ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > Zakres usług i zadańZAKRES ZADAŃ I USŁUG

ROZDZIAŁ IV Zadania komórek organizacyjnych Domu

§ 12. Do zadań działu socjalno - terapeutycznego należy w szczególności :

1) opracowywanie i realizowanie indywidalnych planów wsparcia dla mieszkańców,

2) tworzenie atmosfery sprzyjającej pełnej adaptacji mieszkańców oraz ich aktywizacji, a także pomoc w zaspokajaniu potrzeb z uwzględnieniem osobowości i zainteresowań mieszkańców,

3) pomoc mieszkańcom w nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi z rodzinami oraz integracja ze środowiskiem lokalnym i poza lokalnym,

4) prowadzenie terapii zajęciowej stosownie do możliwości i potrzeb mieszkańców,

5) prowadzenie zajęć kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych,

6) dbałość o dobrą kondycję psychiczną i prawidłowe stosunki międzyludzkie wszystkich mieszkańców oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,

7) prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie potrzeb religijnych i duchowych mieszkańców.

§ 13. Do zadań działu finansowo – księgowego należy w szczególności :

1) prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z przyjętych planów,

3) prowadzenie gospodarki magazynowej i kasowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ,

4) terminowe sporządzanie list płac, list zasiłków chorobowych i rodzinnych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz prowadzenie pozostałej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa finansowego,

5) organizowanie i rozliczanie inwentur zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

6) prawidłowa i terminowa realizacja wszelkich zobowiązań finansowych.

§ 14. Do zadań działu gospodarczego należy w szczególności :

1) dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i technicznych,

2) wykonywanie usług pralniczych i szwalniczych dla mieszkańców Domu,

3) utrzymywanie w stałej sprawności technicznej maszyn i urządzeń oraz dbałość o należytą ich eksploatację,

4) utrzymywanie czystości i porządku w obiektach Domu i na terenie posesji,

5) przygotowywanie posiłków zgodnie z technologią i wydawanie ich mieszkańcom zgodnie z gramaturą, jadłospisami i zaleceniami dietetyka,

6) analiza rynku pod kątem racjonalnego wykorzystania środków finansowych Domu,

7) wykonywanie własnym środkiem transportowym przewozu mieszkańców Domu do specjalistycznych poradni lekarskich i zakładów leczniczych oraz w innych uzasadnionych przypadkach,

8) wykonywanie przewozu osób niepełnosprawnych w ramach współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej podległymi Miastu Kalisz.

§ 15. Do zadań zespołów pielęgnacyjno - opiekuńczych należy w szczególności:

1) opieka pielęgnacyjno – opiekuńcza, rehabilitacyjna , czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkańców,

2) zabezpieczenie mieszkańców w leki zlecone przez lekarza, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

3) prowadzenie dokumentacji leczniczej mieszkańców,

4) wykonywanie zabiegów zlecanych przez lekarza,

5) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu utrzymanie czystości mieszkańców,

6) prowadzenie rehabilitacji i gimnastyki ,

7) dbanie o stan sanitarno – porządkowy w części zamieszkałej przez mieszkańców Domu,

8) sporządzanie jadłospisów zgodnie z normami z uwzględnieniem zaleceń lekarza i opinii samorządu mieszkańców.

§ 16. Do zadań stanowiska do spraw administracyjnych należy w szczególności :

1) obsługa centrali telefonicznej i faxu,

2) załatwianie spraw związanych z przygotowaniem pism, ich wysyłaniem i przyjmowaniem korespondencji,

3) kompletowanie i przechowywanie aktów prawnych i podstawowej dokumentacji dotyczącej Domu.

§ 17. Do zadań stanowiska do spraw kadrowych należy w szczególności :

1) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Domu,

2) prowadzenie dokumentacji akt osobowych w sposób zgodny z przepisami w tym zakresie,

3) kompletowanie dokumentów pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę chorobową i przekazywanie do ZUS,

4) prowadzenie archiwum Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18. Do zadań stanowiska do spraw organizacyjnych należy w szczególności :

1) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą- Prawo zamówień publicznych i prowadzenie związanej z tym dokumentacji,

2) koordynowanie terminowej realizacji rocznego planu kontroli wewnętrznej oraz organizowanie zleconych przez dyrektora wewnętrznych kontroli bieżących,

3) przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,

4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

§ 19. Do zadań stanowiska do spraw BHP należy w szczególności :

1) nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Domu zgodnie z przepisami w tym zakresie,

2) organizowanie wewnętrznych szkoleń pracowników Domu w zakresie BHP,

3) prowadzenie dokumentacji Domu w zakresie BHP.

§ 20. Do zadań kapelana należy w szczególności :

1) odprawianie Mszy św. w kaplicy Domu,

2) odprawianie nabożeństw pogrzebowych oraz dokonywanie pochówku na cmentarzu,

3) organizowanie spotkań z mieszkańcami Domu dotyczących sfery duchowej,

4) współpraca z pracownikami działu socjalno – terapeutycznego.

§ 21. Wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i wzajemnego informowania się o wszelkich sprawach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Domu, a zwłaszcza dla optymalnego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców.

§ 22. Działalność pracowników Domu może być uzupełniona pracą wolontariuszy.

ROZDZIAŁ V Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych

§ 23. 1. Podpisywanie pism i udzielanie informacji:

1) czeki, przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków i materiałów podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy,

2) w czasie nieobecności Dyrektora i Głównego Księgowego dokumenty bankowe podpisują osoby uprawnione na bankowej karcie wzoru podpisów,

3) plany, sprawozdania, informacje i pisma różne wychodzące na zewnątrz Domu podpisuje Dyrektor,

4) informacji o działalności Domu udziela Dyrektor ,

5) kierownicy komórek organizacyjnych udzielają informacji z zakresu ich działalności,

6) pozostali pracownicy Domu mają prawo udzielenia informacji za zgodą przełożonego z zakresu przydzielonych im zadań.

2. Udzielenie informacji może się odbywać z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.


strzałka do góry