ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Informacje ogólneInformacje Ogólne o Domu Pomocy

 


I. Podstawa działania

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach przy ul. Adamskiego 22 ( zwany dalej Domem) jest samodzielną jednostką organizacyjną, która działa jako jednostka budżetowa Miasta Katowice i nie posiada osobowości prawnej.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle i somatycznie chorych i posiada charakter Domu stałego pobytu lub pobytu czasowego.

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach działa na podstawie:

 • Statutu Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach zatwierdzonego 26 czerwca 2006 r. Uchwałą Nr LXI/1442/06 Rady Miasta Katowice;
 • Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach, ustalonego 20 listopada 2015 r. Zarządzeniem Nr 539/2015 Prezydenta Miasta Katowice;
 • Zezwolenia Wojewody Śląskiego – decyzja Nr PS/II/9013/4/2/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. Dom wpisany jest do rejestru Wojewody Śląskiego pod numerem PS/II/9014/116/07.
 • Karty Praw i Obowiązków Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach;
 • Procedur funkcjonujących w Domu.

Domem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Prezydent Miasta Katowice.

Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta  Miasta Katowice w ramach czynności zwykłego zarządu.

Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Katowice.

 

II.  Komórki organizacyjne

W Domu funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Dział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Dział Terapeutyczno-Socjalny
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Administracyjno-Gospodarczy

III.  Samorząd Mieszkańców

 

W Domu działa Samorząd Mieszkańców, którego reprezentuje Rada Mieszkańców.

Zadania Samorządu mieszkańców:

 

1. Wspieranie Dyrektora Domu w kształtowaniu właściwych stosunków między mieszkańcami  oraz między   personelem i mieszkańcami.
2. Zgłaszanie propozycji w sprawie: organizacji czasu wolnego mieszkańców, zakresu prowadzonej terapii   zajęciowej, kontaktów z organizacjami społecznymi ustalenia harmonogramu dnia określającego pory   posiłków.
3. Organizowanie grup samopomocy w celu otoczenia opieką (odwiedziny) mieszkańców
  przebywających w szpitalu.
4. Dbałość o czystość, estetykę wnętrz, racjonalne korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego.
5. Przedstawienie opinii mieszkańców o jakości i gramaturze przygotowywanych posiłków.
6. Otaczanie opieką nowych mieszkańców w celu złagodzenia stresu adaptacyjnego.
7. Opiniowanie wniosków w sprawie przyznawania nagród.
8. Reprezentowanie Domu Pomocy Społecznej na zewnątrz.


IV.Usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej „Przystań”

Dom Pomocy Społecznej „Przystań” świadczy usługi:

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości;

2) opiekuńcze, polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3) wspomagające, polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
 • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w
 • przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą",
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
 • prawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

 


strzałka do góry