ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > STATUT DPSSTATUT

Załącznik do uchwały
Nr.XLVIII/712/2006
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku
STATUT

Domu Pomocy Społecznej
w KaliszuROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne
§ 1.

Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu zwany dalej „ Domem” działa w szczególności na podstawie :
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm. )
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn.zm. )
3) innych przepisów prawnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek budżetowych,
4) niniejszego Statutu.§ 2.

1. Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza- Miasta na prawach powiatu działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Dom jest jednostką pomocy społecznej stałego pobytu dla 180 osób przewlekle somatycznie chorych, dorosłych, obojga płci, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.
3. Siedziba Domu mieści się w Kaliszu.
ROZDZIAŁ II.

Przedmiot działania i zakres oraz poziom świadczonych usług.

§ 3.

1. Przedmiotem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom usług na poziomie obowiązującego standardu.
2. Dom uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca świadczy następujące usługi :

a) bytowe
b) opiekuńcze
c) wspomagające

3. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń przysługujących
z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.


§ 3a

1. Dom wykonuje własnym środkiem transportowym przewozy jego
mieszkańców do specjalistycznych poradni lekarskich i zakładów
leczniczych oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
2. Dom może wykonywać przewozy osób niepełnosprawnych w ramach
współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej podległymi
Miastu Kalisz.ROZDZIAŁ III .

Prawa i obowiązki mieszkańca.

§ 4.

1. Mieszkaniec ma prawo do bezpiecznego i godnego życia, ochrony dóbr osobistych, intymności a także w miarę możliwości zachowania samodzielności i wyboru stylu życia.
2. Mieszkaniec Domu ma prawo do :

1) godnego traktowania,
2) uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich,
3) zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych,
4) uzyskania wyjaśnień dotyczących zasad współżycia mieszkańców,
5) pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb i w zapewnieniu sobie ochrony prawnej,
6) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby,
7) zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu,


8) uczestniczenia w pracach samorządu Mieszkańców Domu i wyboru do jego organów,
9) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz uzyskiwania z ich strony pielęgnacji i opieki w formach i zakresie uzgodnionym z personelem pielęgniarskim,
10) przebywania poza Domem ( urlop ), po uprzednim powiadomieniu
Dyrektora Domu.

3. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności :

1) współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,
2) dbanie – w miarę swoich możliwości – o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek wokół siebie,
3) przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych,
4) przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania,
5) dbanie o mienie Domu,
6) ponoszenie opłat za pobyt w Domu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ IV.

Zarządzanie i organizacja Domu


§ 5.

1. Domem kieruje Dyrektor zatrudniony i zwalniany przez Zarząd Miasta Kalisza.
2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza.
3. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje Z-ca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez Dyrektora pracownik. Upoważnienie do zastępowania powinno mieć formę pisemną i znajdować się w aktach osobowych osoby upoważnionej.
4. Dom jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.


§ 6.

Zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania Domu określa regulamin organizacyjny , opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Prezydenta Miasta Kalisza.
ROZDZIAŁ V.

Mienie i gospodarka finansowa.

§ 7.

1. Majątek Domu jest własnością Miasta Kalisza i może być wykorzystywany
jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
2. W trwałym zarządzie Domu znajduje się nieruchomość położona w Kaliszu . przy ul. Winiarskiej 26, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków
Miasta Kalisza jako działka Nr 126 o pow. 2.6804 ha, zapisana w księdze
wieczystej KW Nr 28115 stanowiąca własność Miasta Kalisza.

§ 8.

Dom prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych dla jednostek budżetowych.


ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 9.

1. Nadzór bezpośredni nad działalnością Domu sprawuje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kaliszu.
2. Nadzór nad jakością świadczonych usług oraz zgodnością zatrudnienia
pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi sprawuje Wojewoda
Wielkopolski..

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.

§ 11.

Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie obowiązującym przy nadawaniu Statutu.


strzałka do góry