ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > KonkursyKonkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Regionalnego Centrum Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Regionalnego Centrum Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Wątroby Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza

 

Nazwa ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Regionalnego Centrum Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Dokument wytworzył

 

Data wytworzenia

-

Godzina wytworzenia

-

Osoba odpowiedzialna

Piotrowska Lidia

Sekcja ds. Osobowych i Płac, tel: 52 32-55-667

Podmiot udostępniający

-

Status ogłoszenia o naborze

 

Numer ogłoszenia

-

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Regionalnego Centrum  Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wymiar etatu

1 etat

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

09.07.2020r.

Termin składania dokumentów

do 07.08.2020r.

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić:

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2.       dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3.       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4.       inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5.       kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6.       w przypadku postępowania konkursowego  na stanowisko kierownika – informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

7.       oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

8.       oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Miejsce składania dokumentów

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Regionalnego Centrum  Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Wątroby w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.

Wymagania w stosunku do kandydatów niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

-         tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,

 

-         tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

 

-         licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

-         licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny

 

 

 

 

 

 

 

1 rok w szpitalu

 

1 rok w szpitalu

 

 

 

 

3 lata w szpitalu

 

 

4 lata w szpitalu

 

5 lat w szpitalu

 

 

7 lat w szpitalu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów dodatkowe

Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

1.       organizacja pracy pielęgniarek na oddziale  poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów, ustalonego planu leczenia,

2.       uczestnictwo w stworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawnienia  pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń,

3.       zapewnia planowe i terminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,

4.       kieruje pracą podległego personelu:

-         ustala podział obowiązków, odpowiedzialności zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,

-         prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych zadań oraz dokumentowania udzielanych świadczeń,

-         przeprowadza ocenę podległego personelu,

5.       dba o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy

-         prowadzi dokumentację pielęgniarską

-         dba o zabezpieczenie mienia oddziału,

-         nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału

-         pilnuje przestrzegania praw pacjenta

Lista wybranych kandydatów

 

Uzasadnienie wyboru

 

 

 


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszcz

Nazwa ogłoszenia

Dyrektor

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego

 im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Dokument wytworzył

 

Data wytworzenia

-

Godzina wytworzenia

-

Osoba odpowiedzialna

Piotrowska Lidia

Sekcja ds. Osobowych i Płac, tel: 52 32-55-667

Podmiot udostępniający

-

Status ogłoszenia o naborze

 

Numer ogłoszenia

-

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa

Wymiar etatu

07:25 – 15:00

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

25.03.2020

Termin składania dokumentów

do 14.04.2020

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien złożyć:

1.        podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.        kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,

3.        opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4.        inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

5.        koncepcję  pracy na stanowisku objętym konkursem,

6.        zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia,

7.        oświadczenia:

-         o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych  z   dysponowaniem   środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1440),

-         o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem (Dz. U. 2019  poz. 1781),

8.        kopie dokumentów o których mowa powyżej powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs na stanowisko Dyrektora

grafika

 

 

ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W TORUNIU

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

                                                                       Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
 im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) tj.:

1)      posiada wykształcenie wyższe;

2)      posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4)      nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;

3)      opisany przebieg pracy zawodowej;

4)      kserokopie innych dokumentów, w szczególności potwierdzających dorobek
i kwalifikacje zawodowe;
dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

5)      koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem;

6)      zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

7)      oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);

8)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia.

 

 

Ofertę należy przesłać w ciągu 20 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres Departamentu Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć
w biurze podawczo-kancelaryjnym, w następujący sposób: W kopercie z adresem Departamentu oraz adnotacją: „Nie otwierać” i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora  Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy
należy umieścić:

- ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail, nr telefonu,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 652 1868 .

