ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KONTROLA ZARZĄDCZA > Plan pracy DPS na poszczególne lataPlan działalności Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2024 rok.

Plan działalności Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2024 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan działalności Domu Pomocy Połecznej w Kaliszu na 2023 rok.

Plan działalności Domu Pomocy Połecznej w Kaliszu na 2023 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan działalności Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2022 rok.

Plan działalności Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2022 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dotycząca zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2021 rok

Informacja dotycząca zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2021 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dotycząca zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2020 rok

Informacja dotycząca zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2020 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dotycząca zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2019 rok

Informacja dotycząca zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2019 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dotycząca zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2018 rok

Informacja dotycząca zadań przyjętych do realizacji w planie pracy na 2018 rok

Zadzanie 1) Dalsze prace związane z monitoringiem obiektu w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników DPS w Kaliszu. Zadanie będzie realizowane poprzez montaż nowych kamer na terenie DPS. Termin realizacji do 31.03.2018r Miernik - liczba zamontowanych kamer. Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Andrzejak - kierownik działu gospodarczego.

2) Malowanie pomieszczeń mieszkalnych, administracji i korytarzy DPS w Kaliszu. Termin realizacji do 30.06.2018r Zadanie wykonywane będzie cyklicznie. Miernik - procent odświeżonych pomieszczeń. Osoba odpowiedziala: Agnieszka Andrzejak - kierownik działu gospodarczego 


Plan pracy na 2017 rok

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI

W PLANIE PRACY NA  2017 ROK 

 

 

Zadanie 1) –Dokonanie nowych nasadzeń na terenie zielonym wokół DPS, w celu

                    uzupełnienia drzewostanu .

                    Termin realizacji do 31.10.2017r.

                    Zadanie wykonywane będzie cyklicznie w okresie  wiosenno- jesiennym.

                    Miernik – Liczba nowych posadzonych drzew i krzewów.

        A. Andrzejak – kierownik działu gospodarczego.       

2) -  Ukończenie prac związanych z monitoringiem obiektu, w celu zwiększenia

       bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników DPS w Kaliszu.

       Zadanie będzie realizowane poprzez montaż nowych kamer na terenie DPS. 

                    Termin realizacji do 31.01.2017r.                   

        Miernik – liczba zamontowanych kamer. 

                    Osoba odpowiedzialna: A. Andrzejak – kierownik działu gospodarczego.   

             3) –Malowanie pomieszczeń mieszkalnych i socjalnych w DPS w Kaliszu.

                    Termin realizacji do 31.12.2017r.

                    Zadanie wykonywane będzie cyklicznie.

                    Miernik – procent odświeżonych pomieszczeń.

                    Osoba odpowiedzialna:  A. Andrzejak – kierownik działu gospodarczego.

  

 


Plan pracy na 2016r

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI

W PLANIE PRACY NA  2016 ROK 

 

 

Zadanie 1) –Termomodernizacja obiektu oraz remont zaplecza gospodarczego, w celu

                    właściwego funkcjonowania jednostki.

                    Termin realizacji do 31.12.2016r.

                    Zadanie wykonywane będzie cyklicznie zgodnie z harmonogramem Urzędu

                    Miejskiego.

                    Miernik – stopień zaangażowania prac remontowych.

        Osoby odpowiedzialne: pracownicy Wydziału Rozbudowy i Inwestycji Urzędu  

        Miejskiego oraz A. Andrzejak – kierownik działu gospodarczego.    

2) -  Podnoszenie świadomości i umiejętności personelu w zakresie radzenia sobie z  

       trudnym klientem, ze szczególnym uwzględnieniem agresji mieszkańców.

       Zadanie będzie realizowane poprzez szkolenia wewnętrzne.

                    Termin realizacji do 30.12.2016r.                   

        Miernik – liczba uczestników szkoleń.  

                    Osoba odpowiedzialna: A. Janowski - psycholog.      

             3) – Wymiana zamków do drzwi zewnętrznych w pokojach mieszkańców.

         Zadanie ma na celu wyeliminowanie zagrożenia w postaci utrudnionego dostępu

        do mieszkańca w sytuacji zagrożenia życia.

                    Termin realizacji do 31.12.2016r.     

        Zadanie wykonywane będzie cyklicznie

                    Miernik – liczba wymienionych zamków.

                    Osoba odpowiedzialna: A. Andrzejak – kierownik działu gospodarczego.

             4) -  Malowanie klatek schodowych w części „B”.

                    Termin realizacji do 31.12.2016r.

                    Zadanie wykonywane będzie cyklicznie.

                    Miernik – stopień zaangażowania prac.

                    Osoba odpowiedzialna:  A. Andrzejak – kierownik działu gospodarczego.


Plan pracy na 2015 rok

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W PLANIE PRACY NA  2015 ROK      

Zadanie 1) –Prace remontowe obejmujące kuchnię i pralnię DPS w Kaliszu, w celu

                    właściwego funkcjonowania jednostki.

                    Termin realizacji do 30.12.2015r.

                    Zadanie wykonywane będzie cyklicznie w zależności od otrzymanych środków

                    budżetowych.

                    Miernik – liczba wykonanych prac remontowych.

                    Osoba odpowiedzialna: A. Andrzejak – kierownik działu gospodarczego.          

             2) -  Konferencja dotycząca oddziaływania środowiska naturalnego na emocje i

                    funkcjonowanie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wieku senioralnego.

                    Termin realizacji I półrocze 2015r.

                    Miernik – ilość (liczba) uczestników konferencji.

                    Osoba odpowiedzialna: R. Kobierska – dyrektor DPS..

             3) – Działania zmierzające do dostosowania czynności  terapeutyczno-opiekuńczych

                    do rosnącej liczby osób leżących.

                    Termin realizacji do 30.12.2015r.     

        Zadanie wykonywane będzie cyklicznie

                    Miernik – liczba podjętych zadań.

                    Osoba odpowiedzialna: K. Borowska – kierownik działu socjalno-

         terapeutycznego.            

             4) -  Działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji personelu DPS w zakresie    

                    komunikacji.

                    Termin realizacji do 31.12.2015r.

                    Zadanie wykonywane będzie cyklicznie.

                    Miernik – liczba osób przeszkolonych.

                    Osoba odpowiedzialna:  A. Jankowski - psycholog

  

        


Plan pracy na 2014 rok.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W PLANIE PRACY NA  2014 ROK    

Zadanie 1) –Wymiana sprzętów i wyposażenia, w celu utrzymania standardu DPS w Kaliszu.

                    Termin realizacji do 30.10.2014r

                    Zadanie wykonywane będzie cyklicznie.

                    Miernik – liczba wymienionego sprzętu.

                    Osoba odpowiedzialna: A. Andrzejak – kierownik działu gospodarczego.          

             2) – Działania zmierzające do podnoszenia świadomości personelu DPS w zakresie    

                    etyki zawodowej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

                    Termin realizacji do 31.12.2014r.

                    Zadanie wykonywane będzie cyklicznie.

                    Miernik – liczba podjętych działań.

                    Osoba odpowiedzialna:  H. Szalska – zastępca dyrektora DPS 

                                                A. Jankowski - psycholog

  

  

 Dyrektor

 

Renata Kobierska

      


Plan pracy na 2013 rok

           

Protokół z posiedzenia komisji ds. opracowania, wdrożenia i monitorowania Systemu

Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym, które odbyło się 29.10.2012r.

 

Na spotkaniu opracowano plan pracy na 2013r, wraz z odpowiednimi miernikami ryzyka.

 

Przyjęto do realizacji plan pracy na rok 2013. Poza zadaniami statutowymi wprowadzić:

 

1.Tworzenie rozpoznawalnej marki DPS Kalisz na obszarze kraju, w celu 

   zapewnienia pełnej liczby mieszkańców w placówce.

    Termin realizacji do 31.12.2013r

    Odpowiedzialna –St. pracownik socjalny- M. Janczak.

    Miernik – liczba rodzajów podjętych działań.

 

2. Analiza przydatności posiadanych sprzętów w DPS Kalisz i potrzeb w tym

    zakresie.

    Termin realizacji do 31.12.2013r.

    Odpowiedzialny: Kierownik działu gospodarczego - A. Andrzejak.

    Miernik – stopień zaawansowania prac analitycznych.

 

3. Dostosowanie działań rehabilitacyjno-terapeutycznych do potrzeb

    wzrastającej liczby mieszkańców leżących.

    Termin realizacji do 31.12.2013r.

    Odpowiedzialni: terapeuta – A. Olejniczak; technik fizykoterapii -M. Gohar.

    Miernik –liczba podjętych działań rehabilitacyjno-terapeutycznych.

  

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono i podpisano. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden przekazano Dyrektorowi, drugi przechowywany jest w dokumentacji komisji u Pełnomocnika.

 

1. Szalska Halina

2. Piotrowska Arleta

3. Andrzejak Agnieszka

4. Haranicz Edyta

5. Walendowska Wanda           


Plan pracy na 2012r.

Przyjęto do realizacji plan pracy na rok 2012.Poza zadaniami statutowymi wprowadzić:  

  1. Wdrożenie programu Kadrowo-płacowego.

Termin realizacji do 31.12.2012r.

Odpowiedzialna- St. księgowa ds. płac.

 

Miernik -  stopień zaawansowania prac wdrożeniowych.

   
  1. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Termin realizacji do 30.11.2012r.

Odpowiedzialny: Kierownik działu socjalno-terapeutycznego.

 

Miernik - liczba osób nieprzeszkolonych.

  
  1. Zwiększony monitoring absencji chorobowych z uwzględnieniem działań naprawczych.

      Termin realizacji do 31.12.2012r.

      Odpowiedzialni: kierownicy komórek organizacyjnych.

 

      Miernik - średniomiesięczna liczba osób na zwolnieniach lekarskich


Plan pracy na 2011

 

Protokół z posiedzenia komisji ds. opracowania , wdrożenia i monitorowania Systemu Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym, które odbyło się 11.03.2011 r.

 

 

Na posiedzeniu wprowadzono dokument po nazwą "Kwestionariusz identyfikacji ryzyka", umożliwiający zidentyfikowanie obszarów ryzyka i stworzenie katalogu czynników ryzyka oraz będący podstawą określenia akceptowalnego poziomu ryzyk.

Kwestionariusz zostanie wypełniony przez kierowników komórek organizacyjnych DPS i zespół ds. opracowania, wdrożenia i monitorowania Systemu Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym. Dalsza analiza tego dokumentu polegać będzie na formalnej identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z poszczególnymi celami i zadaniami jednostki.

Ustalono wykaz dokumentów składających się na kontrolę zarządczą w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 

Przyjęto do realizacji plan pracy na rok 2011. Poza zadaniami statutowymi wprowadzono :

1. Wdrażanie jednolitego systemu komputerowego.

Termin realizacji do 31.12.2011 r. odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych.

2.Prace estetyczno - wykończeniowe po realizacji inwestycji Urzędu Miejskiego - remont kapitalny pokoi mieszkańców . Remonty bieżące magazynów podręcznych i pomieszczeń wskazanych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Termin realizacji do 31.12.2011 r Odpowiedzialni kierownicy komórek organizacyjnych.

3.Dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na palarnię do wymogów ustawowych. Termin realizacji do 31.12.2011 r Odpowiedzialny Kierownik Działu Gospodarczego.

4.Uzyskanie zgody jednostki nadrzędnej na przeprowadzenie remontu kapitalnego dachu DPS w Kaliszu. Termin realizacji do 31.12.2011 r Odpowiedzialny Kierownik Działu Gospodarczego.

5.Opracowanie nowej instrukcji kancelaryjnej i archiwizacyjnej dla DPS. Termin realizacji do 31.12.2011 r. Odpowiedzialny jest Starszy Inspektor ds. Organizacyjnych.

 

Dyrektor

Renata Kobierska


Plan pracy na 2011r. - projekt

Plan pracy na rok 2011.

1. Wdrażanie jednolitego systemu komputerowego. termin realizacji do 31.12.2011 r. odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych.

2.Prace estetyczno - wykończeniowe po realizacji inwestycji Urzędu Miejskiego - remont kapitalny pokoi mieszkańców . Remonty bieżące magazynów podręcznych i pomieszczeń wskazanych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Termin realizacji do 31.12.2011 r

Odpowiedzialni kierownicy komórek organizacyjnych.

3.Dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na palarnię do wymogów ustawowych. Termin realizacji do 31.12.2011 r

Odpowiedzialny Kierownik Działu Gospodarczego.

4.Uzyskanie zgody jednostki nadrzędnej na przeprowadzenie remontu kapitalnego dachu DPS w Kaliszu. Termin realizacji do 31.12.2011 r Odpowiedzialny Kierownik Działu Gospodarczego.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono i podpisano. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden przekazano Dyrektorowi, drugi przechowywany jest w dokumentacji komisji u Pełnomocnika .

1.Piotrowska Arleta

2.Andrzejak Agnieszka

3.Haranicz Edyta

4.Borowska Katarzyna

5.Walendowska Wanda


Plan Pracy DPS w Kaliszu na 2010r.

Plan pracy DPS w Kaliszu na rok 2010

zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
z dnia 12.03.2010r.1. Reorganizacja stanowisk pielęgniarek
- uzyskanie finansowania usług pielęgniarskich z Narodowego Funduszu Zdrowia,
- podpisanie porozumienia z firmą zewnętrzną,
- podpisanie porozumień zmieniających ze stanowiska pielęgniarki na stanowisko
opiekunki w celu utrzymania standardu.

Termin realizacji: do 30.06.2010r.

2. Realizacja Projektu w ramach „Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem Społecznym 2010”

Termin realizacji: do 31.10.2010r.

3. Zakup jednolitego systemu komputerowego

Termin realizacji: 20.12.2010r.


strzałka do góry