ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Staże i praktykiOrganizacja praktyk zawodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku organizuje praktyki dla uczniów i studentów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki uczniów i studentów mogą być organizowane w czasie całego roku akademickiego lub szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.

Dobowy wymiar godzin zajęć w ramach praktyk dla uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin.
Dla właściwego przebiegu praktyk Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zawiera umowę na realizację praktyk ze szkołą lub uczelnią, która kieruje swoich uczniów lub studentów do odbycia praktyki.

Umowę na realizację praktyk podpisuje Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona, dyrektor szkoły lub rektor uczelni kierującej swoich uczniów
lub studentów na praktyki oraz uczeń lub student.

 Szkoły lub uczelnie, które kierują swoich uczniów lub studentów do odbycia praktyki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom lub studentom odbycie praktyki. Zasady finansowania oraz refundowania dodatku szkoleniowego dla opiekunów praktyk określają odrębne przepisy.

Dokumentami wymaganymi przed rozpoczęciem praktyk są:

  1. skierowanie na praktykę wystawione przez szkołę lub uczelnię,

  2. podanie z prośbą o przyjęcie na praktykę,

  3. umowa na realizację praktyk (Wzór umowy)

  4. zaświadczenie lekarskie z wyrażoną zgodą na wykonywanie praktyk.


Obowiązki praktykanta w trakcie odbywania praktyki:

Praktykant jest obowiązany przestrzegać przepisów obowiązujących w Ośrodku
oraz właściwych Regulaminów szkoły lub uczelni.

Praktykanci skierowani przez szkołę lub uczelnię w celu odbycia praktyki zobowiązani są do posiadania:

- stroju odpowiedniego w miejscu pracy,

- w przypadku kontaktu z żywnością aktualnej książeczki zdrowia, bądź zaświadczenia
o posiadanych badań profilaktycznych w pozostałych przypadkach,

- dziennika praktyki (jeśli szkoła lub uczelnia takiego wymaga),

- tematyki programowej praktyk,

- skierowania na praktykę wydanego przez szkołę lub uczelnię.

Praktykanci co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki zobowiązani są potwierdzić swoje przybycie w Dziale Kadr i Szkoleń Ośrodka.

Praktykant zobowiązany jest do punktualności i dyscypliny.

W Ośrodku obowiązuje wzorowa kultura osobista podczas pracy i obsługi klientów.

W przypadku nagannego zachowania praktykanta lub samowolnego opuszczenia miejsca praktyki, praktyka może zostać przerwana.

Praktykant obowiązany do prowadzenia dziennika praktyki powinien złożyć u opiekuna praktyk dziennik praktyki celem wystawienia przez niego opinii o pracy i sprawowaniu praktykant oraz oceny za całość praktyki, jednak nie później niż w ostatnim dniu odbywania praktyki.

Ośrodek nie wypłaca wynagrodzenia, ani innych świadczeń praktykantom odbywającym praktykę w Ośrodku.

Szczegółowe zasady odbywania praktyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej określa Regulamin praktyk w MOPS w Płocku. (Regulamin, aktualny wzór umowy)

Osoba do kontaktu:

Monika Gajewska - Kierownik Działu Kadr i Szkoleń

tel. 24 364 02 68 , e-mail: monika.gajewska@mopsplock.eu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry