ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Przedmiot działalności i kompetencjePrzedmiot działalności i kompetencje

Do działalności podstawowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku należy realizacja zadań określonych w następujących aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem działania MOPS jest podejmowanie działań profilaktycznych, rozwojowych, uzupełniających i opiekuńczych, zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez:
 • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb,
 • umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

MOPS realizuje w szczególności następujące zadania:

 • podejmuje działania wynikające z rozeznanych potrzeb polegające na:
  • prowadzeniu pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
  • tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w mieście Płocku, w tym rozbudowie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analizowaniu i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
  • pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  • realizacji projektów społecznych (socjalnych) finansowanych z różnych źródeł, w tym ze środków zagranicznych;
 • realizuje zadania wynikające z rozeznanych potrzeb społecznych, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków,
 • sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz przygotowuje i koordynuje realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka,
 • sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i pieczy zastępczej wchodzących w skład Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy - Miasto Płock.
Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS należą zadania gminy i powiatu, własne oraz zlecone, określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:
 • udzielanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń (zasiłków stałych, okresowych,celowych),
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawianie pogrzebu,
 • pomoc uchodźcom,
 • pomoc repatriantom, pomoc kombatantom,
 • organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 • zapewnianie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach podopiecznych,
 • kierowanie mieszkańców Płocka do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za ich pobyt w tych domach,
 • prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
 • organizowanie i zapewnienie funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym: dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia, na zagospodarowanie:
  • osobom pełnoletnim opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
  • osobom opuszczającym po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
 
MOPS realizuje również zadania, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, a w szczególności:
 • orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów poza rentowych (w pierwszej instancji),
 • wydawanie legitymacji osobie niepełnosprawnej,
 • opracowywanie i realizacja miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przysługującym świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Miasta Płocka,
 • organizacja programu prac społecznie użytecznych we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku,
 • wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie pieczy zastępczej, w zakresie niezastrzeżonym na rzecz innych podmiotów,
 • opracowanie i realizacja programu wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej,
 • koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • opracowanie i realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 


strzałka do góry