ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Dostęp do informacji publicznejDostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z  powszechnych wyborów.

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej lub poprzez wyłożenie w miejscu ogólnie dostępnym,
  • wstęp na posiedzenia kolegialne organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie informacji publicznej.


Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednakże jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Ośrodek będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku, Ośrodek może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 ust. 1-2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4, 09-400 Płock (Sekretariat), drogą pocztową lub pocztą elektroniczną sekretariat@mopsplock.eu.

Wniosek elektroniczny musi być podpisany ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

W zakresie nieobjętym powyższymi regulacjami zasady udostępniania informacji publicznych oraz udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry