ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Deklaracja dostępności > Dom Pomocy Społecznej "Przystań"Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


Oświadczenie w sprawie dostępności

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/dpsprzystan.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/dpsprzystan/ spełnia wymagania w 100%. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Piotrowska, administracja@domprzystan.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 322515216. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie póŸniej niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Adamskiego 22 w Katowicach

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne i boczne. Wejście bezpośrednio z chodnika ? nie ma schodów, a szerokość drzwi pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego. Dalsze poruszanie się uniemożliwiają schody. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z boku budynku od strony parkingu. Wejście oznakowane jest dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd z kostki brukowej umożliwiający wjazd do budynku. Drzwi aluminiowe z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny). Punkt informacyjny z obniżoną ladą zlokalizowany jest na parterze budynku, gdzie znajduje się tablica informacyjna . Tablice z narysowanym rozkładem pomieszczeń w budynku znajdują się przy schodach na każdym piętrze. Na parterze budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Wejście do windy znajduje się od strony tylnej budynku. Winda posiada systemem przywoławczy serwisu w przypadku awarii, a także opisane językiem brajla numery pięter.

Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Na piętrach znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy oraz drzwi na wszystkich piętrach zapewnia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Pomocy Społecznej ?Przystań? na chwilę obecną nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, nie ma natomiast oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych
Przy budynku znajdują się dwa miejsca postojowe wyznaczone dla Domu Pomocy Społecznej ?Przystań?, z których mogą korzystać również osoby niepełnosprawne. Obecnie nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

strzałka do góry