ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Rada SpołecznaRada Społeczna

grafika

Rada Społeczna WSOZ, zwana dalej „Radą", jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz doradczym Dyrektora WSOZ.
Rada wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy oraz przedstawia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu opinie w sprawie oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych WSOZ.

Radę powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie właściwy organ Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kadencja Rady trwa 4 lata.
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji, w przypadku:
- rezygnacji ze stanowiska;
- utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej sześć miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
- nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady;
- zmiany decyzji podmiotu wyznaczającego;
- śmierci.

Przed upływem kadencji Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego może także odwołać członka Rady z inicjatywy:
- komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściwej ds. zdrowia;
- grupy 3 radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Klubu Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W skład Rady wchodzą:
- przewodniczący - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub osoba przez niego wyznaczona;
- członkowie:
- przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liczbie 4,
- przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybrany przez Rektora. 

Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Województwo Kujawsko- Pomorskie.
 
Aktualny skład Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza:
 
- Zbigniew Ostrowski - przewodniczący,
- Szymon Piotr Róg - przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
Hanna Lesiewska - członek - przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- Marek Domżała - członek - przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Dorota Jakuta - członek - przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
- Michał Krzemkowski - członek - przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Wiesław Olszewski - członek - przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry