ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > STYPENDIAStypendium szkolne

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechanów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków: od 1 do 15 września każdego roku szkolnego,

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul Henryka Sienkiewicza 32D.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł.


Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry