ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatWarunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do

    Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby ( w tym

    przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce

    zameldowania ).

      2. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej

          przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną  do tego celu dokumentację, tj.:    

- wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,   

- badania lekarskie,    - aktualny odcinek od renty lub emerytury,   

- pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych. 

3. Ośrodek Pomocy społecznej wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia w Domu
    Pomocy  Społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS.

4. Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS  

    wpisuje się na listę oczekujących, którą prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

    w Kaliszu. 

5. O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

    Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu  mogą uzyskać dodatkowe

    informacje u pracowników socjalnych : 

DPS KALISZUL.WINIARSKA 26

POKÓJ 132 i 133

TEL 62- 767-30-16 wew.15 i 24 lub 62-767-89-74 

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2013 roku.

 Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ulega zmianom w każdym roku. Kwota miesięcznego pobytu na dany rok znajduje się w zakładce "KOMUNIKATY". 

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; 

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi     

UWAGA!   RODZINA MIESZKAŃCA nie ponosi opłat :

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, tj. 542x300% = 1626 zł

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 456x300% = 1368 zł).

3.gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej — w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Podstawa prawna: Dz. U. z 2013r. poz. 182 – brzmienie od 11 maja 2013r.
>>> Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.


strzałka do góry