ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Deklaracja dostępności > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyDeklaracja dostępności

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Oświadczenie w sprawie dostępności

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/wsoz-bydgoszcz.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 2021-05-24

Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/wsoz-bydgoszcz/ spełnia wymagania w 100%. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Biała - Cieślik, k.zieniewicz@wsoz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 52 32 55 691. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie póŸniej niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.wsoz.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wsoz.pl


• Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
• ul. Św. Floriana 12, 085-030 Bydgoszcz
• Tel. +48 52 325 56 00
• e-mail: sekretariat@wsoz.pl

Oświadczenie sporządzono: 25.03.2021

Data publikacji strony internetowej: 21.02.2003

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.06.2016

Podmiot: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Adres strony internetowej: www.wsoz.plStatus pod względem zgodności

Serwis www.wsoz.pl jest częściowo zgodny ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny;
• nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwość do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiosubskrypcję, strona nie posiada materiałów video, jedynie obrazy w postaci zdjęć;
• nie wszystkie graficzne elementy klikalne są dostępne z pozycji klawiatury;
• strona nie zachowuje kolejności odczytywania tekstu przez czytnik ekranu;
• tekst znajdujący się na stronie nie posiada odstępów pomiędzy znakami w wielkości dwukrotnie większej niż ich szerokość;
• strona w całości nie jest obsługiwana za pomocą klawiatury bez potrzeby użycia myszki itp.;
• strona posiada pułapki klawiaturowe;
• strona nie korzysta z jednoliterowych skrótów klawiszowych, dlatego nie ma możliwości ich wyłączenia;
• nawigowanie na stronie za pomocą klawiatury nie spełnia utrzymanie fokusa (skupienia) w odpowiedniej kolejności, oraz nie zawsze jest widoczne jego położenie;
• etykiety, lub linki nie posiadają informacji co się pod nimi znajduje, lub nie posiadają opisu z krótką informacją czego dotyczą;
• strona nie obsługuje innych języków poza językiem polskim;
• linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny Strona jest w trakcie zmiany. Nowa strona ma spełniać wszystkie wymogi według standardu WCAG 2.1 do końca roku 2021.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• dostępna jest możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, można powiększyć dwukrotnie czcionkę bez utraty widoczności tekstu;
• strona zmienia swoją orientację w pionie lub w poziomie w zależności od położenia urządzenia;
• istotne informacje są przedstawiane nie tylko za pomocą koloru, ale także poprzez wielkość i grubość czcionki;
• strona nie uruchamia automatycznie żadnych dźwięków;
• po powiększeniu tekstu, tekst automatycznie zawija się i mieści się w całości w oknie przeglądarki;
• strona umożliwia zatrzymanie wszelkich pokazów slajdów i innych treści zmieniających się w czasie;
• fokus orientacji ma możliwości podświetlania liniowego tekstu na którym się znajduje;
• strona nie posiada pól tekstowych, które są w postaci graficznej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi z Sekcji Informatycznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej informatyk@wsoz.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
• zgłośnić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie;

Żądanie powinno zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie
• wskazanie strony lub elementu którego dotyczy
• preferowany sposób kontaktu


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich wwww.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy można wejść tylko przez Wejście Główne do którego prowadzi Izba Przyjęć. WSOZ zlokalizowany jest przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy w jednym kompleksie budynków, połączonych ze sobą na stałe łącznikami. Na terenie WSOZ znajduje się wyznaczone, bezpłatne miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. WSOZ przewidział również strefę relaksu w części zielonej na terenie zewnętrznym szpitala.Na zewnętrznych drogach komunikacyjnych prowadzących do wszystkich wejść zastosowano obniżone krawężniki lub zbudowano specjalne podjazdy (np. do budynku tomografu, do poczekalni dla osób oczekujących na wymazy Covid -19).

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia)

Zezwala się na wejście do budynków WSOZ w Bydgoszczy osobie korzystającej z psa asystującego. Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Uprawnienie te nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Brama Główna:

Istnieje możliwość bezpośredniego wjazdu na teren szpitala. Przy bramie głównej zlokalizowana jest portiernia, która służy również jako punkt informacyjny. Przy bramie znajduje się tablica z mapą szpitala.

Wejście Główne:

Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju. Przy wejściu głównym zlokalizowane są toalety dla osób niepełnosprawnych oraz windy wyposażone w komunikat głosowy i dźwiękowy, a także w alfabet Braille’a i poręcze.

Izba Przyjęć:

Wejście do Izby Przyjęć znajduje się na poziomie gruntu. Do Izby Przyjęć można wejść przez „wiatę” bezpośrednio z parkingi z przodu szpitala lub przez wejście głównie. W Izbie Przyjęć znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
W izbie jest dostępny wózek dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Oddziały Szpitalne:

Oddziały szpitalne zlokalizowane są na poszczególnych piętrach WSOZ. Na poziomie zero, na holu przed windami znajduje się tablica informacyjna z dużą czcionką .
Na oddziały prowadzą schody oraz można dostać się windą. Winda wyposażona w alfabet brajla (przy numeracji pięter) informuje głosowo od piętrze i oddziale na którym się zatrzymuje.
Pomiędzy windą a posadzką nie ma progów. Posadzka na korytarzach i holach pokryta jest nawierzchnią antypoślizgową.
Sale pacjentów wyposażone są w łazienki dla niepełnosprawnych.

Poradnia:

Do poradni wejście znajduje się na poziomie gruntu. Posadzki są antypoślizgowe i nie ma progów.

Budynek Tomografii:

Do pracowni tomografii komputerowej wejście od parkingu jest przez pochylnie dla wózków inwalidzkich lub przez wejście główne go szpitala.

Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna i Chorób Zakaźnych:

Zlokalizowana w jednym budynku piętrowym przy ul. Kurpińskiego 5 w Bydgoszczy . Do przychodni można dostać się schodami lub za pomocą podnośnika dla niepełnosprawnych. Łazienki są wyposażone dla osób ze szczególnymi potrzebami. Posadzki są antypoślizgowe.

Koordynator ds. dostępności – dr n. med. Katarzyna Biała-Cieślik

• e-mail k.zieniewicz@wsoz.pl
• tel. 52 3255600


Wojewódzki Szpital Obserwacyjno -Zakaźny w Bydgoszczy zapewnia komunikację ze Szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do pacjenta po zawiadomieniu prze osobę wnioskującą (telefon do kontaktu jest udostępniony przy windach) lub bezpośrednio przez pracownika Portierni o konieczności obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami.

strzałka do góry