ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznejWstęp deklaracji


Dom Pomocy Społecznej „Przystań” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biuletyn.abip.pl/dpsprzystan/


Data publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2014-10-09


Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-28


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- część dokumentów nie jest dostępnych cyfrowo, ponieważ zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały przekazane przed podmioty zewnętrzne i nie ma możliwości ingerencji w ich treść
- część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
- część filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących


Dostępność cyfrowa


Serwis http://biuletyn.abip.pl/dpsprzystan/ prowadzony jest przez Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach. Nasz portal to kompleksowy zbiór informacji publicznych związanych z działalnością naszego Domu. Istotnym dla nas jest, aby każdy internauta miał pełen dostęp do zamieszczanych informacji, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG 2.1, poziom AA).


Poruszanie się bez użycia myszki


Strona DPS oparta jest o strukturę nagłówkową, która umożliwia szybsze poruszanie się po niej użytkownikom korzystających tylko z klawiatury (za pomocą standardowych skrótów klawiszowych).


Każda strona (podstrona) ma swój własny, unikalny tytuł, który tworzony jest w oparciu o jeden, ustalony wzorzec odnoszący się do jej zawartości.


Kontrast


Kontrast kolorystyczny elementów zawierających istotne treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1..


Zrozumiałość i czytelność treści


Dokładamy wszelkich starań, aby treści, które publikujemy były napisane w sposób prosty i zrozumiały dla każdego użytkownika.


Nasza strona posiada także funkcję umożliwiającą zmianę czcionki na taką, która jest przyjazna dla dyslektyków. W celu łatwiejszej nawigacji po serwisie możliwe jest korzystanie z funkcji podkreślenia linków.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dostępność architektoniczna


Budynek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Adamskiego 22 w Katowicach


Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.


Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne i boczne. Wejście bezpośrednio z chodnika – nie ma schodów, a szerokość drzwi pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego. Dalsze poruszanie się uniemożliwiają schody.


Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z boku budynku od strony parkingu.


Wejście z boku budynku oznakowane jest dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd z kostki brukowej umożliwiający wjazd do budynku. Drzwi aluminiowe z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.


Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny). Punkt informacyjny z obniżoną ladą zlokalizowany jest na parterze budynku, gdzie znajduje się tablica informacyjna . Tablice z narysowanym rozkładem pomieszczeń w budynku znajdują się przy schodach na każdym piętrze. Na parterze budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.


Dostępność korytarzy, schodów i wind


Budynek dostępny dla wszystkich posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Wejście do windy znajduje się od strony tylnej budynku. Winda posiada systemem przywoławczy serwisu w przypadku awarii, a także opisane językiem brajla numery pięter.


Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Na piętrach znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy oraz drzwi na wszystkich piętrach zapewnia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.


Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku


Brak dodatkowych dostosowań.


Pomocy Społecznej „Przystań” na chwilę obecną nie dysponuje pochylniami, platformami, oznaczeniami kontrastowymi dla osób niewidomych i słabo widzących. Natomiast Dom Pomocy Społecznej posiada pętlę indukcyjną oraz oznaczenia w alfabecie brajla.


Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych


Przy budynku znajdują się dwa miejsca postojowe wyznaczone dla Domu Pomocy Społecznej „Przystań”, dodatkowo mamy dwa miescja postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.


Wstęp z psem asystującym


Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.


Tłumacz języka migowego


Dom Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego. Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji DPS „Przystań” Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego. Dodatkowo pracownicy działu terapeutyczno-socjalnego nabyli umiejętności posługiwania się językiem migowym w stopniu podstawowym.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków w kwestii dostępności strony: Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor DPS „Przystań” w Katowicach – Anna Piotrowska e-mail: anna.piotrowska@domprzystan.org.pl telefon: 32/2515216 Dyrektor DPS „Przystań” w Katowicach Zarządzeniem nr DPS.021.1.24.2020 z dnia 25.09.2020 r. powołała osoby do pełnienia funkcji koordynatorów dostępności.


Luiza Szlachta Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego jako koordynator dostępności architektonicznej i transportowej.


Anna Szczęśniak Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych w DTS jako koordynatora dostępności cyfrowej.


Aneta Pogorzelska-Szatanik Kierownik Działu Terapeutyczno-Socjalnego jako koordynatora dostępności usług społecznych. e-mail: administracja@domprzystan.org.pl telefon: 32/2515216 wew.27,19,18


Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/ .


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry