ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Oferty pracy
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 11 stycznia 2022 r.

Dyrektor iejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
ogłasza abór na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

Załącznik: Ogłoszenie (OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Oferta pracy – pracownik socjalny

Oferta pracy – pracownik socjalny


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Oferta pracy – pracownik socjalny

Oferta  pracy – pracownik socjalny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D poszukuje kandydatów do pracy  na stanowisku  pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Tj. Dz.U. 2020 poz. 1876)

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w   sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z 04.05.2016, str.1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 15:00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną  poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 023 ) 672 20 91. wew. 27

 

 

Dyrektor MOPS

/-/ Monika Lemanowicz

 

 

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 s. 1), zwanego dalej RODO.  informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i/ danych osobowych przetwarzanych jest  Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Ciechanowie,  ul. Sienkiewicza 32D, 06 – 400 Ciechanów; tel: + 48 23 672 23 41 ,

e-mail:  kontakt@mopsciechanow.pl   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MOPS Ciechanów możliwy jest pod adresem e-mail: ankarodo@gmail.com

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie określonym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w celu rekrutacji na wskazane stanowisko. 

4. Odbiorcami Pana/i/ danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pana/i/ dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Posiada Pan/i/ prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie). Ma Pan/i/ także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania – jednakże skorzystanie z tego prawa nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wniesienia sprzeciwu. 

7. Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/i/, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w przeprowadzanej rekrutacji. 

 

 

 


Oferta pracy - pracownik socjalny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D poszukuje kandydatów do pracy  na stanowisku  pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Tj. Dz.U. 2018 poz. 1508)

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w   sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UEL119 z 04.05.2016, str.1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 15:00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną  poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 023 ) 672 20 91. wew. 27.


Oferta pracy – pracownik socjalny


 

Oferta  pracy – pracownik socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D poszukuje kandydatów do pracy  na stanowisku  pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Tj. Dz.U. 2018 poz. 1508)

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/ zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 15:30

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 23 ) 672 20 91. wew. 28.


Oferta pracy – psycholog

Ciechanów dnia 04.02.2019

Oferta  pracy – psycholog

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D zatrudni pracownika na stanowisku  psychologa w  wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu

Osoby zainteresowane  podjęciem pracy na stanowisku psychologa muszą mieć ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku psychologa należ między innymi:

1.    Udzielanie pomocy psychologicznej osobom i rodzinom zgłaszającym się do MOPS,

2.    Diagnozowanie specyfiki problemów osób i rodzin zgłaszających się o pomoc,

3.    Prowadzenie specjalistycznej pracy psychologicznej rozwijającej samodzielność osób i rodzin oraz wzmocnienie ich integracji ze środowiskiem,

4.    Prowadzenie grup samopomocowych (wsparcia),

5.    Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie opracowywania diagnoz i ustalania indywidualnych planów pomocy psychologicznej rodzinom i osobom zgłaszającym się do MOPS

6.    Udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie prawidłowego reagowania na potrzeby i problemy osób i rodzin zgłaszających  się do MOPS, a także poprzez wdrażanie nowych metod pracy z osobą i rodziną, mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy społecznej,

7.    Poznawanie środowisk życia osób korzystających z pomocy psychologicznej celem optymalizacji podejmowanych działań,

8.    Prowadzenie interwencji kryzysowej  krótkoterminowej m. in. w stosunku do ofiar przemocy, osób które doświadczyły traumy utraty najbliższych, osób naznaczonych ryzykiem suicydalnym i innych,

9.    Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/ zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

4. Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko osobie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5. Oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 15:30

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 23 ) 672 20 91. wew. 28 


Oferta pracy

Ciechanów, dnia 30.08.2018 r.

 

Oferta  pracy – pracownik socjalny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D poszukuje kandydata do pracy  na stanowisku  pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Tj. Dz.U. 2017 poz. 1769)

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/ zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 10 września 2018 r. do godz. 15:00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 23 ) 672 20 91. wew. 27.

 

 

 


Oferta pracy

Ciechanów, dnia 30.08.2018 r.

 

Oferta  pracy – psycholog

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D zatrudni pracownika na stanowisku  psychologa w  wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu

Osoby zainteresowane  podjęciem pracy na stanowisku psychologa muszą mieć ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku psychologa należ między innymi:

1.    Udzielanie pomocy psychologicznej osobom i rodzinom zgłaszającym się do MOPS,

2.    Diagnozowanie specyfiki problemów osób i rodzin zgłaszających się o pomoc,

3.    Prowadzenie specjalistycznej pracy psychologicznej rozwijającej samodzielność osób i rodzin oraz wzmocnienie ich integracji ze środowiskiem,

4.    Prowadzenie grup samopomocowych (wsparcia),

5.    Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie opracowywania diagnoz i ustalania indywidualnych planów pomocy psychologicznej rodzinom i osobom zgłaszającym się do MOPS

6.    Udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie prawidłowego reagowania na potrzeby i problemy osób i rodzin zgłaszających  się do MOPS, a także poprzez wdrażanie nowych metod pracy z osobą i rodziną, mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy społecznej,

7.    Poznawanie środowisk życia osób korzystających z pomocy psychologicznej celem optymalizacji podejmowanych działań,

8.    Prowadzenie interwencji kryzysowej  krótkoterminowej m. in. w stosunku do ofiar przemocy, osób które doświadczyły traumy utraty najbliższych, osób naznaczonych ryzykiem suicydalnym i innych,

9.    Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/ zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

4. Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko osobie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5. Oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 10 września 2018 r. do godz. 14:00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 23 ) 672 20 91. wew. 27.

 

 

 

 


Oferta pracy - pracownik socjalny

Oferta  pracy – pracownik socjalny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D poszukuje kandydatów do pracy  na stanowisku  pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Tj. Dz.U. 2017 poz. 1769)

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Tj. Dz.U.2016 poz. 922)

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 15:00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 023 ) 672 20 91. wew. 27.

 

 

 


Oferta pracy - psycholog

Oferta  pracy – psycholog

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D zatrudni pracownika na stanowisku  psychologa w  wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu

Osoby zainteresowane  podjęciem pracy na stanowisku psychologa muszą mieć ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku psychologa należ między innymi:

1.    Udzielanie pomocy psychologicznej osobom i rodzinom zgłaszającym się do MOPS,

2.    Diagnozowanie specyfiki problemów osób i rodzin zgłaszających się o pomoc,

3.    Prowadzenie specjalistycznej pracy psychologicznej rozwijającej samodzielność osób i rodzin oraz wzmocnienie ich integracji ze środowiskiem,

4.    Prowadzenie grup samopomocowych (wsparcia),

5.    Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie opracowywania diagnoz i ustalania indywidualnych planów pomocy psychologicznej rodzinom i osobom zgłaszającym się do MOPS

6.    Udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie prawidłowego reagowania na potrzeby i problemy osób i rodzin zgłaszających  się do MOPS, a także poprzez wdrażanie nowych metod pracy z osobą i rodziną, mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy społecznej,

7.    Poznawanie środowisk życia osób korzystających z pomocy psychologicznej celem optymalizacji podejmowanych działań,

8.    Prowadzenie interwencji kryzysowej  krótkoterminowej m. in. w stosunku do ofiar przemocy, osób które doświadczyły traumy utraty najbliższych, osób naznaczonych ryzykiem suicydalnym i innych,

9.    Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Tj. Dz.U.2016 poz. 922 ze zmianami).

4. Oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko osobie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6. Oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 14:00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 023 ) 672 20 91. wew. 27.

 

 


Oferta pracy - psycholog

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D zatrudni pracownika na stanowisku  psychologa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zainteresowane  podjęciem pracy na stanowisku psychologa muszą mieć ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku psychologa należ między innymi:

1.    Udzielanie pomocy psychologicznej osobom i rodzinom zgłaszającym się do MOPS,

2.    Diagnozowanie specyfiki problemów osób i rodzin zgłaszających się o pomoc,

3.    Prowadzenie specjalistycznej pracy psychologicznej rozwijającej samodzielność osób i rodzin oraz wzmocnienie ich integracji ze środowiskiem,

4.    Prowadzenie grup samopomocowych (wsparcia),

5.    Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie opracowywania diagnoz i ustalania indywidualnych planów pomocy psychologicznej rodzinom i osobom zgłaszającym się do MOPS

6.    Udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie prawidłowego reagowania na potrzeby i problemy osób i rodzin zgłaszających  się do MOPS, a także poprzez wdrażanie nowych metod pracy z osobą i rodziną, mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy społecznej,

7.    Poznawanie środowisk życia osób korzystających z pomocy psychologicznej celem optymalizacji podejmowanych działań,

8.    Prowadzenie interwencji kryzysowej  krótkoterminowej m. in. w stosunku do ofiar przemocy, osób które doświadczyły traumy utraty najbliższych, osób naznaczonych ryzykiem suicydalnym i innych,

9.    Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Tj. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zmianami).

4. Oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko osobie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6. Oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Dokumenty  należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 32D w terminie do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 15:00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem  telefonu: ( 023 ) 672 20 91. wew. 27.

 

 

 


Nabór na stanowisko kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Ciechanów, dnia 05.05.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia  05 maja   2017 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. 2016 poz.902)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne   stanowisko  urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

Kierownik

Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

KA.101.2-1.2017

 

Wymiar czasu pracy  pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba

Rodzaj zatrudnienia– umowa o pracę

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 2,99

Miejsce pracy –  stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku MOPS  w Ciechanowie przy  ul. Sienkiewicza 32D, budynek  posiada windę

Charakter pracy  praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy  z innymi działami oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi

 

Wymagania konieczne:

 

1.       Obywatelstwo polskie lub państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ( w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego konieczna jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej), (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość   języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej).

2.        Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3.        Nie była skazana  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe.

4.       Nieposzlakowana opinia;

5.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku urzędniczym;

6.       Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, administracja publiczna , ekonomia;

7.       staż pracy minimum 5 lat, w tym 2 lata w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym  (dobrze   widziane: doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie  w pracy w OPS    realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny);

8.       Znajomość przepisów:

-         ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U.2015 poz. 114 ze zm.),

-         ustawy  z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. 2016 poz. 162 ze zm.),

-         ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (tj. Dz. U.2016 poz. 195 ze zm.),

-         ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U.  2016 poz. 169 ze zm.)

-         ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz.23);

-         ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 poz.1860);

-         ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (tj.Dz.U.2016 poz.930);

-         ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.Dz.U.2016 poz.902)

9.     Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym: biegła znajomość obsługi komputera i  programów Microsoft Office;

10.  Doświadczenie w zakresie obsługi klienta;

11.  Wysoka kultura osobista.

 

Wymagania dodatkowe:

·         doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

·         umiejętność organizacji pracy;

·         umiejętność efektywnej pracy w zespole;

·         samodzielność i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji;

·         własna inicjatywa, kreatywność;

·         odpowiedzialność, rzetelność, sumienność;

·         komunikatywność;

·         umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

Główne obowiązki:

Organizacja, koordynacja oraz prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac  podległych pracowników w celu wykonywania wszystkich zadań należących do kompetencji Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego z zakresu:

1.       postępowań  na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

2.       postępowań na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków  dla opiekunów;

3.       postępowań na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

4.       postępowań  na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

5.       postępowań na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

6.       prowadzenie niezbędnych rejestrów;

7.       przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism w zakresie realizowanych w dziale zadań;

8.       ewidencji przyznawanych świadczeń;

9.       prowadzenia analiz przyznanych i wypłaconych świadczeń;

10.    przygotowywania planów finansowych i zapotrzebowania na środki finansowe na wypłatę świadczeń,

11.    bieżącego monitoringu  realizacji planu finansowego;

12.    sporządzania  informacji i sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu przyznanych świadczeń  rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;

13.    obsługi klienta;

14.    obsługi programu komputerowego;

15.    nadzoru  nad prawidłowym działaniem programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (współpraca z informatykiem);

16.    archiwizacji  dokumentacji dotyczącej realizowanych w dziale zadań;

17.    terminowej  realizacji  zadań wynikających z przydziału czynności;

18.    umiejętności interpretowania aktów prawnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie świadectw ukończenia szkoły.
 4. Kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń.
 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.
 6.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Tj. Dz.U. z 2016, poz. 992) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. z 2016, poz. 902), potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 8.  Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 9.  Oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do   wykonywania pracy na stanowisku kierownika.
 10.  Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z  poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje.
 11.  Kserokopia dowodu osobistego.
 12.  Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj.Dz.U.2016 poz. 902),

 

 Uwaga:

 1. Treść składanych przez kandydatów oświadczeń musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.
 2. Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.
 3. Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 Termin i miejsce składania dokumentów.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie (Sekretariat pok. 42 na I p.) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem;

„Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Ciechanowie ”,  

w terminie do dnia 15  maja 2017 roku do godz. 15:00,

osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

 1. Dla ofert wysłanych pocztą,  za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę i godzinę ich wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, a nie datę wysłania.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu posiedzenia komisji rekrutacyjnej kandydaci poinformowani zostaną drogą telefoniczną lub w inny skuteczny sposób.
 2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom, którzy złożyli swoje oferty.
 3. Informacje o wynikach naboru umieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie oraz na tablicy ogłoszeń przez okres 3 miesięcy.

4.       Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem  umowy  o pracę dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności,

 

 

 

   Dyrektor MOPS

/-/ Małgorzata Szerszeń

 


strzałka do góry