ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KONTROLA ZARZĄDCZA > Sprawozdanie z realizacji planuSprawozdanie z realizacji Planu działalności Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2021 rok.

Sprawozdanie z realizacji Planu działalności Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2021 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie dotyczące zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2020 rok

Sprawozdanie dotyczące zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2020 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie dotyczace zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2019 rok

Sprawozdanie dotyczace zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2019 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie dotyczące zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2018 rok

Sprawozdanie dotyczące zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2018 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie dotyczące zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2017 rok

Sprawozdanie dotyczące zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2017 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie dotyczące zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2016 rok

Sprawozdanie dotyczące zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2016 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie dotyczące zadań przyjętych do realizacji w planie na 2015 rok

Sprawozdanie dotyczące zadań przyjętych do realizacji w planie na 2015 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie za 2014 rok

Sprawozdanie dotyczące zadań przyjętych do realizacji w planie na 2014 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z realizacji planu za 2013 r.

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI

W PLANIE NA  2013 ROK 

 

 

 

W roku 2013 zrealizowano wszystkie zadania ujęte w planie na 2013r.

 1).Tworzenie rozpoznawalnej marki DPS Kalisz na obszarze kraju, w celu  zapewnienia

      pełnej liczby mieszkańców w placówce. Zadanie wykonywane było cyklicznie.

      Z wypróbowanych metod, najbardziej efektywną okazała się metoda z wykorzystaniem

      internetu ( aktualizacja strony internetowej i jej reklama na innych stronach związanych z

      pomocą społeczną).

  2). Analiza przydatności posiadanych sprzętów w DPS Kalisz i potrzeb w tym zakresie.

      Zadanie wykonywane było cyklicznie. W roku 2013 przeprowadzona została

      inwentaryzacja.

  3). Dostosowanie działań rehabilitacyjno-terapeutycznych do potrzeb wzrastającej liczby

       mieszkańców leżących, odbywało się w sposób cykliczny, w zależności od stanu zdrowia

       mieszkańców oraz rosnącej liczby mieszkańców leżących, przebywających w 2013r w               

       DPS.

 

Dyrektor DPS w Kaliszu

Renata Kobierska

  

 

 


Sprawozdanie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W PLANIE NA  2012 ROK 

W roku 2012 zrealizowana wszystkie zadania ujęte w planie na 2012r.

 
  1. W styczniu wdrożono nowy program kadrowo-płacowy. Po zweryfikowaniu danych osobowych i składników płacowych, od miesiąca stycznia rozpoczęto pracę w programie kadrowo-płacowym PROGMAN. Wdrożenie programu zrealizowano w 100%.
  2. W zakresie szkoleń pracowniczych:

- umożliwiono pracownikom udział w konferencji „Aktywizacja osób starszych szansą na godne starzenie się”

- w szkoleniu „Zarządzanie zmianą”, które odbyło się 29.11.2012r , wzięli dział wszyscy pracownicy, z wyjątkiem osób na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub z powodu absencji chorobowej.

  1. Z uwagi na charakterystykę jednostki, istnieje konieczność bieżącego monitorowania absencji chorobowej, dlatego też działania w tej materii nie są podzielone na etapy, lecz wykonywane na bieżąco, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Domu. Analiza absencji dokonywana jest przez poszczególnych kierowników co miesiąc.

Renata Kobierska Dyrektor DPS


Sprawozdanie z realizacji planu za 2011 rok

Sprawozdanie z prac Zespołu ds. opracowania, wdrożenia i monitorowania Systemu Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym.

Kalisz, 31.12.2011r.

  

Plan prac ustalony na rok 2011 został wykonany terminowo.

 

Realizacja pozycji pierwszej - „Wdrożenie jednolitego systemu komputerowego”, przebiegło zgodnie z planem.

Pozycja druga - „Prace estetyczno-wykończeniowe po realizacji inwestycji Urzędu Miejskiego” został zrealizowany w zakładanych ramach czasowych.

Pozycja trzecia „Dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na palarnię do wymogów ustawowych” – zrealizowana została w całości. Odbiór robót nastąpił w dniu 20.07.2011r.

Pozycja czwarta – „Uzyskanie zgody jednostki nadrzędnej na przeprowadzenie remontu kapitalnego dachu DPS w Kaliszu, z uwagi na brak środków przesunięto na termin późniejszy.

Pozycja piąta – „Opracowanie nowej instrukcji kancelaryjnej i archiwizacyjnej dla DPS – zrealizowano.

 

Na powyższych ustaleniach sprawozdanie zakończono i podpisano. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden przekazano Dyrektorowi, drugi przechowywany jest w dokumentacji komisji u Pełnomocnika.

 

1. Piotrowska Arleta

 

2. Andrzejak Agnieszka

 

3. Haranicz Edyta

 

4. Walendowska Wanda                                                               Dyrektor DPS

 

5. Szalska Halina                                                                          Renata Kobierska

 


Sprawozdanie z realizacji palnu za 2010 rok

Kalisz 20.12.2010
Sprawozdanie z prac Zespołu ds.opracowania, wdrożenia, i monitorowania Systemu Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym.

Plan pracy ustalony na rok 2010 został wykonany terminowo.

Realizacja pozycji pierwszej "Reorganizacja stanowisk pracy pielęgniarek" została przeprowadzona do 30.06.2010 t.j. zgodnie z planem. Podpisano porozumienie z dnia 22-03-2010 r z "OKULUS" sp zoo z siedzibą w Kaliszu ul. Słowiańska 18. na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej dla mieszkańców DPS w Kaliszu w oparciu o środki uzyskane w kontraktowaniu świadczeń gwarantowanych w konkursie ofert Wojewódzkiego Oddziału Wielkopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia . Pielęgniarki dotychczas zatrudnione na podstawie umowy o pracę podpisały porozumienia zmieniające stanowiska pracy na opiekunki. Dla lepszego funkcjonowania opieki pielęgniarskiej pozostawiono 6 stanowisk pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Realizacja pozycji drugiej t.j. projektu " Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010" została wykonana terminowo . Zorganizowano 03.09.2010 imprezę plenerową pokaz mody pt. "Moda łączy pokolenia", wernisaż fotograficzny , wystawa zdjęć "Portrety Trzeciej Młodości"oraz 06.09.2010 seminarium lokalne. Wygłoszono referaty "Prawa i przywileje osób starszych - Osoba starsza w systemie pomocy społecznej - stan obecny i perspektywy ", oraz "Usługi dla osób starszych w świetle badań Instytutu Rozwoju Służb Społecznych".Uzyskano dotację na dofinansowanie realizacji projektu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Realizacja pozycji trzeciej tj. Zakup jednolitego systemu komputerowego dokonano do 20.12.2010r. Zakupiono programy od firmy ProgMan Software.


Na powyższych ustaleniach sprawozdanie zakończono i podpisano. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden przekazano Dyrektorowi, drugi przechowywany jest w dokumentacji komisji u Pełnomocnika .


1.Piotrowska Arleta
2.Andrzejak Agnieszka
3.Haranicz Edyta
4.Borowska Katarzyna
5.Walendowska Wanda


strzałka do góry