ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > WARUNKI PRZYJĘCIA DO DPS W KALISZUWarunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do

    Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby ( w tym

    przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce

    zameldowania ).

      2. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej

          przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną  do tego celu dokumentację, tj.:    

- wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,   

- badania lekarskie,    - aktualny odcinek od renty lub emerytury,   

- pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych. 

3. Ośrodek Pomocy społecznej wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia w Domu
    Pomocy  Społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS.

4. Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS  

    wpisuje się na listę oczekujących, którą prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

    w Kaliszu. 

5. O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

    Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu  mogą uzyskać dodatkowe

    informacje u pracowników socjalnych : 

DPS KALISZ UL.WINIARSKA 26

POKÓJ 132 i 133

TEL 62- 767-30-16 wew.114 i 105 lub 62-767-89-74 

 

 

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ulega zmianom w każdym roku. Kwota miesięcznego pobytu na dany rok znajduje się w zakładce "KOMUNIKATY". 

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu wnoszą:

1) mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu (w przypadku małoletnich nie więcej niż 70% dochodu dziecka).

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą pomiędzy osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności a MOPS.

 

>> Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. tj. Dz.U.2019 poz. 1507


Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do

    Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby ( w tym

    przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce

    zameldowania ).

      2. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej

          przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną  do tego celu dokumentację, tj.:    

- wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,   

- badania lekarskie,    - aktualny odcinek od renty lub emerytury,   

- pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych. 

3. Ośrodek Pomocy społecznej wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia w Domu
    Pomocy  Społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS.

4. Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS  

    wpisuje się na listę oczekujących, którą prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

    w Kaliszu. 

5. O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

    Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu  mogą uzyskać dodatkowe

    informacje u pracowników socjalnych : 

DPS KALISZUL.WINIARSKA 26

POKÓJ 132 i 133

TEL 62- 767-30-16 wew.15 i 24 lub 62-767-89-74 

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2013 roku.

 Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ulega zmianom w każdym roku. Kwota miesięcznego pobytu na dany rok znajduje się w zakładce "KOMUNIKATY". 

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; 

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi     

UWAGA!   RODZINA MIESZKAŃCA nie ponosi opłat :

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, tj. 542x300% = 1626 zł

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 456x300% = 1368 zł).

3.gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej — w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Podstawa prawna: Dz. U. z 2013r. poz. 182 – brzmienie od 11 maja 2013r.
>>> Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.


Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

  

1.       Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby ( w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce zameldowania ). 2.       Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną do tego celu dokumentację, tj.:

- wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,

- badania lekarskie,

- aktualny odcinek od renty lub emerytury,

- pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.

 

 3.   Ośrodek Pomocy społecznej wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia w Domu 
       Pomocy  Społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS.

 4.  Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę
      oczekujących, którą prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kaliszu. 

 5.  O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 

 

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu  mogą uzyskać dodatkowe    informacje u pracowników socjalnych :

DPS KALISZ

UL.WINIARSKA 26

POKÓJ 133 i 192

TEL 0-62 767-30-16 wew.24 lub 767-89-74

 

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Kaliszu ogłaszany jest w dziale BIP "Komunikaty"

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:


1. osoba zainteresowana (mieszkaniec), nie więcej niż 70 % swojego dochodu, ustalone na podstawie przedłożonych zaświadczeń, decyzji lub odcinków emerytur lub rent.
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi

(UWAGA! RODZINA MIESZKAŃCA nie ponosi opłat, gdy kwota dochodu netto pozostająca po wniesieniu opłaty jest niższa niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; tj. 250% kwoty 351 zł, co stanowi 877,50  zł na osobę. /Wg Art. 61 ust.2b/)

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – ponosi opłatę w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, ewentualnie jego rodzinę.

Podstawa prawna: tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009 r. poz. 1362
             Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                            mgr Renata Kobierska

 


strzałka do góry