ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Ochrona Danych OsobowychZasady przetwarzania danych osobowych w DPS

 

 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach, ul. Adamskiego 22, 40-069 Katowice.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, Panem Pawłem Wierzbickim, pod adresem poczty elektronicznej: mail : iod@domprzystan.org.pl , lub pod nr telefonu: 513-616-000.

 

 

Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do realizacji ustawowych zadań Domu są zbierane i wykorzystywane w celu zapewnienia całodobowej opieki, oraz zaspakajania potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych mieszkańców, na poziomie obowiązujących standardów.

 

Powyższe dane będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną DPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie  DPS, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie wsparcia, które oferuje DPS.

 

Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości przyjęcia i umieszczenia w Naszym Domu.


strzałka do góry