ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Oferty pracy > ArchiwumOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INFORMATYK

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. 2018 poz.1260)
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia  25 lutego  2019 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. 2018 poz.1260)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 ogłasza

nabór na wolne   stanowisko  urzędnicze

Inspektora   

   w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

(obsługa Świadczeń Wychowawczych Rodzina 500+)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia  25 lutego  2019 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. 2018 poz.1260)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 ogłasza

nabór na wolne   stanowisko  urzędnicze

Inspektora   

   w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie (obsługa Funduszu Alimentacyjnego)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Oferta pracy - księgowyPobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze:
 
Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej
 
Kandydaci przystępujący do otwartego i konkurencyjnego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze wymagane dokumenty składają w sekretariacie (pok.42) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 32 d, w terminie do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 14:00.
Poniżej znajdują się załączniki z pełną treścią ogłoszenia o naborze oraz potrzebnymi oświdczeniam do aplikacji na wyżej wymienione stanowisko


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO OPIEKUNKI DOMOWEJOGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKI DOMOWEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza nabór na nabór na wolne stanowisko opiekunki domowej.
Dokumenty należy składać do 25 października  2017 roku do godziny 14:30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Umowa o pracę –4 pełne etaty, planowany termin zatrudnienia listopad 2017 r.

Wszelkie Informacje dotyczące oferty pracy znajdują sie w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO KSIĘGOWY DS. PŁAC


OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO KSIĘGOWY DS. PŁAC

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza nabór na nabór na wolne   stanowisko  urzędnicze - Księgowy ds. Płac
Termin nadsyłania zgłoszeń do 12 października  2017 roku do godziny 14:30, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące oferty pracy znajdują sie w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO KSIĘGOWY


OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO KSIĘGOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza nabór na nabór na wolne   stanowisko  urzędnicze - Księgowy
Termin nadsyłania zgłoszeń do 12 października  2017 roku do godziny 14:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące oferty pracy znajdują sie w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO WYCHOWAWCA

OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO WYCHOWAWCA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza nabór na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Ciechanowie. 


Termin nadsyłania zgłoszeń do 02 października  2017 roku do godziny 15:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące konkursu znajdują sie w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. 2016 poz.902)
 
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie
 
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

 

Termin składanie ofert upływa dnia 04.05.2017r. o godz 14:00.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy oraz wymagane dokumenty znajdują sie w załączniku:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 13 marca 2017 r. Stanowisko urzędnicze informatyka

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia  13 marca  2017 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. 2016 poz.902)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 ogłasza

nabór na wolne   stanowisko  urzędnicze

informatyka  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

 

Termin składanie ofert upływa dnia 23.03.2017r. o godz 14:00.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy oraz wymagane dokumenty znajdują sie w załączniku:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Oferta pracy – asystent rodziny

Oferta  pracy – asystent rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D zatrudni osobę na stanowisku  asystenta rodziny.

Zgodnie z art. 12  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Tj. Dz.U.2015 poz.332) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.1) ), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 27 grudnia 2016 r. do godz. 13:00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 023 ) 672 20 91. wew. 27.


Nabór na stanowisko referenta

Ciechanów, dnia 06.12.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia  06 grudnia  2016 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. 2016 poz.902)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 ogłasza

nabór na wolne   stanowisko  urzędnicze

referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów ul. Sienkiewicza 32D

II. Określenie stanowiska:

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  zajmujący się realizacją zadań w zakresie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

III.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1) Wymagania niezbędne:

1.        Obywatelstwo polskie (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej).

2.        Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3.        Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub    umyślne przestępstwo skarbowe.

4.        Nieposzlakowana opinia.

5.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

6.        Wykształcenie wyższe.

2) Wymagania dodatkowe:

1.       Podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,

2.       Umiejętność organizacji pracy  i współdziałania w zespole.

3.       Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość.

4.       Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:

1.       Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym składanych również drogą elektroniczną.

2.       Zakładanie akt w oparciu o złożone przez klientów wnioski i dokumenty, prowadzenie dokumentacji dotyczącej klientów

3.       Pozyskiwanie drogą elektroniczną danych z rejestrów publicznych od organów podatkowych i Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

4.       Przyjmowanie i weryfikacji przyjętych wniosków, przygotowywanie wezwań do klientów oraz pism do urzędów i instytucji w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych.

5.       Prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących świadczenia wychowawczego.

6.       Weryfikacja uprawnień wynikających ze zmiany sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej osób uprawnionych.

7.       Udzielanie rzetelnych informacji osobom ubiegającym się o świadczenia wychowawcze – warunków nabywania uprawnień do świadczeń.

8.       Prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

V. Informacja o warunkach pracy.

 1. Wymiar czasu pracy – 1/1 pełny etat;
 2. Umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy
 3. Miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. H. Sienkiewicza 32D.
 4. Warunki pracy – pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, niszczarka, ksero, drukarka, telefon i fax. Pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

VI.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W  listopadzie  2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.  

VII.  Wymagane dokumenty.

 1. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie świadectw ukończenia szkoły.
 4. Kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń.
 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.
 6.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Tj. Dz.U. z 2016, poz. 992) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. z 2014, poz. 1202 ze zm.), potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 8.  Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 9.  Oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do   wykonywania pracy na stanowisku referenta.
 10.  Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z  poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje.
 11.  Kserokopia dowodu osobistego.
 12.  Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj.Dz.U.2014 poz. 1202 ze  zmianami),

Uwaga:

 1. Treść składanych przez kandydatów oświadczeń musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.
 2.  Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.
 3. Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

VIII.  Termin i miejsce składania dokumentów.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie (Sekretariat pok. 42 na I p.) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem;

„Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Ciechanowie ”, w terminie do dnia 16 grudnia  2016 roku do godz. 14:00,

osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

 1. Dla ofert wysłanych pocztą,  za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę i godzinę ich wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, a nie datę wysłania.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu posiedzenia komisji rekrutacyjnej kandydaci poinformowani zostaną drogą telefoniczną lub w inny skuteczny sposób.
 2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom, którzy złożyli swoje oferty.
 3. Informacje o wynikach naboru umieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie oraz na tablicy ogłoszeń przez okres 3 miesięcy.
 4. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

 

   Dyrektor MOPS

/Małgorzata Szerszeń/


Nabór na stanowisko referenta

Ciechanów, dnia 06.12.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia  06 grudnia  2016 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. 2016 poz.902)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 ogłasza

nabór na wolne   stanowisko  urzędnicze

referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów ul. Sienkiewicza 32D

II. Określenie stanowiska:

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  zajmujący się realizacją zadań w zakresie Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

III.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1) Wymagania niezbędne:

1.        Obywatelstwo polskie (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej).

2.        Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3.        Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.        Nieposzlakowana opinia.

5.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

6.        Wykształcenie wyższe.

2) Wymagania dodatkowe:

1.       Podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,

2.       Umiejętność organizacji pracy  i współdziałania w zespole.

3.       Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość.

4.       Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:

1.       Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym składanych również drogą elektroniczną.

2.       Zakładanie akt w oparciu o złożone przez klientów wnioski i dokumenty, prowadzenie dokumentacji dotyczącej klientów a także tworzenie bazy danych o dłużnikach alimentacyjnych.

3.       Pozyskiwanie drogą elektroniczną danych z rejestrów publicznych od organów podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4.       Przyjmowanie i weryfikacja przyjętych wniosków, przygotowywanie wezwań do klientów oraz pism do urzędów i instytucji w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych.

5.       Współpraca z  Komornikami sądowymi w sprawach stanu egzekucji oraz przyczyny jej bezskuteczności.

6.       Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.

7.       Prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących funduszu alimentacyjnego.

8.       Weryfikacja uprawnień wynikających ze zmiany sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej osób uprawnionych.

9.       Udzielanie rzetelnych informacji osobom ubiegającym się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego  o  warunkach nabywania uprawnień do świadczeń.

10.    Prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

11.    Współpraca z Biurami Informacji Gospodarczej oraz przekazywanie informacji o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego.

V. Informacja o warunkach pracy.

 1. Wymiar czasu pracy – 1/1 pełny etat;
 2. Umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy
 3. Miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. H. Sienkiewicza 32D.
 4. Warunki pracy – pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, niszczarka, ksero, drukarka, telefon i fax. Pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

VI.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W  listopadzie  2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.  

VII.  Wymagane dokumenty.

 1. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie świadectw ukończenia szkoły.
 4. Kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń.
 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.
 6.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Tj. Dz.U. z 2016, poz. 992) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. z 2014, poz. 1202 ze zm.), potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 8.  Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 9.  Oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do   wykonywania pracy na stanowisku referenta.
 10.  Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z  poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje.
 11.  Kserokopia dowodu osobistego.
 12.  Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj.Dz.U.2014 poz. 1202 ze  zmianami),

Uwaga:

 1. Treść składanych przez kandydatów oświadczeń musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.
 2.  Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.
 3. Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

VIII.  Termin i miejsce składania dokumentów.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie (Sekretariat pok. 42 na I p.) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem;

„Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Ciechanowie ”, w terminie do dnia 16 grudnia  2016 roku do godz. 14:00,

osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

 1. Dla ofert wysłanych pocztą,  za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę i godzinę ich wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, a nie datę wysłania.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu posiedzenia komisji rekrutacyjnej kandydaci poinformowani zostaną drogą telefoniczną lub w inny skuteczny sposób.
 2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom, którzy złożyli swoje oferty.
 3. Informacje o wynikach naboru umieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie oraz na tablicy ogłoszeń przez okres 3 miesięcy.
 4. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

 

   Dyrektor MOPS

/Małgorzata Szerszeń/

 


Oferta na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień

Zapraszamy do  składania  ofert na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.

Wszelkie informacje oraz potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce zamówienia publiczne/zapytania ofertowe

Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2016r. o godz 14:00.

 


Ofert na świadczenie usług nauczania języka angielskiego

Zapraszamy do  składania  ofert na świadczenie usług nauczania języka angielskiego na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”

Wszelkie informacje oraz potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce zamówienia publiczne/zapytania ofertowe

Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2016r. o godz 15:00.


OGŁOSZENIE O PONOWNYM NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza ponowny konkurs na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Ciechanowie.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 10 Listopada  2016 roku do godziny 14:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące konkursu znajdują sie w załączniku

Załącznik: Załącznik (Ogłoszenie kierownik Placówki Wsparcia.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PONOWNYM NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza ponowny konkurs na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Ciechanowie.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 października  2016 roku do godziny 14:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące konkursu znajdują sie w załączniku

Załącznik: Załącznik (KIEROWNIK PLACÓWKI WSPARCIA.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PONOWNYM NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza ponowny konkurs na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Ciechanowie.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 września  2016 roku do godziny 14:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące konkursu znajdują sie w załączniku

Załącznik: Załącznik (KIEROWNIK PLACÓWKI WSPARCIA 2.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pobytu zwanego/ Nieaktualne

Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pobytu zwanego/Nieaktualne

Ogłoszenie dotyczące naboru

na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pobytu zwanego „Dziennym Domem Seniora”

 

 

 

Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 32 d, 06-400 Ciechanów

 

Stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU POBYTU

 

 

Wymiar etatu – 1

 

Wymagania niezbędne:

1.  Obywatelstwo polskie.

2.  Niekaralność za przestępstwa umyślne.

3.  Ukończone studia wyższe na kierunkach mających zastosowanie przy świadczeniu usług w Dziennym Domu Seniora tj. pedagogika, psychologia, socjologia, zarządzanie administracyjne.

4. Co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne prawo publiczne.

6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku kierownika Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie.

7. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej, przepisów dotyczących pracowników samorządowych, finansów publicznych, prawa pracy.


Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych /komputer, edytory tekstu, internet/.

2. Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność.


Zakres czynności wykonywanych na stanowisku:

 Do zakresu czynności Kierownika Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie należy w szczególności:

1. Dbałość o zapewnienie i utrzymanie na wysokim poziomie standardów funkcjonowania Dziennego Domu Seniora, promocja placówki i pozyskiwanie uczestników.

2. Organizowanie  pracy w Dziennym Domu Seniora.

3. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w Dziennym Domu Seniora.

4. Przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej przy realizacji zadań  Dziennego Domu Seniora.

5. Prowadzenie w wymagalnym zakresie dokumentacji placówki.

6. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań Dziennego Domu Seniora.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W  marcu  2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.  


Wymagane dokumenty:

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie.

4. Kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy.

5. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych.

6. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

7. Własna koncepcja funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie.

 

Etapy konkursu:

1.     I etap: sprawdzenie kandydata przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym i dopuszczenie lub nie dopuszczenie kandydatów do II etapu – 24.04.2015 r. /godz. 10.00/.

2.     II etap: test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień zawartych w przedstawionej koncepcji funkcjonowania  Dziennego Domu Seniora – odbędzie się  28.04.2015 r. godz. 10.00. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32d, pok. 42

3.     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

 

 

Informacje dodatkowe:

1.     W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracęzawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony. 

2.     Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz aktualne badania lekarskie.

3.     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.)".

4.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, uli Sienkiewicza 32, 06-400 Ciechanów w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 24.04.2015r. Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

 


Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pobytu zwanego/ Nieaktualne

Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pobytu zwanego/Nieaktualne

Ogłoszenie dotyczące naboru

na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pobytu zwanego „Dziennym Domem Seniora”

 

 

 

Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 32 d, 06-400 Ciechanów

 

Stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU POBYTU

 

 

Wymiar etatu – 1

 

Wymagania niezbędne:

1.  Obywatelstwo polskie.

2.  Niekaralność za przestępstwa umyślne.

3.  Ukończone studia wyższe na kierunkach mających zastosowanie przy świadczeniu usług w Dziennym Domu Seniora tj. pedagogika, psychologia, socjologia, zarządzanie administracyjne.

4. Co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne prawo publiczne.

6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku kierownika Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie.

7. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej, przepisów dotyczących pracowników samorządowych, finansów publicznych, prawa pracy.


Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych /komputer, edytory tekstu, internet/.

2. Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność.


Zakres czynności wykonywanych na stanowisku:

 Do zakresu czynności Kierownika Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie należy w szczególności:

1. Dbałość o zapewnienie i utrzymanie na wysokim poziomie standardów funkcjonowania Dziennego Domu Seniora, promocja placówki i pozyskiwanie uczestników.

2. Organizowanie  pracy w Dziennym Domu Seniora.

3. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w Dziennym Domu Seniora.

4. Przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej przy realizacji zadań  Dziennego Domu Seniora.

5. Prowadzenie w wymagalnym zakresie dokumentacji placówki.

6. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań Dziennego Domu Seniora.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W  marcu  2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.  


Wymagane dokumenty:

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie.

4. Kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy.

5. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych.

6. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

7. Własna koncepcja funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie.

 

Etapy konkursu:

1.     I etap: sprawdzenie kandydata przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym i dopuszczenie lub nie dopuszczenie kandydatów do II etapu – 24.04.2015 r. /godz. 10.00/.

2.     II etap: test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień zawartych w przedstawionej koncepcji funkcjonowania  Dziennego Domu Seniora – odbędzie się  28.04.2015 r. godz. 10.00. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32d, pok. 42

3.     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

 

 

Informacje dodatkowe:

1.     W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracęzawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony. 

2.     Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz aktualne badania lekarskie.

3.     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.)".

4.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, uli Sienkiewicza 32, 06-400 Ciechanów w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 24.04.2015r. Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

 


Oferta pracy – asystent rodziny / Nieaktualne

 

Oferta  pracy – asystent rodziny/Nieaktualne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D zatrudni osobę na stanowisku  asystenta rodziny.

Zgodnie z art. 12  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Tj. Dz.U.2015 poz.332) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.1) ), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 04 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 023 ) 672 20 91. wew. 27.


Oferta pracy - pracownik socjalny/Nieaktualne

 

Oferta  pracy – pracownik socjalny/Nieaktualne

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D zatrudni 2 osoby na stanowisku  pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Tj. Dz.U. 2015 poz. 163 ze zmianami)

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Tj. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zmianami)

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 023 ) 672 20 91. wew. 27.

 

 


Oferta pracy - psycholog/Nieaktualne

 

Oferta  pracy – psycholog/ Nieaktualne

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D zatrudni pracownika na stanowisku  psychologa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zainteresowane  podjęciem pracy na stanowisku psychologa muszą mieć ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku psychologa należ między innymi:

1.    Udzielanie pomocy psychologicznej osobom i rodzinom zgłaszającym się do MOPS,

2.    Diagnozowanie specyfiki problemów osób i rodzin zgłaszających się o pomoc,

3.    Prowadzenie specjalistycznej pracy psychologicznej rozwijającej samodzielność osób i rodzin oraz wzmocnienie ich integracji ze środowiskiem,

4.    Prowadzenie grup samopomocowych (wsparcia),

5.    Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie opracowywania diagnoz i ustalania indywidualnych planów pomocy psychologicznej rodzinom i osobom zgłaszającym się do MOPS

6.    Udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie prawidłowego reagowania na potrzeby i problemy osób i rodzin zgłaszających  się do MOPS, a także poprzez wdrażanie nowych metod pracy z osobą i rodziną, mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy społecznej,

7.    Poznawanie środowisk życia osób korzystających z pomocy psychologicznej celem optymalizacji podejmowanych działań,

8.    Prowadzenie interwencji kryzysowej  krótkoterminowej m. in. w stosunku do ofiar przemocy, osób które doświadczyły traumy utraty najbliższych, osób naznaczonych ryzykiem suicydalnym i innych,

9.    Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Tj. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zmianami).

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 13 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 023 ) 672 20 91. wew. 27.

 

 

 


Oferta pracy - psycholog/Nieaktualne

 

Oferta  pracy – psycholog/ Nieaktualne

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D zatrudni pracownika na stanowisku  psychologa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zainteresowane  podjęciem pracy na stanowisku psychologa muszą mieć ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku psychologa należ między innymi:

1.    Udzielanie pomocy psychologicznej osobom i rodzinom zgłaszającym się do MOPS,

2.    Diagnozowanie specyfiki problemów osób i rodzin zgłaszających się o pomoc,

3.    Prowadzenie specjalistycznej pracy psychologicznej rozwijającej samodzielność osób i rodzin oraz wzmocnienie ich integracji ze środowiskiem,

4.    Prowadzenie grup samopomocowych (wsparcia),

5.    Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie opracowywania diagnoz i ustalania indywidualnych planów pomocy psychologicznej rodzinom i osobom zgłaszającym się do MOPS

6.    Udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie prawidłowego reagowania na potrzeby i problemy osób i rodzin zgłaszających  się do MOPS, a także poprzez wdrażanie nowych metod pracy z osobą i rodziną, mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy społecznej,

7.    Poznawanie środowisk życia osób korzystających z pomocy psychologicznej celem optymalizacji podejmowanych działań,

8.    Prowadzenie interwencji kryzysowej  krótkoterminowej m. in. w stosunku do ofiar przemocy, osób które doświadczyły traumy utraty najbliższych, osób naznaczonych ryzykiem suicydalnym i innych,

9.    Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Tj. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zmianami).

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 13 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 023 ) 672 20 91. wew. 27.

 

 

 


Nabór na stanowisko - księgowy ds. płac

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO PRACY z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie o naborze - księgowy ds. płac.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE/ Nieaktualne

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE/ Nieaktualne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Ciechanowie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń do 12 września  2016 roku, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące konkursu znajdują sie w załączniku

 

Załącznik: Załącznik (Kierownik Placówki Wsparcia.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO WYCHOWAWCA/ Nieaktualne

OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO WYCHOWAWCA/ Nieaktualne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza nabór na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Ciechanowie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń do 19 września  2016 roku, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące konkursu znajdują sie w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry