ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Dane organizacji > Struktura własnościowa, majątekStruktura własnościowa, majątek

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Ciechanowa i nie posiada osobowości prawnej.
  2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
  3. Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działalności statutowej.
  4. Mienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Majątek trwały Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

-     budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 1.107.215,65

-     urządzenia techniczne i maszyny - 324.932,28

-     środki transportu - 49.999,00

-     inne środki trwałe - 381.209,29

-     wartości niematerialne i prawne - 14.147,20


strzałka do góry