ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatWarunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do

    Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby ( w tym

    przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce

    zameldowania ).

      2. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej

          przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną  do tego celu dokumentację, tj.:    

- wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,   

- badania lekarskie,    - aktualny odcinek od renty lub emerytury,   

- pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych. 

3. Ośrodek Pomocy społecznej wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia w Domu
    Pomocy  Społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS.

4. Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS  

    wpisuje się na listę oczekujących, którą prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

    w Kaliszu. 

5. O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

    Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu  mogą uzyskać dodatkowe

    informacje u pracowników socjalnych : 

DPS KALISZ UL.WINIARSKA 26

POKÓJ 132 i 133

TEL 62- 767-30-16 wew.114 i 105 lub 62-767-89-74 

 

 

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ulega zmianom w każdym roku. Kwota miesięcznego pobytu na dany rok znajduje się w zakładce "KOMUNIKATY". 

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu wnoszą:

1) mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu (w przypadku małoletnich nie więcej niż 70% dochodu dziecka).

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą pomiędzy osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności a MOPS.

 

>> Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. tj. Dz.U.2019 poz. 1507


strzałka do góry