ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > Zarządzenia, Ogłoszenia Prezydenta Miasta KoninaZ A R Z Ą D Z E N I E Nr 130/2020

Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 września 2020 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 102/2020

Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2020 roku
 
w sprawie określenia zasad nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 004/2020

Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 stycznia 2020 roku
 
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2020 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 100/2019

Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lipca 2019 roku
 
w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Konina


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/2019

Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 lutego 2019 roku
 
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2019 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/2019

Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2019 roku
 
w sprawie odwołania i powołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 129/2018

Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2018 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 122/2018

Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 października 2018 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu strategii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019 - 2025

Załącznik: Projekt strategii (Projekt_Strategii_deinstytucjonalizacji_pieczy_zastepczej_Konin_2019_2025.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 97/2016

Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 lipca 2016 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35/2015

 
Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 marca 2015 roku
 
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2015 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/2015

 
Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 marca 2015 roku
 
w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 132/2014

 
Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2014 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Rady Seniorów Miasta Konina


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 85/2014

 
Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 sierpnia 2014 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015 - 2025


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 71/2014

 
Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2014 roku
 
w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 30/2014

 
Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 marca 2014 roku
 
w sprawie powołania zespołu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015-2025


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 94/2013

 
Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2013 roku
 
zmieniające zarządzenie nr 50/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.05.2013 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2013 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 94/2013

 
Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 sierpnia 2013 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52/2013

 
Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2013 roku
 
w sprawie określenia zasad nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 39/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11.04.2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 29/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28.03.2013r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 26/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28.03.2013r.

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 23/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14.03.2013r.

w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie ds. realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 11/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 07.02.2013r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 10/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 07.02.2013r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2013 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 7/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31.01.2013r.

w sprawie wprowadzenia "Programu zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami uzależnień realizowanego w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie luty 2013 - grudzień 2015r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 6/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31.01.2013r.

w sprawie wprowadzenia Programu "Złota jesień życia - Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie luty 2013 – grudzień 2015r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 marca 2011 roku

w sprawie: zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koninie
 
 
Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz.560)

informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koninie.

Zgodnie z art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) wnioski z jedną kandydaturą do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie miasta Konina.
 
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym według załączonego wzoru i wraz z listem motywacyjnym przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5 lub złożyć w sekretariacie Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2011 r.
 
PREZYDENT
MIASTA KONINA

 
/Józef Nowicki/


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 16/VI/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10.03.2011r.

w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Konina


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 14/VI/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17.02.2011r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 13/VI/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17.02.2011r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2011 rok

Załącznik: Harmonogram (Harmonogram_zarz_13_2011.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 4/VI/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23.12.2010r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 3/VI/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23.12.2010r.


w sprawie wyboru oferty na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 315/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 02.12.2010r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz pomocy społecznej w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 305/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28.10.2010r.


w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 246/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28.01.2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 241/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14.01.2010r.


w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2010 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 236/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30.12.2009r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 235/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30.12.2009r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 208/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16.07.2009r.


w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu polityki społecznej


Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ i Uchwały Nr 390 Rady Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie „Programu współpracy samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok”/zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadania „Prowadzenie Centrum Wolontariatu” – przyznaję dotację celową dla Fundacji im. doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie – kwota dotacji 21580 zł.§ 2

Zlecanie realizacji zadania z zakresu polityki społecznej nastąpi na podstawie umowy zawartej między organizacją pozarządową a Prezydentem Miasta Konina.§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 207/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16.07.2009r.


w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w celu realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Konina na 2009 rok /uchwała Nr 391 Rady Miasta Konina z 17.12.2008r./zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadania „Prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej” – przyznaje dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie – kwota dotacji 20000 zł.§ 2

Zlecanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpi na podstawie umowy zawartej między organizacją pozarządową a Prezydentem Miasta Konina.§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 201/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 04.06.2009r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w celu realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2009 rok /uchwała Nr 391 Rady Miasta Konina z 17.12.2008r./.zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadania „Zorganizowanie półkolonii letnich z programem profilaktycznym z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy” - przyznaję dotację celową dla następujących organizacji:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie – miejsce półkolonii – Szkoła Podstawowa nr 10 w Koninie – kwota dotacji 5 000 zł,
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie – miejsce półkolonii – Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie– kwota dotacji 5 000 zł,
3. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – miejsce półkolonii – Świetlica Środowiskowa „Starówka” w Koninie – kwota dotacji 5 500 zł,
4. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – miejsce półkolonii – Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 w Koninie kwota dotacji 5 500 zł,
5. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie – miejsce półkolonii – Świetlica Środowiskowa „Pątnów” w Koninie – I turnus – kwota dotacji 4 984 zł,
6. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie – miejsce półkolonii – Świetlica Środowiskowa „Pątnów” w Koninie – II turnus – kwota dotacji 4 984 zł,
7. Stowarzyszenie Młodzieżowe Oratorium św. Dominika Savio w Koninie – miejsce półkolonii – Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie – kwota dotacji 8000 zł.§ 2

W celu realizacji zadania „Pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych – Obsługa Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) we współpracy z innymi organizacjami biorącymi udział w realizacji programu – poprzez przyjmowanie, magazynowanie, dystrybucję i monitoring wydawania żywności dla osób z problemem uzależnienia” przyznaję dotację celową dla Banku żywności w Koninie – kwota dotacji 15 000 zł.§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 200/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 04.06.2009r.


w sprawie zmiany zarządzenia nr 170/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.01.2009 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2009 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały nr 391 Rady Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2009 rok.zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w harmonogramie realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2009 rok w następujący sposób:


- w dziale I Organizacje pozarządowe, punkt 7, skreśla się zadanie: „Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego”. W punkcie 7 wprowadza się zadanie: „Prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej”, koszt zadania: 20 000,00 zł, termin realizacji: lipiec – grudzień 2009 rok,


- kwotę przeznaczoną na dotacje dla organizacji pozarządowych zwiększa się o 14 000,00 zł (łącznie dotacje: 537 000,00 zł),


- w dziale III Urząd Miejski w Koninie, punkt 4; rezerwa – koszt zadania zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł (pozostaje kwota: 39 000,00 zł; łączna kwota przeznaczona na realizację zadań przez Urząd Miejski: 85 000,00 zł),


- ogólną kwotę przeznaczoną na realizację zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2009 rok zmniejsza się o kwotę: 2 000 zł (pozostaje kwota: 1 132 000 zł). Kwota 2 000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii.§ 2

Ustala się tekst jednolity harmonogramu w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 185/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.04.2009r.


w sprawie ogłoszenia wyników oceny projektów na prowadzenie kompleksowej opieki przewlekłej w Koninie


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)zarządza się, co następuje:

§ 1

Informuję, iż w związku z ogłoszeniem dotyczącym projektów na realizację zadania "Zorganizowanie i prowadzenie kompleksowej opieki przewlekłej" najwyższą ocenę spośród trzech złożonych projektów uzyskał projekt M.A.R. Sp. z o.o. Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAX MED z siedzibą w Koninie.§ 2

Przekazanie tytułu prawnego do nieruchomości będącej własnością Miasta Konina położonej w Koninie przy ul. Południowej 3 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków – obręb Glinka- nr działki 421/7. dla której Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1N/00073955/5. podmiotowi, który uzyskał najwyższą ocenę spośród trzech złożonych projektów - M.A.R. Sp. z o.o. Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAX MED.1 z siedzibą w Koninie nastąpi w trybie określonym ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 180/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26.02.2009r.


w sprawie powołania zespołu do oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz zwiększenia liczby uczestników


Na podstawie art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn. zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63 poz. 587)zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zespół do oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz zwiększenia liczby ich uczestników zwany dalej "Zespołem" w następującym składzie:
1. Józef Mazurkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie - Przewodniczący Zespołu,
2. Agnieszka Górska – Psycholog,
3. Jan Krupczyński – Inżynier Budownictwa – Inspektor nadzoru budowlanego,
4. Anna Bednarz-Śliwowska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Konina ds. Osób Niepełnosprawnych,
5. Maria Kawka – Członek Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie w Koninie.§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.§ 3

Uchyla się Zarządzenie Nr 373/IV/2005 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie powołania zespołu do oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz zwiększenia liczby uczestników.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 178/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26.02.2009r.


zmieniające skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Konina


Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm./zarządzam, co następuje:

§ 1

W skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na członka Komisji powołuję Pana Tadeusza Tyrańskiego – Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Koninie.§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Tadeuszowi Tylakowi - Zastępcy Prezydenta Miasta Konina.§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 174/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.01.2009r.


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koninie


Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz 728 z późn. zm./, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./Prezydent Miasta Konina


§ 1

Ustala średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koninie w 2009 r. na kwotę 2 380 zł.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 173/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.01.2009r.


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Konina


Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 86 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz 728 z późn. zm./ art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./Prezydent Miasta Konina


§ 1

Ustala średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Konina w 2009 r.:
1) w Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie na kwotę 1 180 zł.
2) w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie na kwotę 4 360 zł.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 172/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.01.2009r.


w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie


Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 14 poz. 92) oraz § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328)zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję na członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie Panią Paulinę Zakowany, która będzie pełniła funkcję pracownika socjalnego§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie.§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 171/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.01.2009r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w celu realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2009 rok /uchwała Nr 391 Rady Miasta Konina z 17.12.2008r./


zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadania „Zorganizowanie półkolonii zimowych z programem profilaktycznym z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia” - przyznaję dotację celową dla następujących organizacji i podmiotów:

1. Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” – miejsce półkolonii – Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 w Koninie ul. Wyszyńskiego 35 (Szkoła Podstawowa nr 5) – kwota dotacji 4 000 zł.

2. Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” – miejsce półkolonii – Świetlica Środowiskowa w Koninie ul. PCK 13 – kwota dotacji 4 000 zł.

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie – miejsce półkolonii – Klub Hutnik w Koninie ul. Dworcowa 7a – kwota dotacji 5 000 zł.

4. Stowarzyszenie Młodzieżowe Oratorium św. Dominika Savio w Koninie – miejsce półkolonii – Świetlica Oratorium św. Dominika Savio w Koninie ul. Fikusowa 10 – kwota dotacji 7 000 zł.

§ 2

Zlecanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpi na podstawie umowy zawartej między organizacjami pozarządowymi a Prezydentem Miasta Konina.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 170/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.01.2009r.


w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2009 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr 391 Rady Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2009 rokzarządza się co następuje:

§ 1


Przyjmuje się harmonogram realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2009 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 163/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30.12.2008r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w celu realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2009 rok /uchwała Nr 391 Rady Miasta Konina z 17.12.2008r./ oraz w celu realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2008-2010 /uchwała Nr 225 Rady Miasta Konina z 19.12.2007r./


zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem” przyznaję dotację celową dla następujących organizacji i podmiotów:

1. „Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w Koninie ul. PCK 13 – kwota dotacji 44 000 zł.

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w Koninie ul. Kamienna 28 – kwota dotacji 49 000 zł.

3. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w Koninie ul. Dmowskiego 2 – kwota dotacji 40 000 zł.

4. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w Koninie ul. Staromorzysławska 1 – kwota dotacji 40 000 zł.

5. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w Koninie ul. Szeroka 8 – kwota dotacji 45 000 zł.

6. Stowarzyszenie Teraz Młodzież w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w Koninie ul. Goździkowa 2 – kwota dotacji 40 000 zł.

7. Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa” – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w Koninie ul. Przemysłowa 21 – kwota dotacji 34 000 zł.

8. Stowarzyszenie Młodzieżowe Oratorium św. Dominika Savio w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w Koninie ul. Fikusowa 10 – kwota dotacji 58 000 zł.

§ 2

W celu realizacji zadania „Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez Przemocy” w ramach Niebieskich Kart” - przyznaję dotację celową dla Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” Konin ul. PCK 13 – kwota dotacji 30 000 zł.


§ 3

W celu realizacji zadania „Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia” - przyznaję dotację celową dla Fundacji Mielnica w Koninie ul. Szpitalna 43 – kwota dotacji 12 000 zł.


§ 4

W celu realizacji zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym” - przyznaję dotację celową dla Stowarzyszenia MONAR Zarząd Główny w Warszawie – miejsce realizacji zadania Konin ul. Okólna 54 – kwota dotacji 85 000 zł.


§ 5

Zlecanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii nastąpi na podstawie umowy zawartej między organizacjami pozarządowymi a Prezydentem Miasta Konina.


§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 162/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30.12.2008r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728/ i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./


zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadań:

1. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – rodzinny dom dziecka” w okresie 01.01.2009r. – 31.12.2009r. przyznaję dotację celową dla Stowarzyszenia PROM w Koninie w kwocie 120 000,00 złotych.

2. „Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina” w okresie od 01.01.2009r. – 31.12.2009r. przyznaję dotację celową dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie w wysokości 1 150 000,00 złotych.

3. „Prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych w Koninie” w okresie styczeń – grudzień 2009r. przyznaję dotację celową dla Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” w kwocie 68 000 zł.

4. „Prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w Koninie” w okresie styczeń – grudzień 2009r. przyznaję dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie w kwocie 82 000 zł.

5. „Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Koninie” w okresie styczeń – grudzień 2009r. przyznaję dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie w kwocie 50 000 zł.

6. „Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie” w okresie styczeń – grudzień 2009r. przyznaję dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie w kwocie 80 000 zł.

7. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym” w okresie 01.01.2009r. – 31.12.2009r. przyznaję dotację celową dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie w kwocie 165 000 zł.

§ 2

Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionymi podmiotami a Prezydentem Miasta Konina.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA


w sprawie otwartego konkursu ofert w zakresie zadań z pomocy społecznej (dokument w załączniku)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 77/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.11.2007r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej i powołania zespołu opiniującego oferty.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm), art. 25 ust.1, art. 28, art. 32 ust.1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 41 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie „Programu współpracy samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami”


zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na:
1) Prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – rodzinny dom dziecka. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Świadczeniu usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Powołuje się zespół opiniujący w składzie:

1. Edyta Stasikowska–Janik - przewodnicząca,

2. Małgorzata Rychlińska – zastępca przewodniczącej,

3. Emilia Tomasik – sekretarz,

4. Dorota Szczecińska - członek,

5. Bogusława Przybysz - członek,

6. Anna Zawidzka – członek.

§ 3

Zespół opiniujący działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 66/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27.09.2007r.


w sprawie wyboru oferty na zorganizowanie i prowadzenie kompleksowej opieki paliatywno – hospicyjnej oraz prowadzenie zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego w Koninie.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./zarządza się co następuje:

§ 1


W celu realizacji zadania „Zorganizowanie i prowadzenie kompleksowej opieki paliatywno – hospicyjnej oraz prowadzenia zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego w Koninie” w okresie od dnia 01.01.2009 r. na czas nieokreślony wybieram ofertę złożoną przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Centrum Pielęgnacyjne „Zielony Dom” s.c. z siedzibą Koninie.

§ 2


Wyłoniony podmiot ponosi koszty samodzielnego wyposażenia obiektu i wprowadzenia procedur medycznych zgodnych z obowiązującymi standardami Ministerstwa Zdrowia oraz koszty zatrudnienia kadry.

§ 3


Z podmiotem wyłonionym do prowadzenia zadania zostanie zawarta umowa użyczenia obiektu znajdującego się w Koninie przy ul. Południowej 1 po zawarciu przez oferenta umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie działalności.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie i Kierownikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 65/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27.09.2007r.


w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Konina ds. Osób Niepełnosprawnych.


Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 457 Rady Miasta Konina z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Konina do 2013 roku w części dotyczącej osób niepełnosprawnych pod tytułem: "OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ KONINA - STRATEGIA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA"zarządza się co następuje:

§ 1


Na Pełnomocnika Prezydenta miasta Konina ds. Osób Niepełnosprawnych powołuje się Panią Annę Śliwowską - Bednarz.

§ 2


Siedziba Pełnomocnika Prezydenta Miasta Konina d/z Osób Niepełnosprawnych mieścić się będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 3


Zakres działania Pełnomocnika określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4


Pełnomocnik Prezydenta Miasta Konina działa w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

§ 5


Pełnomocnik pełni funkcję do chwili odwołania nie dłużej jednak niż 4 lata.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 56/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.08.2007r.


w sprawie wyłonienia podmiotu na zorganizowanie i prowadzenie kompleksowej opieki paliatywno – hospicyjnej oraz prowadzenie zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego w Koninie i powołania zespołu opiniującego oferty.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 1996r. Nr 13, poz. 74 ze zm./


zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zorganizowania i prowadzenia kompleksowej opieki paliatywno – hospicyjnej oraz prowadzenia zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego w Koninie zaprasza się do składania ofert na realizację wymienionego zadania. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Powołuje się zespół opiniujący w składzie:

1. Józef Mazurkiewicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Przewodniczący,

2. Henryk Kuśmirek, Kierownik Wydziału Kultury Sportu i Spraw Społecznych – Zastępca Przewodniczącego,

3. Edyta Stasikowska – Janik, Kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem– sekretarz,

4. Zenon Chojnacki, Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Konina - członek,

5. Maria Pawlak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, członek,

6. Tadeusz Jakubek, Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – członek,

7. Zaproszony przedstawiciel Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.


§ 3

Zespół opiniujący działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 55/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.08.2007r.


w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na II kadencję.

Na podstawie art. 44b, 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560).§ 1

Powołuję Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2007 - 2011, zwaną dalej Radą w następującym składzie:

1) Kozłowska Ewa
2) Piguła Teresa
3) Wieczorek Wiesława
4) Zok Adelajda
5) Włodarczyk Karol


§ 2

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 54/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.08.2007r.


w sprawie wprowadzenia programu o nazwie "Wyrównywanie Szans Rozwojowych Dzieci Pięcioletnich"


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt.1 i ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U. poźn.593 ze zm.)zarządza się co następuje:

§ 1


W celu wspierania rodzin najuboższych wychowujących dzieci pięcioletnie wprowadza się program "Wyrównywanie Szans Rozwojowych Dzieci Pięcioletnich"

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 53/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.08.2007r.


w sprawie wprowadzenia “Programu zajęć dla kobiet dotkniętych problemem przemocy domowej realizowanego w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie lipiec-grudzień 2007 r.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) zarządza się, co następuje:§ 1

Wprowadza się “Program zajęć dla kobiet dotkniętych problemem przemocy domowej realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie lipiec-grudzień 2007 r.”, który stanowi załącznik do Zarządzenia, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 52/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.08.2007r.


w sprawie wprowadzenia "Programu zajęć dla osób bezrobotnych uczestniczących w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie lipiec-grudzień 2007 r."

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)


zarządza się, co następuje:
§ 1

Wprowadza się "Program zajęć dla osób bezrobotnych uczestniczących w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie lipiec-grudzień 2007 r.", który stanowi załącznik do Zarządzenia, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA


Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 1996r. Nr 13, poz. 74 ze zm./.

Prezydent Miasta Konina poszukuje podmiotu do zorganizowania i prowadzenia kompleksowej opieki paliatywno - hospicyjnej oraz prowadzenia zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego w Koninie.

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu kompleksowej opieki paliatywno - hospicyjnej, w skład której będzie wchodzić:
1) hospicjum stacjonarne,
2) poradnia opieki paliatywnej,
3) hospicjum domowe,
oraz prowadzeniu zakładu pielegnacyjno - opiekuńczego w mieście Koninie.

Miasto Konin przekaże w użyczenie zmodernizowany i przygotowany po adaptacji budynek o powierzchni 1 343,3 m2 wraz z otaczającą działką o powierzchni 0,5565 ha przy ul. Południowej 1.

Przewidywany termin realizacji od dnia 01.01.2009r. na czas nieokreślony.

Z podmiotem wyłonionym do prowadzenia zadania zostanie zawarta umowa użyczenia obiektu, stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia. Umowa użyczenia zostanie podpisana po zawarciu przez oferenta umowy z NFZ.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia, terminu i miejsca składania ofert dostępne są na stronach internetowych www.konin.pl lub www.moprkonin.lm.pl.PREZYDENT MIASTA KONINA
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 48/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19.07.2007r.


w sprawie przyjęcia programu opieki paliatywnej i hospicyjnej w mieście Koninie.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm./


zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji program opieki paliatywnej i hospicyjnej w mieście Koninie


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA Z DNIA 24.05.2007 ROKUw sprawie: możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koninie


Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych( Dz.U. nr 62, poz.560 )

ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koninie.

Kandydatów spośród przedstawicieli działających na terenie Miasta Konina organizacji pozarządowych , fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego należy zgłaszać pisemnie wraz z listem motywacyjnym na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5, w terminie do dnia 15 lipca 2007 r.

PREZYDENT MIASTA KONINA
Kazimierz Pałasz


OGŁOSZENIE REZYDENTA MIASTA KONINA Z DNIA 26 KWIETNIA 2007 ROKU

W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA KONINA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHInformuję, że zgodnie z założeniami wynikającymi ze STRATEGII POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pt. ”Osoba Niepełnosprawna w społeczności lokalnej Konina“ zatwierdzanej uchwałą Rady Miasta nr 457 z dnia 10.V.2005r. zamierzam powołać PENOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA KONINA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .

W związku z powyższym OGŁASZAM możliwość zgłaszania kandydatów na stanowisko Pełnomocnika.

Kandydatów, spośród przedstawicieli działających na terenie Miasta Konina organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli samorządu należy zgłaszać pisemnie wraz z listem motywacyjnym na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5, do dnia 15 czerwca br.PREZYDENT
MIASTA KONINA

Kazimierz Pałasz


OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KONINA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


Zarządzenie Nr 19/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29.03.2007 r.


zmieniające zarządzenie Nr 281/IV/2005 w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Koninie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 112, poz. 765), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 112, poz. 763)

zarządza się, co następuje:


§ 1

1. W punkcie I Regulaminu audytu wewnętrznego – załącznika do zarządzenia nr 281/IV/2005 wprowadza się następujące zmiany:

a) Pkt 2b) otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 112, poz. 765) zwanego dalej rozporządzeniem”.
b) Pkt 2c) otrzymuje brzmienie: „Komunikatu Nr 11 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 7, poz. 56)”.
c) Pkt 2d) otrzymuje brzmienie: „Komunikatu Nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 9, poz.70)”.
d) Skreśla się Pkt 2e).
e) Pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Audytor wewnętrzny przeprowadza audyt na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Prezydenta Miasta Konina”.
f) Pkt 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadkach wymagających szczególnych kwalifikacji, audytor wewnętrzny w uzgodnieniu z Prezydentem może powołać rzeczoznawcę do udziału w zadaniu audytowym”.
g) Dodaje się pkt 7 w brzmieniu „W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem audytu wewnętrznego, zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz odpowiednie akty wykonawcze”.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi Wewnętrznemu.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 18/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.03.2007 r.


w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 25 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2007 rok

zarządza się, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się harmonogram realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 14/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15.02.2007 r.


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie

Na podstawie art.6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64,poz 593 z późn. zm./


Prezydent Miasta Konina

§ 1

Ustala średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie w 2007 roku na kwotę 1 041,67 złotych.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.


§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 13/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15.02.2007 r.


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie

Na podstawie art.6 pkt 15 i art. 86 ust .7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64,poz 593 z późn. zm./


Prezydent Miasta Konina

§ 1

Ustala średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie w 2007 roku na kwotę 3 305,20 złotych.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.


§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 12/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15.02.2007 r.


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koninie

Na podstawie art.60 ust. 2 i art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64,poz 593 z późn. zm./


Prezydent Miasta Konina

§ 1

Ustala średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koninie w 2007 roku na kwotę 1 830 złotych.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.


§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 9/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 02.01.2007 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w celu realizacji Uchwały Nr 627 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami”.

zarządza się co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadania „Prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych w mieście Koninie” w okresie styczeń – grudzień 2007r. przyznaję dotacje celową dla Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” w kwocie 64.600 zł.

§ 2

W celu realizacji zadania „Prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w mieście Koninie” w okresie styczeń – grudzień 2007r. przyznaje dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie w kwocie 75.400 zł.

§ 3

W celu realizacji zadania „Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w mieście Koninie” w okresie styczeń – grudzień 2007r. przyznaję dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie w kwocie 50.000 zł.

§ 4

W celu realizacji zadania „Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w mieście Koninie” w okresie styczeń – grudzień 2007r. przyznaje dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie w kwocie 70 000 zł.

§ 5

W celu realizacji zadania „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w mieście Koninie”
w okresie styczeń – grudzień 2007r. przyznaję dotację celowa dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie w kwocie 160.000 zł.

§ 6

Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionymi podmiotami a Prezydentem Miasta Konina.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 8/V/2007 Prezydenta Miasta Konina z dnia 02.01. 2007 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w celu realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2007 rok /uchwała Nr 25 Rady Miasta Konina z 20.12.2006r./ oraz w celu realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na 2007 rok /uchwała Nr 26 Rady Miasta Konina z 20.12.2006r./.

zarządza się, co następuje:

§ 1


W celu realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem”
przyznaję dotację celową dla następujących organizacji i podmiotów:
1. Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem „Starówka” w Koninie ul. PCK 13 – kwota dotacji 35.000 zł,
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem „Wilków” w Koninie ul. Kamienna 28 – kwota dotacji 40.000 zł,
3. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w Koninie ul. Dmowskiego 2 – kwota dotacji 35.000 zł,
4. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w Koninie ul. Staromorzysławska 1 – kwota dotacji 35.000 zł,
5. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej „Pątnów” z dożywianiem w Koninie ul. Szeroka 8 – kwota dotacji 40.000 zł,
6. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem „Kolorowa Akademia” w Koninie ul. Goździkowa 2 – kwota dotacji 40.000 zł,
7. Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa” – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w Koninie ul. Przemysłowa 21 – kwota dotacji 30.000 zł,
8. Stowarzyszenie Młodzieżowe Oratorium św. Dominika Savio w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w Koninie ul. Fikusowa 10 – kwota dotacji 25.000 zł.

§ 2


W celu realizacji zadania „Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez Przemocy” w ramach Niebieskich Kart” - przyznaję dotację celową dla Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” Konin ul. PCK 13 – kwota dotacji 25.000 zł.

§ 3


W celu realizacji zadania „Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia” - przyznaję dotację celową dla Fundacji Mielnica w Koninie ul. Szpitalna 43 – kwota dotacji 12.000 zł.

§ 4


W celu realizacji zadania „Zorganizowanie półkolonii zimowych z programem profilaktycznym z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem uzależnienia”
- przyznaję dotację celową dla następujących organizacji i podmiotów:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie – miejsce półkolonii – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 7 w Koninie ul. L. Staffa 5 – kwota dotacji 6.000 zł,
2. Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” – miejsce półkolonii – Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 w Koninie ul. Wyszyńskiego 35 – kwota dotacji 6.000 zł,
3. Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” – miejsce półkolonii – Świetlica Socjoterapeutyczna nr 4 w Koninie ul. Turkusowa 4 – kwota dotacji 6.000 zł,
4. Stowarzyszenie Młodzieżowe Oratorium św. Dominika Savio w Koninie – miejsce półkolonii – Świetlica Oratorium św. Dominika Savio w Koninie ul. Fikusowa 10 – kwota dotacji 5.600 zł.

§ 5


W celu realizacji zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym” - przyznaję dotację celową dla Stowarzyszenia MONAR Zarząd Główny w Warszawie – miejsce realizacji zadania Konin ul. Sosnowa 16 – kwota dotacji 70.000 zł.

§ 6


Zlecanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii nastąpi na podstawie umowy zawartej między organizacjami pozarządowymi a Prezydentem Miasta Konina.

§ 7


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.

§ 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 5/V/2006 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21.12.2006 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./ i art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm./.

zarządza się co następuje:

§ 1


W celu realizacji zadań:
1. Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - rodzinny dom dziecka w okresie 02.01.2007 r. - 31.12.2007 r. przyznaję dotację celową dla Stowarzyszenia "PROM" w Koninie w kwocie 100 000,00 złotych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina w okresie 02.01.2007 r. - 31.12.2007 r. przyznaję dotację celową dla Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Koninie w kwocie
960 000,00 złotych.

§ 2


Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionymi podmiotami a Prezydentem Miasta Konina.

§ 3


Wykonanie zarzadzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 2/V/2006 Prezydenta Miasta Konina z dnia 07.12.2006r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w celu realizacji Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2006 rok /uchwała Nr 595 Rady Miasta Konina z 28.12.2005r./.

zarządza się, co następuje:

§ 1


W celu realizacji zadania „Organizacja imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy, z terenu miasta Konina"
przyznaję dotację celową dla
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, Konin ul. Szpitalna 43 w kwocie 49.500 zł.

§ 2


Zlecanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpi na podstawie umowy zawartej między organizacjami pozarządowymi a Prezydentem Miasta Konina.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezydent Miasta Konina
Kazimierz PałaszZarządzenie Nr 446/IV/2006 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16.11.2006 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej i powołania zespołu opiniującego oferty.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm), art. 25, art. 28, art. 32 ust.1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 627 Rady Miasta Konina z 30 marca 2006r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.
zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na:

1) Prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – rodzinny dom dziecka. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Świadczeniu usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuje się zespół opiniujący w składzie:
1. Edyta Stasikowska–Janik - przewodnicząca
2. Małgorzata Rogalska - sekretarz
3. Magdalena Zbyszewska - członek
4. Dorota Szczecińska - członek
5. Sławomira Borkiewicz - członek
6. Danuta Kurek - członek
7. Anna Zawidzka - członek

§ 3

Zespół opiniujący działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kazimierz Pałasz
Prezydent Miasta Konina


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 441/IV/2006 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19.10.2006 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

– Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Koninie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / art. 3a ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ zarządzam :

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Koninie.

§ 2

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie :

1. Tadeusz Tylak – Z-ca Prezydenta - Przewodniczący
2. Marek Zawidzki – Sekretarz Miasta - Zastępca Przewodniczącego
3. Hanna Bryska – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Kadr - Sekretarz
4. Józef Mazurkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - członek
5. Anna Kwaśniewska – Zastępca Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie - członek

§ 3

Konkurs należy przeprowadzić w oparciu o Zarządzenie Nr 3/2006 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Koninie.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Konina.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz


Zarządzenie Nr 440/IV/2006 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19.10.2006 r

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, 8 i 16, art. 30 ust.1 oraz art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zm.) oraz z art.17 ust.1 pkt 1. i ust.2 pkt . 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm) zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje Miejski Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie celem tworzenia wspólnej płaszczyzny oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych nakierowanych na uczniów i rodzinę uczniów gimnazjum ze szczególnym uwzględnieniem na tak zwaną trudną młodzież do realizacji programu “ Program współpracy z gimnazjami z terenu miasta Konina na lata 2006/2007 - wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi” w składzie:

1. Anna Kwaśniewska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2. Magdalena Zbyszewska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
3. Elżbieta Wasilewska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
4. Anna Przybył - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
5. Barbara Nowak – Urząd Miejski w Koninie Wydział Oświaty
6. Maria Pawlak – Urząd Miejski w Koninie Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
7. Katarzyna Brzozowicz – Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży
8. Iwona Głowacka – Sąd Rejonowy w Koninie
9. Iwona Majkowska – Komenda Miejska Policji w Koninie
10. Anna Lewandowska – Konińskie Towarzystwo Trzeźwość
11. Krystyna Pokora – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

§ 2.

Koordynację pracy Zespołu powierzam Pani Magdalenie Zbyszewskiej

§ 3

Zespół opracuje regulamin pracy w oparciu o Program współpracy z gimnazjami z terenu miasta Konina na lata 2006/2007 – wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

§4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

Prezydent Miasta Konina
Kazimierz PałaszOGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KONINA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KONINA W 2006 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KONINA z 2005 ROKU


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


Ogłoszenie Nr 1 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.12. 2005 r. o otwartym konkursie ofert w zakresie zadań z pomocy społecznejPrezydent Miasta Konina działając na podstawie art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz mieszkańców miasta Konina, „Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina”.

I. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

II. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych na jego realizację

 1. Zadanie dotyczy podstawowych usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem a w szczególności:

  1. a)utrzymanie czystości w pokoju chorego, kuchni i sanitariatach,
  2. b)przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety,
  3. c)zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego,
  4. d)pomoc przy spożywaniu posiłków,
  5. e)pranie bielizny osobistej,
  6. f)załatwianie spraw urzędowych,
  7. g)stały kontakt z lekarzem prowadzącym,
  8. h)mycie i kąpiel,
  9. i)zmiana bielizny osobistej i zanoszenie bielizny pościelowej do pralni,
  10. j)układanie chorego w łóżku,
  11. k)pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
  12. l)organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich,
  13. m)podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,
  14. n)organizowanie spacerów
  15. o)czytanie,
  16. p)usługi medyczno – pielęgniarskie,

 2. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania 819 500,00 złotych w roku 2006.


III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:

  1. a)Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./
  2. b)Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm./

 2. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 3. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości o którą występuje podmiot.
IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie będzie realizowane od dnia 01.03.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania.


V. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2006 r. do godziny 15:30 zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego /Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 427/ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przyjaźni 5 w pokoju 20.
 3. Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem, konkurs ofert w zakresie „Świadczenia usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina”.


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 15.02.2006 r.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez zespół opiniujący powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina.
 4. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Prezydent Miasta Konina po zapoznaniu się z propozycjami przedłożonymi przez zespół opiniujący co do wyboru oferty.
 5. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie jednego miesiąca od jego rozstrzygnięcia.
 6. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

  1. formalne, tj.

   1. a)kompletne i prawidłowe wypełnienie oferty na obowiązującym wzorze,
   2. b)złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
   3. c)posiadające wszystkie załączniki określone w ogłoszeniu konkursowym,
   4. d)wszystkie dokumenty dołączone do oferty, poświadczone za zgodność z oryginałem,

  2. merytoryczne, tj.

   1. a)zgodność celu projektu z celem konkursu,
   2. b)ocena kosztów kalkulacji realizacji zadania pod względem celowości, oszczędności w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
   3. c)doświadczenie podmiotu i możliwości realizacji zadania,
   4. d)kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,
   5. e)przestrzeganie standardów określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej,

 7. Oferta podmiotu powinna zawierać:

  1. a)szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
  2. b)informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
  3. c)kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  4. d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
  5. e) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  6. f) aktualny odpis dokumentu potwierdzającego prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  7. g)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
  8. h)statut podmiotu uprawnionego,
  9. i)wykaz osób, które będą realizowały zadanie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

 8. Nie będą brane pod uwagę oferty:

  1. a)niekompletne, złożone na formularzu innym niż określony w ofercie,
  2. b)nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania ogłoszonego w konkursie,
  3. c)dotyczące zadania, które nie jest celem statutowym podmiotu,


VII. Zadania zrealizowane w bieżącym roku i w roku poprzednim
Realizator Polski Czerwony Krzyż

2004 r. /zadanie – złotych/ - Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina – kwota 891 949,50 złotych
2005 r. /zadanie – złotych/ - Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina – kwota 913 437,00 złotych

Załącznik: WZÓR (WZÓR.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 375/IV/2005
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 22.12.2005 r.


w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 32 ust.1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), uchwały Nr 444 Rady Miasta Konina z 16 marca 2005r. w sprawie programu współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
zarządza się, co następuje:


§ 1


Powołuje się zespół opiniujący w składzie:

 1. Edyta Stasikowska – Janik - przewodnicząca
 2. Agnieszka Puszkiewicz - sekretarz
 3. Magdalena Zbyszewska - członek
 4. Dorota Szczecińska - członek
 5. Anna Zawidzka - członek
 6. Danuta Kurek - członek
 7. Joanna Jaworska - członek

  § 2


  Zespół opiniujący działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 3


  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

  § 4


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Kazimierz Pałasz
  Prezydent Miasta Konina


  Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 czerwca 2005 r.


Prezydent Miasta Konina działając na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96 poz. 873 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez placówki oświatowe, jednostki organizacyjne miasta Konina:

Rodzaj zadania :
Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół z terenu miasta Konina.
w czasie wakacji – kolonie – wysokość środków publicznych 4 500 złotych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 czerwca 2005 r.


Prezydent Miasta Konina działając na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96 poz. 873 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania w dziedzinie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, poprzez:

 • Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na jego realizację
  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży


  Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 327/IV/2005
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 09.06.2005 r.


w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku na terenie miasta Konina.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./ oraz uchwały Nr 384 Rady Miasta Konina z dnia 1 grudnia 2004 r. roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2005 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1


W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 323/IV/2005 Prezydenta Miasta Konina z dnia 02.06.2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
1.w tytule organizacje pozarządowe
   1)dodaje się nową treść punktu 26
   2)dotychczasowe punkty 26, 27, 28, 29 uzyskują numerację o jeden większą
   3)punkt „rezerwa” ulega zmniejszeniu do kwoty 28 000 złotych

§ 2


Ustala się tekst jednolity harmonogramu w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 326/IV/2005
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 09.06.2005 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./

zarządza się, co następuje:

§ 1


W celu realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem” w Koninie, ul. Dmowskiego 2 w okresie maj – grudzień, przyznaje się dotację celową w kwocie 20 000 złotych dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

§ 2


Zlecenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionym podmiotem a Prezydentem Miasta Konina.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina


Zarządzenie Nr 322/IV/2005
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 02.06.2005 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

zarządza się, co następuje:

§ 1W celu realizacji zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji – kolonie”, przyznaje się dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie 10 500 złotych /słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych/ na zadanie „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji –kolonia w Soli k/ Żywca”. Czas realizacji w okresie od 27.06.2005 r. do 08.07.2005 r.

§ 2


Zlecenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionym podmiotem a Prezydentem Miasta Konina.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konin


Zarządzenie Nr 320/IV/2005
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 19.05.2005 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
zarządza się, co następuje:

§ 1


W celu realizacji zadania „Organizowanie lokalnych imprez o charakterze rozrywkowym i olimpiad, profilaktycznych promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży przyznaje się dotację celową dla Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” w kwocie 5 000 złotych na zadanie „Festyn z okazji Dnia Dziecka – impreza trzeżwościowa i integracyjna”. Czas realizacji w okresie od 23 maja do 5 czerwca 2005 r.

§ 2


Zlecenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionym podmiotem a Prezydentem Miasta Konina.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Pałasz
Prezydent Miasta Konina


MOPR-VI-0307/17/05

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2005 r.


Prezydent Miasta Konina działając na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96 poz. 873 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania w dziedzinie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, poprzez:

1.Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na jego realizację
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji – półkolonie z dożywianiem i zajęciami sportowymi – wysokość środków publicznych 28 592 złotych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 306/IV/2005
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 05.05.2005 r.w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

zarządza się, co następuje:

§ 1


 1. W celu realizacji zadania „Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia”, przyznaje się dotację celową dla Fundacji Mielnica w kwocie 12 000 złotych na zadanie „Wolontariusze pomagają osobom niepełnosprawnym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym” w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka. Czas realizacji w okresie od 04.04.2005 r. do 20.10.2005 r.
 2. W celu realizacji zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji – półkolonie z dożywianiem i zajęciami sportowymi”, przyznaje się dotację celową dla:

  1. 1)Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” w kwocie 5 000 złotych na zadanie „Półkolonie z dożywianiem i zajęciami sportowymi pod nazwą – Aktywne Lato”w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 1. Czas realizacji w okresie od 04.07.2005 r.do 17.07.2005 r.
  2. 2)Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” w kwocie 5 000 złotych na zadanie „Półkolonie z dożywianiem i zajęciami sportowymi pod nazwą – Aktywne Lato”w Świetlicy Środowiskowej „Starówka”. Czas realizacji w okresie od 01.08.2005 r.do 14.08.2005 r.
  3. 3)Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie 5 000 złotych na zadanie „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji – półkolonie z dożywianiem i zajęciami sportowymi” w Świetlicy Środowiskowej Wilków.Czas realizacji w okresie od 27.06.2005 r. do 08.07.2005 r.
  4. 4)Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie 5 000 złotych na zadanie „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji – półkolonie z dożywianie i zajęciami sportowymi” w Klubie Hutnik. Czas realizacji w okresie od 25.07.2005 r. do 06.08.2005 r.
  5. 5)Stowarzyszenia „Na Pożytek Publiczny” w kwocie 6 408 złotych na zadanie „Półkolonie z dożywianiem i zajęciami sportowymi – W zdrowym ciele, zdrowy duch” w Ognisku Rodzinnym „Ogrody Umysłu”. Czas realizacji w okresie od 01.07.2005 r. do 15.07.2005 r.
  6. W celu realizacji zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji – kolonie”, przyznaje się dotację celową dla Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” w kwocie 15 000 złotych na zadanie „Kolonia socjoterapeutyczna dla dzieci z syndromem dziecka krzywdzonego z rodzin najuboższych i zagrożonych uzależnieniem alkoholowym” w Białym Dunajcu. Czas realizacji w okresie od 11.07.2005 r. do 24.07.2005 r.

 3. W celu realizacji zadania „Organizowanie lokalnych imprez o charakterze rozrywkowym i olimpiad, profilaktycznych promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży przyznaje się dotację celową dla:

  1. 1)Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie 3 000 złotych na zadanie „VI Wielkopolski Turniej Rodzinny Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Konin 2005” w Ośrodki Sportu „Rondo”. Czas realizacji w okresie od 06.10.2005 r. do 08.10.2005 r.
  2. 2)Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie 3 000 złotych na zadanie „Festyn z okazji Dnia Dziecka” teren przed Konińskim Domem Kultury. Czas realizacji w okresie od 09.06.2005 r. do 12.06.2005 r.
  3. 3)Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” w kwocie 5 000 złotych na zadanie „Olimpiada wiedzy o środkach psychoaktywnych – impreza profilaktyczna promująca zdrowy styl życia w środowisku młodzieżowym i konkurs plastyczny pod nazwą Cieszmy się życiem wolnym od uzależnień” w szkołach miasta Konina. Czas realizacji w okresie od kwietnia do maja 2005 r.

  § 2


  Zlecenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionym podmiotem a Prezydentem Miasta Konina.

  § 3


  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Kazimierz Pałasz
  Prezydent Miasta Konina


Zarządzenie Nr 299/IV/2005
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 31.03.2005r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

zarządza się, co następuje:

§ 1


W celu realizacji zadania “Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem” w okresie styczeń- grudzień przyznaje się dotację celową dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie w kwocie 30 000,00 zł,

§ 2


Zlecenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionym podmiotem a Prezydentem Miasta Konina.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Pałasz
Prezydent Miasta Konina


Zarządzenie Nr 288/IV/2005
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 10.02.2005 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

zarządza się, co następuje:

§ 1


W celu realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem” w okresie styczeń – grudzień, przyznaje się dotację celową dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży w Koninie w kwocie 30 000,00 złotych,

§ 2


Zlecenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionym podmiotem a Prezydentem Miasta Konina.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Pałasz
Prezydent Miasta Konina


Zarządzenie Nr 284/IV/2005
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 20.01.2005 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

zarządza się, co następuje:

§ 1


W celu realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem” w okresie styczeń – grudzień, przyznaje się dotację celową dla:
1.Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” w kwocie 30 000,00 złotych,
2.Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w kwocie 30 000,00 złotych,
3.Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Szansa” w kwocie 30 000,00 złotych,
4.Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie 30 000,00 złotych,

§ 2


W celu realizacji zadania „Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach Niebieskich Kart” w okresie styczeń – grudzień, przyznaje się dotację celową dla:
1.Konińskiego Towarzystwo „Trzeźwość” w kwocie 20 000,00 złotych,

§ 3


W celu realizacji zadania „Zorganizowanie półkolonii zimowej z dożywianiem dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia z programem profilaktycznym” w okresie styczeń – luty, przyznaje się dotację celową dla:
1.Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” w kwocie 5 000,00 złotych,
2.Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” w kwocie 5 000,00 złotych,
3.Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kwocie 5 000,00 złotych,

§ 4


Zlecenie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionymi podmiotami a Prezydentem Miasta Konina.

§ 5


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina


Zarządzenie Nr 287/IV/2005
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 3.02. 2005 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

zarządza się co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadania „ Prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych w Mieście Koninie” w okresie styczeń – grudzień 2005r. przyznaję dotacje celową dla Konińskiego Towarzystwa Trzeźwość w kwocie 64 600 zł.

§ 2

W celu realizacji zadania „ Prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w Mieście Koninie” w okresie styczeń – grudzień 2005 r. przyznaje dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie w kwocie 75 400 zł.

§ 3

W celu realizacji zadania „ Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Mieście Koninie” w okresie styczeń – grudzień 2005 r. przyznaję dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie w kwocie 45 000 zł.

§ 4

W celu realizacji zadania „ Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Mieście Koninie” w okresie styczeń – grudzień 2005 r. przyznaje dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie w kwocie 70 000 zł.

§ 5

Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionymi podmiotami a Prezydentem Miasta Konina.

§ 6


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Koninie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Pałasz
Prezydent Miasta Konina


Prezydent Miasta Konina informuje, że został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na realizacje zadań w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Zadanie nr 1 - Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem
1. Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” w kwocie 30 000,00 złotych,
2. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w kwocie 30 000,00 złotych,
3. Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa” w kwocie 30 000,00 złotych,
4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w kwocie 30 000,00 złotych,
5. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży w kwocie 30 000,00 złotych

Zadanie nr 2 - Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach Niebieskich Kart”
1. Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” w kwocie 20 000,00 złotych,

Zadanie - Zorganizowanie półkolonii zimowej z dożywianiem dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia z programem profilaktycznym
1. Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” w kwocie 5 000,00 złotych – półkolonie w Świetlicy Środowiskowej „Starówka”,
2. Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” w kwocie 5 000,00 złotych – półkolonie w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 1,
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w kwocie 5 000,00 złotych – półkolonie w Świetlicy Środowiskowej Wilków,


Zarządzenie Nr 262/IV/2004
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 9.12.2004 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań w Mieście Koninie na rok 2005 z zakresu profilaktyki alkoholowej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.), art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), uchwały Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie rocznego programu współpracy samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami oraz uchała Nr 384 Rady Miasta Konina z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych dla miasta Konina na 2005 rok.zarządza się, co następuje:

§ 1


Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1.Edyta Stasikowska – Janik - przewodnicząca
2.Urszula Smolarz - sekretarz
3.Anna Zawidzka - członek
4.Joanna Jaworska - członek
5.Danuta Kurek - członek
6.Maria Pawlak - członek
7.Anna Bednarz – Śliwowska - członek

§ 2


Zadaniem Komisji Konkursowej jest zaopiniowanie ofert i przedłożenie Prezydentowi Miasta Konina propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną powierzone do realizacji zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej w 2005 roku zgodnie z załączonym Regulaminem Konkursu.


§ 3


Wykonanie zadania powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Konina
Kazimiesz Pałasz


strzałka do góry