ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Zamówienia publiczneKorekta załącznika Nr 1

Ciechanów, dnia 13.12.2019 r.

Korekta zapytania ofertowego.

W zapytaniu ofertowym na  świadczenie  usług informatycznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w Załączniku Nr 1 „Formularz oferty” w Oświadczeniu  Wykonawcy na stronie drugiej  skreśla się   zapis:

 

-          zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty;

-          zapoznałem/liśmy* się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyłem/liśmy* wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty;

 

Korekta  Załącznika Nr 1 spowodowana omyłką  nie zmienia  treści  zapytania ofertowego.

 

 


Korekta załącznika Nr 2

Ciechanów, dnia 13.12.2019 r.

Korekta zapytania ofertowego.

W zapytaniu ofertowym na  świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu transportem Wykonawcy obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D, w  Załączniku Nr 2  „Projekt umowy”   w § 2  skreśla się ust. 8  o treści:

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w pojemniku dostarczonym przez Wykonawcę”.

 

Odpady pokonsumpcyjne będą zagospodarowywane przez Zamawiającego we własnym zakresie.

 

Korekta  Załącznika Nr 2 spowodowana jest omyłką i nie zmienia  treści  zapytania ofertowego.


strzałka do góry