ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > Wykaz planów kontroli, Protokoły pokontrolne
Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli specjalistycznych usług opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w  dniach od 06.11.2018r do 30.11.2018r przeprowadził kontrolę specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Stowarzyszenie Opiekuńcze Pielęgniarstwo NADZIEJA z siedzibą w Lublinie oraz NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z.o.o. z siedzibą w Koninie. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.Notatka służbowa z przeprowadzonej w ramach nadzoru wizyty w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Notatka służbowa z przeprowadzonej w ramach nadzoru wizyty z zakresu jakości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Notatka służbowa z przeprowadzonej w ramach nadzoru wizyty w Domu Pomocy Społecznej w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Notatka służbowa z przeprowadzonej w ramach nadzoru wizyty z zakresu gospodarowania środkami budżetowymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wizytacja w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. 11 Listopada 19 62-510 Konin w dniu 12 maja 2016 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Notatka służbowa z przeprowadzonej w ramach nadzoru wizyty w Środowiskowym Domu Samopomocy 'Razem' w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN NADZORU NA ROK 2016 W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJACYCH NA TERENIE MIASTA KONINA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN KONTROLI NA ROK 2014 – PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” DZIAŁ II MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KONINIE


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN KONTROLI NA ROK 2014 - WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ DZIAŁ II MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KONINIE


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN NADZORU NA ROK 2014 W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJACYCH NA TERENIE MIASTA KONINA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN NADZORU NA ROK 2013 W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJACYCH NA TERENIE MIASTA KONINA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

HARMONOGRAM WIZYT KONTROLNYCH W 2011r. W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOłECZNEJ FUNKCJONUJąCYCH NA TERENIE MIASTA KONINA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

HARMONOGRAM WIZYT KONTROLNYCH W PLACóWKACH OPIEKUńCZO-WYCHOWAWCZYCH WSPARCIA DZIENNEGO W 2011r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

HARMONOGRAM PLANOWANYCH WIZYT KONTROLNYCH W WYBRANYCH ŚRODOWISKACH ZAMIESZKANIA RODZIN ZASTĘPCZYCH NA TERENIE MIASTA KONINA W 2011r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dot. kontroli specjalistycznych usług świadczonych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

W okresie od 02.03 do 10.04 br odbyła się kompleksowa kontrola usług opiekuńczych świadczonych przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie.
Natomiast w okresie od 14.04 do 28.04 br przeprowadzono również kompleksową kontrolę specjalistycznych usług świadczonych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.

Kontrole przeprowadziły:
1.P. Magdalena Zbyszewska - Kierownik Działu pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
2.P. Grażyna Majewska - Starszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.


HARMONOGRAM WIZYT KONTROLNYCH W 2009r. W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOłECZNEJ FUNKCJONUJąCYCH NA TERENIE MIASTA KONINA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

HARMONOGRAM WIZYT KONTROLNYCH W PLACóWKACH OPIEKUńCZO-WYCHOWAWCZYCH WSPARCIA DZIENNEGO W 2009r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

HARMONOGRAM WIZYT KONTROLNYCH W 2008r. W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOłECZNEJ FUNKCJONUJąCYCH NA TERENIE MIASTA KONINA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

HARMONOGRAM WIZYT KONTROLNYCH W PLACóWKACH OPIEKUńCZO-WYCHOWAWCZYCH WSPARCIA DZIENNEGO W 2008r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach nadzoru nad placówkami opiekuńczo - wychowawczymi wsparcia dziennego, funkcjonującymi na terenie miasta Konina, dokonał w 2007 roku wizyt kontrolnych w niżej wymienionych placówkach:


Lp.Nazwa placówki
(podmiot
prowadzący)
AdresTermin
wizyty
kontrolnej
Cel wizyty
kontrolnej
Pracownicy
przeprowadzający
wizytę
1.
Świetlica Środowiskowa
(Konińskie Towarzystwo
"Trzeźwość")
ul. PCK 13
62–500
Konin
27.03.2007r.
Jakość
świadczonych
usług
1. J. Jaworska
2. E. Janik
2.
Świetlica Środowiskowa
(Stowarzyszenie na Rzecz
Aktywizacji Zawodowej
i Pomocy
Socjalnej
ul. Goździkowa 2
62–510
Konin
13.04.2007r.
Jakość
świadczonych
usług
1. U. Smolarz
2. E. Janik
3.
Świetlica
Socjoterapeutyczna
Nr 4
(Konińskie Towarzystwo
"Trzeźwość")
ul. Turkusowa 1a
62–504 Konin
28.05.2007r.
Jakość
świadczonych
usług
1. J. Jaworska
2. E. Janik
4.
Świetlica Socjoterapeutyczna
Nr 2
(Konińskie Towarzystwo
"Trzeźwość")
ul. Szeligowskiego 5
62–510 Konin
12.06.2007r.
Jakość
świadczonych
usług
1. U. Smolarz
2. E. Janik
5.
Środowiskowe Ognisko
Wychowawcze "Zatorze"
(Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci)
ul. Szeligowskiego 1
62–510
Konin
25.10.2007r.
Jakość
świadczonych
usług
1. J. Jaworska
2. E. Janik
6.
Środowiskowe Ognisko
Wychowawcze Nr 15
(Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci)
ul. Piłsudskiego 1
62–504
Konin
27.03.2007r.
Jakość
świadczonych
usług
1. U. Smolarz
2. E. Janik

Notatki służbowe z przeprowadzonych wizyt kontrolnych znajdują się u Kierownika Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Pani Edyty Stasikowskiej – Janik, pokój nr 34.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, funkcjonującymi na terenie miasta Konina, dokonał w 2007 roku wizyt kontrolnych w niżej wymienionych placówkach:


Lp.Jednostka
organizacyjna
pomocy
społecznej
AdresTermin
wizyty
kontrolnej
Cel wizyty
kontrolnej
Pracownicy
przeprowadzający
wizytę
1.
Pogotowie
Opiekuńcze
ul. Kurpińskiego 3
62–510 Konin
30.03.2007r.27.09.2007r.
Warunki
organizacyjne
i administracyjne

Realizacja
przepisów bhp
1. M. Hetman
2. E. Janik


1. K. Piguła
2. U. Smolarz
2.
Dom Pomocy
Społecznej
ul. Południowa 1
62–510 Konin
02.03.2007r.28.09.2007r.
Sprawy
pracownicze

Realizacja
zamówień
publicznych
1. K. Józefowicz
2. U. Smolarz


1. A. Zawidzka
2. E. Janik
3.
Dzienny Dom
Pomocy
Społecznej
ul. 11 Listopada 19
62–510 Konin
10.09.2007r.15.11.2007r.
Sprawy
pracownicze

Gospodarowanie
środkami budżetowymi
i pozabudżetowymi
1. K. Józefowicz
2. U. Smolarz


1. B. Przybysz
2. E. Janik
4.
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
ul. 11 Listopada 19
62–510 Konin
26.06.2007r.07.12.2007r.
Warunki
organizacyjne
i administracyjne

Realizacja
przepisów bhp
1. M. Hetman
2. E. Janik


1. K. Piguła
2. J. Jaworska
5.
Ośrodek
Adopcyjno-
Opiekuńczy
ul. Noskowskiego 1a
62–510 Konin
13.09.2007r.07.12.2007r.
Jakość
swiadczonych usług

Gospodarowanie
środkami budżetowymi
i pozabudżetowymi
1. E. Janik


1. B. Przybysz
2. E. Janik
6.
Rodzinny Dom
Dziecka
ul. Wodna 8
62–500 Konin
19.09.2007r.18.10.2007r.
Jakość
swiadczonych usług

Realizacja
zamówień
publicznych
1. U. Smolarz
2. E. Janik


1. A. Zawidzka
2. E. Janik

Notatki służbowe z przeprowadzonych wizyt kontrolnych znajdują się u Kierownika Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Pani Edyty Stasikowskiej – Janik, pokój nr 34.


PROTOKOL

Z kontroli jakości, czasu pracy oraz prowadzonej dokumentacji usług opiekuńczych świadczonych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu przeprowadzonej w okresie od 12.09.2007 do 20.09.2007r., od 15.10.2007 do 23.10.2007r. oraz od 12.11.2007 do 23.11.2007r.

Na podstawie upoważnienia nr 16/2007 i 17/2007 wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie kontrolę przeprowadziły:
1. Magdalena Zbyszewska - Kierownik Działu pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
2. Grażyna Majewska - Starszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

Przy współudziale Pana Jarosława Pempusia - Kierownika Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz.U.z 15 kwietnia 2004r Nr.64. poz.593 art.34 ze zm./
2. Umowa Nr 45 i 46 zawarta w dniu 27 grudnia 2006r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie, a Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

Zakres kontroli obejmował jakość, czas pracy oraz dokumentację świadczonych usług na rzecz podopiecznych.
Przeprowadzono kontrolę w 24 środowiskach wybranych losowo.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
We wszystkich skontrolowanych środowiskach chorzy pozytywnie wypowiadali się o opiekunkach, które świadczą usługi w ich domach, są do nich przywiązani, niechętnie wyrażają zgodę na zmianę opiekunki. Dokumentacja dotycząca realizacji zadania prowadzona jest prawidłowo. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
Z obserwacji i informacji poczynionych w wyżej wymienionych środowiskach wynika, że specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu są przez podopiecznych wysoko oceniane, zaś obowiązki wykonywane są zdaniem podopiecznych wzorowo.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. z 2001r Nr. 112, poz.1198 ze zm./ prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r, Nr.101, poz. 926 ze zm./

Notatki służbowe z w/w wizyt kontrolnych znajdują się u Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Pani Magdaleny Zbyszewskiej.


PROTOKOL

Z kontroli jakości, czasu pracy oraz prowadzonej dokumentacji usług opiekuńczych świadczonych przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie przeprowadzonej w okresie od 20.06.2007 do 28.06.2007r., od 20.08.2007 do 11.09.2007r., oraz od 1.10.2007 do 12.10.2007r.

Na podstawie upoważnień Nr32 i Nr 33 wydanego przez Prezydenta Miasta Konina kontrolę przeprowadziły:
1. Magdalena Zbyszewska - Kierownik Działu pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
2. Grażyna Majewska - Starszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

Przy współudziale:
1. Elżbiety Baczyńskiej - Kierownika Punktu Opieki PCK nad chorym w domu
2. Moniki Kamińskiej - Kierownika Punktu Opieki PCK nad chorym w domu.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz.U.z 15 kwietnia 2004r Nr.64. poz.593 art.34 ze zm./
2. Umowa Nr1/WS/2007-0271 zawarta w dniu 2 stycznia 2007r pomiędzy miastem Konin z siedzibą Pl. Wolności 1, reprezentowanym przez Kazimierza Pałasza Prezydenta Miasta Konina a Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża reprezentowanym przez Krystiana Karbowego- Prezesa oraz Wojciecha Grętkiewicza Wiceprezesa zwanego dalej Zleceniobiorcą.

Zakres kontroli obejmował jakość, czas pracy oraz dokumentację świadczonych usług na rzecz podopiecznych.
Przeprowadzono kontrolę w 53 środowiskach wybranych losowo.
W żadnym ze środowisk nie wykryto nieprawidłowości w efektywności, jakości usług,czasie pracy oraz dokumentacji
Usługi świadczone są profesjonalnie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów.
Podopieczni stwierdzali również fakt iż siostry PCK są osobami kompetentnymi, ciepłymi i traktują je jak własne córki.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. z 2001r Nr. 112, poz.1198 ze zm./ prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r, Nr.101, poz. 926 ze zm./

Notatki służbowe z w/w wizyt kontrolnych znajdują się u Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Pani Magdaleny Zbyszewskiej.


HARMONOGRAM WIZYT PLANOWANYCH KONTROLI REALIZACJI ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH NA ROK 2007


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

HARMONOGRAM WIZYT KONTROLNYCH W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH WSPARCIA DZIENNEGO W ROKU 2007


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

HARMONOGRAM PLANOWANYCH WIZYT KONTROLNYCH W ROKU 2007
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCYCH
NA TERENIE MIASTA KONINA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konin,dnia,20.06.2006r.


PROTOKOL

Z kontroli realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu
Przeprowadzoną w okresie od 12.06 do 19.06.2006r.

Na podstawie upoważnienia nr 18/2006 wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie kontrolę przeprowadziły;

Magdalena Zbyszewska- Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
Grażyna Majewska - Starszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

Przy współudziale Pana Jarosława Pępusia Kierownika Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.


Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

1.Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej/ Dz. U. Nr64 z 2004r poz. 593 Art. 34 ze zm./

2.Umowa Nr 41 i 42 zawarta w dniu 29 grudnia 2005r pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie a Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.Zakres kontroli obejmował

1.okresową ocenę stanu realizacji zakresu usług opiekuńczych wymienionych w paragrafie 2 umowy zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu,
2.efektywność, rzetelność i jakość wykonywania objętych umową usług
3.sprawdzenie czy ilość godzin usług opiekuńczych jest świadczona zgodnie z wymiarem określonym w decyzji administracyjnej,
4.Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.


Konin, dnia, 19.06.2006r.

PROTOKÓŁ


Z kontroli usług opiekuńczych świadczonych przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie przeprowadzonej w okresie od 08.05.2006 do 08.06.2006 r.


Na podstawie upoważniania nr.40/06 wydanego przez Prezydenta Miasta Konina
kontrolę przeprowadziły;
1.Magdalena Zbyszewska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
2. Grażyna Majewska- Starszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

Przy współudziale pracowników punktu Opieki PCK nad chorym w domu
1.Elżbiety Baczyńskiej- Kierownika punktu Opieki PCK nad chorym w domu
2.Moniki Kamińskiej- Kierownika punktu Opieki PCK nad chorym w domu.


Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli;

1.Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej/Dz. U. z 15 kwietnia 2004r. Nr 64 .poz.593 art.34 ze zm./
2 Umowa Nr 39/WS/2006-0089 zawarta w dniu 1 marca 2006 r. pomiędzy Miastem Konin z siedzibą Pl. Wolności 1, reprezentowanym przez Kazimierza Pałasza Prezydenta Miasta Konina, a Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie reprezentowanym przez Krystiana Karbowego –Prezesa oraz Wojciecha Grętkiewicza – Wiceprezesa zwanego dalej Zleceniobiorca.


Zakres kontroli obejmował.

1.okresową ocenę stanu realizacji zakresu usług opiekuńczych wymienionych w § 1 umowy zawartej pomiędzy Miastem Konin z siedzibą Plac Wolności 1, reprezentowanym przez Kazimierza Pałasza Prezydenta Miasta Konina, a Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie
2.efektywność, rzetelność i jakość objętych umową usług
3.sprawdzenie zgodności świadczonych usług opiekuńczych z decyzjami administracyjnymi wydanymi w tym zakresie.
4.prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.


Harmonogram Planowanych Wizyt Kontrolnych w Roku 2006 w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej i Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Wsparcia Dziennego Funkcjonujących Na Terenie Miasta Konina


Harmonogram Planowanych Kontroli Realizacji Świadczenia Usług Opekuńczych i specjalistycznych na rok 2006


Konin,dnia 05 stycznia 2006 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ


Z kontroli usług opiekuńczych świadczonych przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie przeprowadzonej w okresie od 05.09.2005 do 30.09.2005 r.Na podstawie upoważnienia nr. 17/05 wydanego przz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, kontrolę przeprowadziły


 1. Magdalena Zbyszewska -Kierownik Działu Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
 2. Grażyna Majewska -Starszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

Przy współdziałaniu pracowników punktu Opieki PCK nad chorym w domu

 1. Elżbiety Baczyńskiej- Kierownika punktu Opieki PCK nad chorym w domu
 2. Moniki Kamińskiej- Kierownika punktu Opieki PCK nad chorym w domu


Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/Dz. U. z 15 kwietnia 2004r. Nr 64. poz.593 Art.34
 2. Umowa Nr 1/05 zawarta w dniu 3 stycznia 2005 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie

Zakres kontroli obejmował.

 1. okresową ocenę stanu realizacji zakresu usług opiekuńczych wymienionych w paragrafie 2 umowy zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie, a Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie
 2. efektywność, rzetelność i jakość wykonania usług
 3. sprawdzenie czy ilość godzin usług opiekuńczych jest świadczona zgodnie z wymiarem określonym w decyzji administracyjnej.
 4. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.


PROTOKÓŁ


Z kontroli realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych przez Okręgową Izbę Pielengniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu przeprowadzonej w okresie od 19 września 2005 do 21 września 2005 r.Na podstawie upoważnienia nr. 18/2005 wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, kontrolę przeprowadziły


 1. Magdalena Zbyszewska -Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
 2. Grażyna Majewska -Starszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


przy współdziałaniu Pana Jarosława Pępusia Kierownika Okręgową Izbę Pielengniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/Dz. U. z 15 kwietnia 2004r. Nr 64. poz.593 Art.34/
 2. Umowa Nr 2/05 i 3/05 zawarta w dniu 3 stycznia 2005 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a Okręgową Izbę Pielengniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu


Zakres kontroli obejmował.

 1. okresową ocenę stanu realizacji zakresu usług opiekuńczych wymienionych w paragrafie 2 umowy zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie, a Okręgową Izbę Pielengniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu
 2. efektywność, rzetelność i jakość wykonania usług
 3. sprawdzenie czy ilość godzin usług opiekuńczych jest świadczona zgodnie z wymiarem określonym w decyzji administracyjnej.
 4. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania


PROTOKÓŁ


Z kontroli usług opiekuńczych świadczonych przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie przeprowadzonej w okresie od 24.05.2004 do 30.06.2004 r.Na podstawie upoważnienia nr. 09/2004 wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, kontrolę przeprowadziły


 1. Barbara Romaniszyn -Koordynator Zespołu ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
 2. Grażyna Majewska -Koordynator Zespołu ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


przy współdziałaniu pracowników punktu Opieki PCK nad chorym w domu

 1. Elżbiety Baczyńskiej- Kierownika punktu Opieki PCK nad chorym w domu
 2. Moniki Kamińskiej- Kierownika punktu Opieki PCK nad chorym w domu

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/Dz. U. z 15 kwietnia 2004r. Nr 64. poz.593 Art.25, Art.34, Art.146)
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2002r w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (paragraf 13 punkt 2: Dz. U. Nr. 55 poz.662 z 2000r)
 3. Umowa Nr 28/03 zawarta w dniu 24 kwietnia 2003 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a przez Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie
 4. Art. 23 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. – przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96 poz. 874 z póź. zm.)

Zakres kontroli obejmował.

 1. okresową ocenę stanu realizacji zakresu usług opiekuńczych wymienionych w paragrafie 2 umowy zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie, a Okręgową Izbę Pielengniarek i Położnych z siedzibą w
 2. efektywność, rzetelność i jakość wykonania usług
 3. sprawdzenie czy ilość godzin usług opiekuńczych jest świadczona zgodnie z wymiarem określonym w decyzji administracyjnej.


PROTOKÓŁ


Z kontroli realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych przez Okręgową Izbę Pielengniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu przeprowadzonej w okresie od 05.07.2004 do 07.07.2004 r.Na podstawie upoważnienia nr. 08/2004 wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, kontrolę przeprowadziły


 1. Barbara Romaniszyn -Koordynator Zespołu ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
 2. Grażyna Majewska -Koordynator Zespołu ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


przy współdziałaniu Pana Jarosława Pępusia Kierownika Okręgową Izbę Pielengniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/Dz. U. z 15 kwietnia 2004r. Nr 64. poz.593 Art.25, Art.34, Art.146)
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2002r w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (paragraf 13 punkt 2: Dz. U. Nr. 55 poz.662 z 2000r)
 3. Umowa Nr 26/03 i 27/03 zawarta w dniu 22 grudnia 2003 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a Okręgową Izbę Pielengniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu
 4. Art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. - przepisy wprowadzające ustawę o działalniści pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96 poz. 874 z póź. zm.)


Zakres kontroli obejmował.

 1. okresową ocenę stanu realizacji zakresu usług opiekuńczych wymienionych w paragrafie 2 umowy zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie, a Okręgową Izbę Pielengniarek i Położnych z siedzibą w
 2. efektywność, rzetelność i jakość wykonania usług
 3. sprawdzenie czy ilość godzin usług opiekuńczych jest świadczona zgodnie z wymiarem określonym w decyzji administracyjnej.


PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Środowiskowej
w Koninie przy ul. Przemysłowej 21


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 5
w Koninie przy ul. Fikusowej 8


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 4 w Koninie przy ul. Turkusowej 1 a


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokoły Pokontrolne z przebiegu półkolonii dla dzieci, przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Konina, finansowanych ze środków profilaktyki alkoholowej w roku 2004.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół Pokontrolny z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Środowiskowej w Koninie przy ul. Nadrzecznej 56


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół Pokontrolny z Kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 10 w Koninie przy ul. L.Staffa 5


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym
„Zatorze” w Koninie przy ul. Szeligowskiego 1


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 2
w Koninie przy ul. Szeligowskiego 5.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym
„Małe Serca” w Koninie przy ul. Przemysłowej 18


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 6/7 w Koninie przy ul. Św. M. Kolbego 2


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 1
w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 35


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 3
w Koninie przy ul. Bydgoskiej 2a


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry