ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatWarunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

  

1.       Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby ( w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce zameldowania ). 2.       Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną do tego celu dokumentację, tj.:

- wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,

- badania lekarskie,

- aktualny odcinek od renty lub emerytury,

- pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.

 

 3.   Ośrodek Pomocy społecznej wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia w Domu 
       Pomocy  Społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS.

 4.  Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę
      oczekujących, którą prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kaliszu. 

 5.  O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 

 

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu  mogą uzyskać dodatkowe    informacje u pracowników socjalnych :

DPS KALISZ

UL.WINIARSKA 26

POKÓJ 133 i 192

TEL 0-62 767-30-16 wew.24 lub 767-89-74

 

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Kaliszu ogłaszany jest w dziale BIP "Komunikaty"

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:


1. osoba zainteresowana (mieszkaniec), nie więcej niż 70 % swojego dochodu, ustalone na podstawie przedłożonych zaświadczeń, decyzji lub odcinków emerytur lub rent.
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi

(UWAGA! RODZINA MIESZKAŃCA nie ponosi opłat, gdy kwota dochodu netto pozostająca po wniesieniu opłaty jest niższa niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; tj. 250% kwoty 351 zł, co stanowi 877,50  zł na osobę. /Wg Art. 61 ust.2b/)

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – ponosi opłatę w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, ewentualnie jego rodzinę.

Podstawa prawna: tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009 r. poz. 1362
             Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                            mgr Renata Kobierska

 


strzałka do góry