ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH > Dział Księgowo - KadrowyDZIAŁ KSIĘGOWO-KADROWY

Kierownik: Danuta Maciejewska
Kontakt: tel. (63) 242 62 32, wew. 611
Przyjmuje w godzinach pracy: pok. 31
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Do zadań Działu Księgowo- Kadrowego należy w szczególności:

 1. Planowanie, w tym:
  1. opracowywanie projektu i planu wydatków budżetu Ośrodka,
  2. opracowywanie projektu i planu dochodów budżetu Ośrodka,
  3. przygotowywanie projektów zmian w planach wydatków i dochodów.
 2. Realizacja zadań organizacyjno-prawnych, w tym opracowanie w oparciu o bieżące przepisy regulaminów wewnętrznych.
 3. Nadzór i kontrola, w szczególności:
  1. prowadzenie kontroli dokumentacji księgowej i rachunkowej podległych merytorycznie jednostek,
  2. prowadzenie systemu finansowej kontroli wewnętrznej dotyczącej wykonania planów finansowych wydatków i dochodów jednostki oraz niezbędnych procedur zapewniających skuteczność i efektywność tej kontroli.
 4. Rozliczenia z pracownikami, w szczególności:
  1. realizowanie wydatków osobowych:
   • wynagrodzeń z umów o pracę,
   • nagród,
   • nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i rentowych,
  2. kosztów podróży,
  3. pobranych zaliczek,
  4. składek i świadczeń z ZUS,
  5. zaliczek na podatek dochodowy z Urzędem Skarbowym,
  6. umów cywilnoprawnych.
 5. Kompleksowe prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Ośrodka, w tym:
  1. realizacja wydatków rzeczowych w ramach posiadanego planu wydatków,
  2. realizacja wydatków świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o systemie oświaty, z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” oraz świadczeń ”Dobry start”, w ramach posiadanego planu wydatków,
  3. realizacja dochodów budżetowych w ramach posiadanego planu,
  4. prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka,
  5. prowadzenie rozliczeń zapasów magazynowych,
  6. prowadzenie ewidencji majątku Ośrodka,
  7. rozliczanie inwentaryzacji majątku,
  8. pełna obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  9. pełna obsługa finansowo-księgowa środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  10. współdziałanie z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w celu zapewnienia prawidłowego wykonania wydatków.
 6. Windykacja i rozliczenie należności i zobowiązań, a w szczególności:
  1. windykacja i rozliczenie należności i zobowiązań dochodów budżetowych, w związku z realizowanymi zadaniami,
  2. rozliczenie należności i zobowiązań z kontrahentami i świadczeniobiorcami.
 7. Sprawozdawczość w szczególności:
  1. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych z wykonania planu wydatków i dochodów Ośrodka,
  2. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka, z informacją dodatkową i załącznikami oraz analizy opisowej do sprawozdania,
  3. umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdań, co do których taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
  4. współpraca i nadzór nad sporządzaniem sprawozdań rzeczowo-finansowych wynikających przede wszystkim z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o świadczeniach rodzinnych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  5. bieżące sporządzanie analiz do celów ustalenia sytuacji finansowej oraz prawidłowego wykonania budżetu Ośrodka i ich przedkładanie Dyrektorowi.
 8. Prowadzenie spraw pracowniczych Ośrodka, polegających m.in. na:
  1. przygotowywaniu dokumentów związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, nawiązanie stosunku pracy,
  2. przygotowywaniu dokumentów związanych z awansowaniem i nagradzaniem pracowników,
  3. przygotowywaniu dokumentów związanych z rozwiązaniem umowy o pracę w tym związanych z przejściem pracowników na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, świadczeniem rehabilitacyjnym,
  4. prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych i dyscyplinarnych,
  5. prowadzeniu ewidencji czasu pracy,
  6. realizacji zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników,
  7. naliczaniu dodatków za wieloletnią pracę oraz nagród jubileuszowych,
  8. monitorowaniu kontroli dyscypliny pracy oraz czasu pracy w Ośrodku,
  9. organizowaniu prac związanymi z dokonywaniem okresowych ocen pracowników Ośrodka,
  10. prowadzeniu spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej,
  11. sporządzaniu analiz i sprawozdawczości z zakresu spraw pracowniczych,
  12. planowaniu i gospodarowaniu środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  13. prowadzeniu spraw związanych z nadawaniem odznaczeń,
  14. prowadzeniu spraw związanych z odbywaniem staży pracy,
  15. współpracy z komórkami organizacyjnymi w opracowywaniu projektów aktów wewnętrznych Ośrodka,
  16. współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w Ośrodku,
  17. współpracy z komórkami organizacyjnymi Ośrodka i instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań.
 9. Współpraca z Działem Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w sprawie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej w zakresie kompetencji Działu.


strzałka do góry