ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > Status DomuStatus DPS

Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 183/2009 z dnia 17.04.2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu zwany dalej „ Regulaminem” określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład. § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kalisza, 2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, 3) Zastępcy Dyrektora - należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, 4) Domu – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, 5) Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć dział, zespół lub samodzielne stanowiska pracy w Domu, 6) Kierownikach komórek organizacyjnych – należy przez to rozumieć kierowników działów, zespołów. ROZDZIAŁ II Organizacja Domu § 3. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą w formie jednostki budżetowej. 2. Dom jest jednostką pomocy społecznej stałego pobytu dla 180 osób przewlekle somatycznie chorych, dorosłych, obojga płci, wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. 3. Siedziba Domu mieści się w Kaliszu.


strzałka do góry