ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH > Dział Opieki Nad Rodziną I DzieckiemDZIAŁ OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM

Kierownik: Mirosława Śledź
Kontakt: tel. (63) 247 79 17
Przyjmuje w godzinach pracy: pok. 101 – ul. Przemysłowa 2
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Do zadań Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem należy w szczególności:

 1. Kierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w środowisku.
 2. Kierowanie osób do środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy.
 3. Prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji administracyjnych ustalających odpłatność osób kierowanych do domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej.
 4. Prowadzenie ewidencji osób skierowanych do domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej - sporządzanie listy osób oczekujących na umieszczenie w tych placówkach oraz informowanie oczekujących o przewidywanym terminie umieszczenia.
 5. Przygotowywanie pisemnych umów z zstępnymi i wstępnymi, małżonkami i innymi osobami dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej.
 6. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w rodzinnych formach pieczy zastępczej lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 7. Przydzielanie asystenta rodziny osobom i rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, który w szczególności zajmuje się:
  1. opracowywaniem i realizacją planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
  2. opracowywaniem, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
  3. udzieleniem pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
  4. udzielaniem pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,
  5. wspieraniem aktywności społecznej rodzin,
  6. motywowaniem członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  7. udzielaniem pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
  8. motywowanie rodziców do udziału w zajęciach grupowych, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
  9. udzielaniem wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
  10. podejmowaniem działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
  11. prowadzeniem indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
  12. realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem”,
  13. prowadzeniem dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
  14. dokonywaniem okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  15. monitorowaniem funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
  16. sporządzaniem na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
  17. współpracą z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, z zespołem interdyscyplinarnym.
 8. Przygotowywanie umów dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzin pomocowych.
 9. Przygotowywanie stosownych porozumień o umieszczanie dzieci w rodzinie zastępczej ze starostą powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej, spełniającej warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
 10. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki ze strony rodziców biologicznych organizowanie zastępczej opieki nad dzieckiem poprzez:
  1. analizę potrzeb i planowanie odpowiednich form pomocy w rodzinach zastępczych,
  2. wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  3. współdziałanie z rodzinami zastępczymi w zakresie opracowania optymalnego modelu sprawowania opieki i wychowywania małoletnich oraz osób pełnoletnich otrzymujących pomoc pieniężną z tutejszego Ośrodka,
  4. pomoc w usamodzielnieniu, opracowanie planu usamodzielnienia w zależności od indywidualnej sytuacji usamodzielnianego wychowanka,
  5. opiniowanie na wniosek sądu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  6. szkolenie rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze,
  7. udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinom zastępczym i dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej (prowadzenie rozmów wspierających, motywacyjnych i psychoedukacyjnych).
 11. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a także sporządzanie list wypłat.
 12. Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku wychowawczego oraz świadczenia ”Dobry start” na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.
 13. Opracowywanie i realizacja programów rozwoju pieczy zastępczej.
 14. Realizację Strategii rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina, prowadzenie i przygotowanie corocznego monitoringu z zakresu założonych celów i kierunków działań we współpracy z działami Ośrodka.
 15. Realizację Strategii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie oraz prowadzenie i przygotowanie corocznego monitoringu z zakresu założonych celów i kierunków działań.
 16. Sporządzanie i przekazywanie do sądu oceny funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej.
 17. Wnioskowanie do sądu o powrót dziecka do rodziny biologicznej.
 18. Prowadzenie postępowań w sprawach przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na zagospodarowanie i kontynuowanie nauki osobom osiągającym pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz opuszczającym placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niesprawnej intelektualnie, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 19. Współpraca z sądem, kuratorami zawodowymi, pedagogami szkolnymi, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi, rodzicami, wychowawcami, zakładami podstawowej opieki medycznej w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 20. Prowadzenie ewidencji nieletnich i małoletnich, skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 21. Koordynowanie działań wynikających z nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej.


strzałka do góry