ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Rejestry, archiwa i udostępnianie danychRejestry, archiwa i udostępnianie danych

grafika

Archiwizowanie danych w szpitalu odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywani amateriałów archiwalnych do archiwów państwowych - Dz.U.Nr 167 poz. 1375 oraz Instrukcja Archiwum Zakładowego wprowadzona zarządzeniem Dyrektora.

Udostępnianie danych reguluje ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. z Nr 2010r., Nr 149, poz.1002).


strzałka do góry