ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Informacje ogólneInformacje Ogólne o Domu Pomocy Społecznej "Przystań"

 


I. Podstawa działania

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach przy ul. Adamskiego 22 jest samodzielną jednostką organizacyjną, która działa jako jednostka budżetowa Miasta Katowice i nie posiada osobowości prawnej.

Dom przeznaczony jest dla 88 osób przewlekle i somatycznie chorych, posiada charakter Domu stałego pobytu lub pobytu czasowego.

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach działa na podstawie:

·         Statutu Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach zatwierdzonego 26 czerwca 2006 r. Uchwałą Nr LXI/1442/06 Rady Miasta Katowice;

·         Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach, ustalonego 9 maja 2023 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 3112/2023;

·         Zezwolenia Wojewody Śląskiego – decyzja Nr PS/II/9013/4/2/07 z dnia 21 czerwca 2007r. Dom wpisany jest do rejestru Wojewody Śląskiego pod numerem PS/II/9014/116/07.

·         Karty Praw i Obowiązków Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Przystań”;

·         Regulaminów, procedur i instrukcji funkcjonujących w Domu.

Domem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Prezydent Miasta Katowice.

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.

Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta  Miasta Katowice w ramach czynności zwykłego zarządu.

Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Katowice.

 II.  Komórki organizacyjne

W Domu funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1)        Dział Finansowo – Księgowy                               (DFK),

2)        Dział Administracyjno – Gospodarczy               (DAG),

3)        Dział Pielęgnacyjno – Opiekuńczy                      (DPO),

4)        Dział Terapeutyczno – Socjalny                           (DTS),

5)        Sekcja organizacyjno - kadrowa                          (SOK),

6)        Inspektor Ochrony Danych                                   (IOD),

7)        Administrator Systemów Informatycznych        (ASI),

 

III.  Samorząd Mieszkańców

W Domu działa Samorząd Mieszkańców, którego reprezentuje Rada Mieszkańców.

Zadania Samorządu mieszkańców:

 

1.   Wspieranie Dyrektora Domu w kształtowaniu właściwych stosunków między mieszkańcami  oraz między   personelem i mieszkańcami.

2.  Zgłaszanie propozycji w sprawie: organizacji czasu wolnego mieszkańców, zakresu prowadzonej terapii   zajęciowej, kontaktów z organizacjami społecznymi ustalenia harmonogramu dnia określającego pory   posiłków.

3.  Organizowanie grup samopomocy w celu otoczenia opieką (odwiedziny) mieszkańców przebywających w szpitalu.

4.       Dbałość o czystość, estetykę wnętrz, racjonalne korzystanie z dostępnego sprzętu.

5.       Przedstawienie opinii mieszkańców o jakości i gramaturze przygotowywanych posiłków.

6.       Otaczanie opieką nowych mieszkańców w celu złagodzenia stresu adaptacyjnego.

7.       Reprezentowanie Domu Pomocy Społecznej na zewnątrz.

IV. Usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej „Przystań”

1.        Dom świadczy usługi:

 

1)     w zakresie potrzeb bytowych;

2)      opiekuńcze;

3)       wspomagające

 

2.        Dom umożliwia mieszkańcom:

 

1)      rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań oraz współpracuje z rodzinami
w celu podtrzymania więzi i kontaktów społecznych;

2)      pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów;

3)      organizację świąt i uroczystości okazjonalnych oraz udział w imprezach kulturalnych i turystycznych;

4)      korzystanie z punktu bibliotecznego

5)      zapewnia warunki godnej śmierci oraz sprawienie pogrzebu zgodnie
z deklarowanym wyznaniem.

 

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry