ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Ponowne wykorzystanie informacji sektora publPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 

 


Informacja sektora publicznego – każda treść lub jej cześć niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej,

elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazuje

tę informacje w celu ponownego wykorzystywania.

Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego została wytworzona. 

 

Prawo ponownego wykorzystywania przysługuje każdemu przez:

a.      przekazanie na wniosek lub w innych trybach,

b.      udostępnienie przez system informatyczny, Biuletyn Informacji Publicznej.


Wniosek składamy, gdy informacja sektora publicznego:

a.      nie została udostępniona w systemach teleinformatycznych,

b.      będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

c.      została udostępniona w sposób inny niż określony w ppkt b i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

d.  została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Obowiązuje generalna reguła udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Jednakże
w niektórych przypadkach realizacja wniosku wymaga nałożenia warunków lub ustalenia ewentualnych opłat w formie oferty.

 

Informacje publiczne zamieszczone w BIP Domu Pomocy Społecznej „Przystań”
w Katowicach są udostępniane na cele ponownego wykorzystania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie.

 

W przypadku udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania na wniosek ewentualne zasady lub wysokość opłat będą określane indywidualnie
i przekazane wnioskodawcy w formie oferty.

 

Dom Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące)
z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę (np. danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, prawa prywatności) jak również za informacje pozyskane
w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej. 

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, powinien zawierać co najmniej:

a.     nazwę podmiotu zobowiązanego,

b. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

c. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

d.  wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny),
w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,

e. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej także formatu danych,

f.  wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego,

g. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni
w czasie rzeczywistym, nie dłuższym niż 12 miesięcy (gdy wniosek, dotyczy informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym).

Wypełniony  wniosek.

Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Sposób dostarczania dokumentów

 Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

b. Przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@domprzystan.org.pl

c. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym), na adres Dom Pomocy Społecznej „Przystań”, ul. Adamskiego 22, 40-069 Katowice.

d.  Złożyć bezpośrednio w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w godzinach jego pracy tj.: 7.00 -15.00, w pokoju nr 2

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

UWAGA


Złożenie wniosku drogą elektroniczną nie wymaga uwierzytelnienia go podpisem elektronicznym, jednak podpis elektroniczny konieczny jest do potwierdzenia UPO w celu odebrania odpowiedzi wysłanej przez urząd poprzez platformę PeUP.

 

Opłaty

Opłatę można nałożyć, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub
w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy ustalaniu opłat uwzględnia się:

a. koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie,

b. inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków, które mogą mieć wpływ na w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji,

c. koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku (dotyczy tylko ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym).

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Na żądanie wnioskodawcy wskazuje się sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie,
w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia tego wniosku.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

a. Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.

b. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

c.  Ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

d.  Określenie odrębnych warunków ponownego wykorzystywania informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw   pokrewnych lub stanowiących bazę danych, do których przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne,   np.: obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Oferta:

a.  Podmiot zobowiązany przedstawia ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej nałożonych w związku z wnioskiem wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów.

b. Wnioskodawca po otrzymaniu oferty może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.


Uwaga! Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni do dnia otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Sposoby rozpatrzenia wniosku:

a. bezwarunkowe i bezpłatne przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystywania,

b. poinformowanie o braku warunków czy opłat w przypadku posiadania przez wnioskodawcę informacji sektora publicznego,

c.  poinformowanie, że wytworzenie żądanych informacji nie należy do zakresu zadań publicznych podmiotu,

d.  przedstawienie oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania, czy wysokość opłat,

e.  odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w formie decyzji administracyjnej gdy:

   - dostęp do informacji sektora publicznego został ustawowo ograniczony lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim

  - opracowywanie, a w szczególności przetworzenie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: 

a. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b. Drogą elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną.

c. Poprzez pocztę tradycyjną.

d. Osobiście w siedzibie urzędu.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Przystań”, ul. Adamskiego 22,40-069 Katowice. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@domprzystan.org.pl, lub pod nr telefonu: +48 513 616 000 .

Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez Dom w celu realizacji zadań ustawowych. Powyższe dane będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa.

Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną DPS.

W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Domu, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie informacji, o które Państwo się ubiegają.

Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku.


strzałka do góry