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać
 w godzinach pracy:

1)      administracji Szpitala, Św. Floriana 12 Bydgoszcz;

2)      Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

Nazwa ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

Dokument wytworzył

 

Data wytworzenia

-

Godzina wytworzenia

-

Osoba odpowiedzialna

Piotrowska Lidia

Sekcja ds. Osobowych i Płac, tel: 52 32-55-667

Podmiot udostępniający

-

Status ogłoszenia o naborze

 

Numer ogłoszenia

-

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

Wymiar etatu

1 etat

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

03.12.2018

Termin składania dokumentów

do 02.01.2019

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić:

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2.       dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3.       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4.       inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5.       kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6.       zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;

7.       oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

8.       oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Miejsce składania dokumentów

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.

Wymagania w stosunku do kandydatów niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182 ze zm. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

-         tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,

 

-         tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

 

-         licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

-         licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 rok w szpitalu

 

1 rok w szpitalu

 

 

 

3 lata w szpitalu

 

 

4 lata w szpitalu

 

5 lat w szpitalu

 

 

7 lat w szpitalu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów dodatkowe

Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

1.       organizacja pracy pielęgniarek na oddziale  poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów, ustalonego planu leczenia,

2.       uczestnictwo w stworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawnienia  pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń,

3.       zapewnia planowe i terminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,

4.       kieruje pracą podległego personelu:

-         ustala podział obowiązków, odpowiedzialności zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,

-         prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych zadań oraz dokumentowania udzielanych świadczeń,

-         przeprowadza ocenę podległego personelu,

5.       dba o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy

-         prowadzi dokumentację pielęgniarską

-         dba o zabezpieczenie mienia oddziału,

-         nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału

-         pilnuje przestrzegania praw pacjenta

Lista wybranych kandydatów

 

Uzasadnienie wyboru

 

 


Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych

Nazwa ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału

Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych

Dokument wytworzył

 

Data wytworzenia

-

Godzina wytworzenia

-

Osoba odpowiedzialna

Piotrowska Lidia

Sekcja ds. Osobowych i Płac, tel: 52 32-55-667

Podmiot udostępniający

-

Status ogłoszenia o naborze

 

Numer ogłoszenia

-

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału

Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych

Wymiar etatu

1 etat

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

03.12.2018

Termin składania dokumentów

do 02.01.2019

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić:

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2.       dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3.       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4.       inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5.       kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6.       zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;

7.       oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

8.       oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Miejsce składania dokumentów

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.

Wymagania w stosunku do kandydatów niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182 ze zm. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

-         tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,

 

-         tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

 

-         licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

-         licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 rok w szpitalu

 

1 rok w szpitalu

 

 

 

3 lata w szpitalu

 

 

4 lata w szpitalu

 

5 lat w szpitalu

 

 

7 lat w szpitalu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów dodatkowe

Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

1.       organizacja pracy pielęgniarek na oddziale  poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów, ustalonego planu leczenia,

2.       uczestnictwo w stworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawnienia  pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń,

3.       zapewnia planowe i terminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,

4.       kieruje pracą podległego personelu:

        -   ustala podział obowiązków, odpowiedzialności zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,

        -   prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych zadań oraz dokumentowania udzielanych świadczeń,

        -   przeprowadza ocenę podległego personelu,

5.       dba o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy

      -     prowadzi dokumentację pielęgniarską

      -    dba o zabezpieczenie mienia oddziału,

         -    nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału

         -   pilnuje przestrzegania praw pacjenta

Lista wybranych kandydatów

 

Uzasadnienie wyboru

 

 


Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy

Ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Chorób Wątroby

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
 
 

Nazwa ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wątroby

Dokument wytworzył


Data wytworzenia

-

Godzina wytworzenia

-

Osoba odpowiedzialna

Piotrowska Lidia

Sekcja ds. Osobowych i Płac, tel: 52 32-55-667

Podmiot udostępniający

-

Status ogłoszenia o naborze


Numer ogłoszenia

-

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wątroby

Wymiar etatu

1 etat

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

28.08.2017

Termin składania dokumentów

do 28.09.2017

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

 6. zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;

 7. oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 
 

Miejsce składania dokumentów

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wątroby”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane są do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.

Wymagania w stosunku do kandydatów niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

  - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,

1 rok w szpitalu

  - tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

1 rok w szpitalu

  - licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

3 lata w szpitalu

  - licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

  - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

5 lat w szpitalu

  - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny

7 lat w szpitalu

Wymagania w stosunku do kandydatów dodatkowe

Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

 1. organizacja pracy pielęgniarek na oddziale poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów , ustalonego planu leczenia,

 2. uczestnictwo w stworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawnienia pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń,

 3. zapewnia planowe i terminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,

 4. kieruje pracą podległego personelu:

 • ustala podział obowiązków, odpowiedzialności zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,

 • prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych zadań oraz dokumentowania udzielanych świadczeń,

 • przeprowadza ocenę podległego personelu,

 1. dba o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy

 • prowadzi dokumentację pielęgniarską

 • dba o zabezpieczenie mienia oddziału,

 • nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału

 • pilnuje przestrzegania praw pacjenta

Lista wybranych kandydatów


Uzasadnienie wyboru


 


Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej (zakończony)

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy

Ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
 

Nazwa ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrii,

Chorób Infekcyjnych i Hepatologii

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrii,

Chorób Infekcyjnych i Hepatologii

Wymiar etatu

1 etat

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

10.03.2017

Termin składania dokumentów

do 10.04.2017

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić:

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2.       dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3.       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4.       inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5.       kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6.       zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;

7.       oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Miejsce składania dokumentów

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane są do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:000 do 14:35.

Wymagania w stosunku do kandydatów niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U. z 2012r. poz. 182) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,

 

 

1 rok w szpitalu

 

-         tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

 

1 rok w szpitalu

 

-         licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

3 lata w szpitalu

 

-         licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

 

4 lata w szpitalu

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

 

5 lat w szpitalu

 

-         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny

7 lat w szpitalu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów dodatkowe

Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku podstawowy

1.       organizacja pracy pielęgniarek na oddziale  poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów , ustalonego planu leczenia,

2.       uczestnictwo w stworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawnienia  pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń,

3.       zapewnia planowe i terminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,

4.       kieruje pracą podległego personelu:

                 - ustala podział obowiązków, odpowiedzialności zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,

                   - prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych zadań oraz dokumentowania udzielanych świadczeń,

                   - przeprowadza ocenę podległego personelu,

 

5.       dba o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń

 

Zakres wykonywanych zadań na   stanowisku dodatkowy

          -  prowadzi dokumentację pielęgniarską

          - dba o zabezpieczenie mienia oddziału,

          -  nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału

          -  pilnuje przestrzegania praw pacjenta


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki (zakończony)

 

 DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy

Ogłasza konkurs na stanowisko


Naczelnej Pielęgniarki


Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza

Nazwa ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

stanowisko: Naczelna Pielęgniarka

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Naczelna Pielęgniarka

Wymiar etatu

1 etat

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

10.03.2017

Termin składania dokumentów

do 10.04.2017

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić:

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2.       dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3.       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4.       inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5.       kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6.       zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;

7.       oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko

Miejsce składania dokumentów

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane są do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:000 do 14:35.

Wymagania w stosunku do kandydatów niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U. z 2012r. poz. 182) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,

 

5 lat

 

-         tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

7 lat

Wymagania w stosunku do kandydatów dodatkowe

Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku podstawowy

1.       Organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych WSOZ, Wojewódzkiej Przychodni Chorób Zakaźnych  i Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej oraz w Pracowni Endoskopii przy pomocy pielęgniarek oddziałowych i pielęgniarek koordynujących

2.       Opracowywanie programów i planów rozwoju opieki pielęgnacyjnej i innych rodzajów działalności WSOZ

3.       Planowanie właściwego rozmieszczenia kadry pielęgniarskiej

4.       Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu

5.       Dokonywanie okresowych kontroli stanu i poziomu opieki pielęgniarskiej

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku dodatkowy

-         Systematyczne ocenianie jakości świadczeń pielęgniarskich, stosowanych metod opieki, wyposażenia i obsługi na stanowisku pracy.

-         Ocenianie i motywowanie pracowników

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry