgowo - Kadrowym w tym:
  1. planowanie wysokości środków do realizacji zadań,
  2. sporządzanie na koniec każdego miesiąca zestawień ustalających zaangażowanie środków na podstawie wydanych decyzji, w podziale na poszczególne rodzaje zadań.
 20. Koordynacja i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji jednostki samorządu, w szczególności z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez m.in.:
  1. monitorowanie działalności oraz dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej i zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowych,
  2. dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  3. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnościami,
  4. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami,
  5. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  6. rehabilitację dzieci i młodzieży w wyżej wymienionym zakresie,
  7. dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
 21. Opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych oraz innych projektów oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach zawartych porozumień.
 22. Realizacja programów celowych.
 23. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 24. Współpraca z Działem Księgowo – Kadrowym przy sporządzaniu sprawozdań rzeczowo-finansowych z zadań realizowanych ze środków PFRON oraz z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka.


strzałka do góry