ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > Struktura organizacyjnaSTRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Struktura Organizacyjna Domu: 1) Dyrektor, 2) Zastępca Dyrektora, 3) Główny księgowy, 4) dział socjalno – terapeutyczny, 5) dział finansowo – księgowy, 6) dział gospodarczy, 7) zespoły pielęgnacyjno – opiekuńcze: a) I zespół pielęgnacyjno – opiekuńczy, b) II zespół pielęgnacyjno – opiekuńczy, c) III zespół pielęgnacyjno – opiekuńczy, 8) stanowisko ds. administracyjnych, 9) stanowisko ds. kadrowych, 10) stanowisko ds. organizacyjnych, 11) stanowisko ds. BHP, 12) kapelan. 2. Komórkami organizacyjnymi Domu kierują: 1) działu – kierownik działu, 2) zespołu - kierownik zespołu. 3. Schemat organizacyjny Domu stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego. Rozdział III Zasady kierowania Domem oraz kompetencje kierowników komórek organizacyjnych § 5. 1. Domem kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Kalisza. 2. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierowników działów. 3. Dyrektor kieruje Domem jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza. 4. Do Dyrektora Domu należy w szczególności : 1) organizowanie pracy Domu, 2) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu pracy za pracodawcę oraz prowadzenie polityki kadrowej Domu, między innymi powoływanie Zastępcy Dyrektora 3) zarządzanie mieniem Domu i reprezentowanie go na zewnątrz w ramach pełnomocnictwa, o którym mowa w ust.3, 4) ustalanie planów dochodów i wydatków Domu oraz ponoszenie odpowiedzialności za finanse Domu, 5) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań Domu, 6) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, 7) nadzór i kontrolowanie pracy działów i stanowisk pracy, bezpośredni nadzór nad: a) działem gospodarczym, b) stanowiskiem ds. kadrowych, c) stanowiskiem ds. administracyjnych, d) stanowiskiem ds. organizacyjnych, e) kapelanem, 8) nadzorowanie pracy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego. 5. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje Z-ca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez Dyrektora pracownik. Upoważnienie do zastępowania powinno mieć formę pisemną i znajdować się w aktach osobowych osoby upoważnionej. § 6. Do zadań Zastępcy Dyrektora Domu należy w szczególności : 1) ścisłe współdziałanie z Dyrektorem Domu oraz Głównym Księgowym, 2) zastępowanie Dyrektora Domu podczas jego nieobecności, 3) koordynowanie działalności oraz bezpośredni nadzór nad realizacją zadań : a) działu socjalno – terapeutycznego, b) zespołów pielęgnacyjno – opiekuńczych, 4) współpraca z Dyrektorem i kierownikami komórek organizacyjnych Domu w zakresie planowania i realizacji najważniejszych zadań DPS, 5) podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania Domu. § 7. 1. Do zadań Głównego Księgowego Domu należy w szczególności : 1) prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 2) kierowanie i nadzorowanie całokształtu zadań związanych z obsługą finansowo – księgową Domu, 3) przygotowywanie projektu zasad rachunkowości i nadzór nad ich stosowaniem, 4) pełnienie obowiązków kierownika Działu Finansowo – Księgowego, 5) opracowywanie planów finansowych Domu, 6) nadzorowanie prawidłowego wykonania budżetu Domu i przestrzegania dyscypliny finansowej. 2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Głównego Księgowego określają odrębne przepisy. § 8. 1. Do zadań kierowników działów należy w szczególności : 1) organizowanie pracy podległych działów, koordynowanie działań i kontrola pracy pracowników działów, 2) udzielanie pracownikom instruktażu o charakterze merytorycznym i formalnoprawnym w zakresie zadań realizowanych przez poszczególne działy, 3) nadzór nad kompleksowym realizowaniem zadań w powierzonym zakresie, 4) nadzorowanie terminowego i rzetelnego załatwiania spraw zgłaszanych przez mieszkańców Domu, 5) ocena efektywności pracy podległych pracowników, 6) wnioskowanie o nagradzanie, karanie i zwalnianie pracowników. 2. Kierownika w czasie nieobecności zastępuje osoba przez niego upoważniona. § 9. Do zadań kierowników zespołów należy w szczególności: 1) organizowanie i nadzorowanie pielęgnacji mieszkańców, 2) wydawanie środków pomocniczych i leków zleconych przez lekarza, 3) dbałość o zachowanie porządku i czystości w pokojach mieszkańców, 4) prowadzenie obowiązującej dokumentacji zespołu. §10. Uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Domu. § 11. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu.


strzałka do góry