ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > Postanowienia końcowePOSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe


§ 29.

Obowiązki Dyrektora jako pracodawcy, obowiązki pracowników Domu, zasady dyscypliny oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy Domu wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.


§ 30.

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Domu rozstrzyga Dyrektor.


§ 31.

Zasady rachunkowości Domu Dyrektor określi zarządzeniem.


§ 32.

Regulamin organizacyjny przygotowany przez dyrektora wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Prezydenta Miasta Kalisza.


§ 33.

Zmian w regulaminie organizacyjnym dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.


strzałka do góry