ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Koordynator ds. dostępności w MOPS PłockRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021


 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU
 
Plan działania
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku
 
Nazwa podmiotu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
Data sporządzenia: 14 października 2020 r.
Dokument opracowany przez Zespół ds. zapewnienia dostępności w składzie:
 
Sławomir Karczewski – Koordynator ds. dostępności
Marta Obrębska – Jakubik – Członek Zespołu
Dawid Grzesik – Członek Zespołu 

Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1062),
ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
 
 
 Lp. Zakres działania


 

 Realizujący zadania
wynikające z art.6
ustawy 

 

Sposób realizaci  Termin
 1.

 

 Powołanie i przekazanie do publicznej
wiadomości danych o osobie wyznaczonej
na koordynatora ds. dostępności

 

 Dyrektor MOPS w Płocku
oraz Administrator Systemów Informatycznych
 Zamiesznie informacji na stronie internetowej MOPS w zakładce BIP Do 30.09.2020
 2. Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Zespół do spraw zapewnienia dostępnościOpracowanie planu działania oraz przekazanie go do zatwierdzenia przez Dyrektora MOPS w Płocku oraz zamieszczenie planu działania na stronie internetowej MOPS w Płocku/BIP Do 15.10.2020
 3. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami Zespół do spraw zapewnienia dostępnościDziałania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjnokomunikacyjnego. Na bieżąco
 4. Dokonanie oceny pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności Zespół do spraw zapewnienia dostępności Przegląd stanu dostosowan i obiektów względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informatycznym wynikających z art. 6 ustawy Do 30.01.2021
 5. Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne Zespół do spraw zapewnienia dostępności Podanie do publicznej wiadomości ma stronie internetowej BIP informacji wynikającej z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego Do 30.01.2021
 6. Dokonanie analizy dostępności w zakresie informacyjno-komunikacyjnym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami Zespół do spraw zapewnienia dostępności przedstawienie koncepcji i możliwości poprawy już istniejących informacji w MOPS w Płocku na rzecz dostosowania informacyjnokomunikacyjnego obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami Do 30.01.2021
 7. Dokonanie analizy dostępności w zakresie cyfrowym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami Administrator Systemów Informatycznych przy wsparciu zespołu ds. zapewnienia dostępności Dokonanie analizy i dostosowanie dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz ciągłe udoskonalanie strony internetowej MOPS w Płocku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami Do 30.01.2021
 8. Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno- komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku Zespół do spraw zapewnienia dostępności Umieszczenie na internetowej stronie MOPS w Płocku ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, komunikacyjnej, cyfrowej. Na bieżąco
 9. Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Koordynator

 Przygotowanie danych zbiorczych do raportu w zakresie realizacji ustawy o dostępności z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceńdotyczących ich usunięcia;

 Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie www.mopsplock.eu

 Pierwszy raport sporządzony w terminie do 31.03.2021 r. Kolejny- w terminach przewidzianych wUstawie (art. 11 Ustawy)
 10.Przygotowanie i podanie informacji o możliwości składania wniosków o zapewnienie dostępności oraz możliwości wniesienia skarg na brak zapewnienia dostępności. Zespół do spraw zapewnienia dostępnościPrzygotowanie wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjnokomunikacyjnej oraz podanie kluczowych informacji dotyczących możliwości i zasadności doskładania skarg na stronie www.mopsplock.eu Do 06.09.2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że Dyrektor MOPS w Płocku, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności. Funkcję będzie pełnił Pan Sławomir Karczewski – Z-ca Kierownika Działu Administracyjnego . 

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla MOPS w Płocku było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20.09.2020r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1062)

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności  należy:

   wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.

   przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.

   monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w MOPS w Płocku – Sławomir Karczewski

adres do korespondencji: ul. Zgliczyńskiego 4; 09-400 Płock

telefon: (24) 364 02 45

e-mail: dostepnosc@mopsplock.eu

 

Zarządzenie Dyrektora MOPS w Płocku z dnia 30 września 2020r.


strzałka do góry