ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Informacja publicznaUdostępnienie informacji publicznej


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki         techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek.

 

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.   Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP .

b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres Dom Pomocy Społecznej „Przystań”, ul. Adamskiego 22, 40-069 Katowice

c.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. od 7.00 do 15.00 w pokoju nr 2.

d.    Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail urzędu kadry@domprzystan.org.pl


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może przybrać formę wybraną przez wnioskodawcę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest jego przedmiotem. Wnioskodawca podaje dane umożliwiające realizację wniosku, może też zostać zobowiązany do uzupełnienia danych w przypadku zaistnienia przesłanek do wydania decyzji administracyjnej. Składając wniosek należy określić informacje, o które się wnioskuje i formę ich udostępnienia.

    UWAGA


Złożenie wniosku drogą elektroniczną nie wymaga uwierzytelnienia go podpisem elektronicznym, jednak podpis elektroniczny konieczny jest do potwierdzenia UPO w celu odebrania odpowiedzi wysłanej przez urząd.

 

Opłaty

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek. 


Przez koszt udostępnienia informacji publicznej rozumie się realnie poniesione koszty materiałowe. Są to wyłącznie koszty nośnika, na którym udostępniana jest informacja publiczna. Wysokość ewentualnych opłat ustalana jest indywidualnie w oparciu o żądanie zawarte we wniosku. Przy określaniu kosztów pod uwagę bierze się rzeczywiste koszty zakupu materiałów np. płyty CD lub koszty związane z materiałami do wykonania kserokopii. 

Nie pobiera się opłaty odpowiadającej wysokości dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, jeżeli koszty te są niższe jednorazowo niż 5 zł.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

 Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.      Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.      Poprzez pocztę tradycyjną.

c.       Osobiście w siedzibie urzędu.

d.      Pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może przybrać postać: 

a.     czynności materialno-technicznej, jaką jest udzielenie informacji publicznej;

b.    pisma informującego, że wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, gdyż nią nie dysponuje i do jej posiadania nie jest zobowiązany,

c.  pisma informującego, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;

d. pisma informującego, że wniosek dotyczy informacji publicznej, lecz zasady i tryb dostępu do informacji objętych wnioskiem są odmiennie uregulowane w innej ustawie (istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji),

e.  decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, jeśli wnioskodawca domaga się dostępu do informacji, która stanowi tajemnicę ustawowo chronioną, dotyczy sfery prywatności lub informację przetworzoną i nie występuje przesłanka szczególnie istotnego interesu publicznego w realizacji wniosku,

f.   decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej, gdy wnioskodawca po zawiadomieniu go o braku możliwości zrealizowania wniosku we wskazanej formie i treści nie zmodyfikuje żądania i nadal będzie domagał się udostępnienia w pierwotnej formie, bądź nie odpowie na takie powiadomienie.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Przystań”, ul. Adamskiego 22,40-069 Katowice. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@domprzystan.org.pl, lub pod nr telefonu: +48 513 616 000 .

Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez Dom w celu realizacji zadań ustawowych. Powyższe dane będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa.

Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną DPS.

W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Domu, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie informacji, o które Państwo się ubiegają.

Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku. 

 


strzałka do góry