ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Cele i zadaniaCele i zadania

grafika

Podstawowym celem WSOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia oraz innych świadczeń medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, jak również zapewnianie pacjentowi przyjętemu do WSOZ obok wskazanych świadczeń również leków i artykułów sanitarnych, pomieszczenia oraz wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.

Do zadań WSOZ należy:
1) sprawowanie całodobowej opieki zdrowotnej stacjonarnej w dziedzinach reprezentowanych przez WSOZ (badania, porady, leczenie) uzupełniających działalność innych podmiotów leczniczych stopnia wojewódzkiego;
2) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w poradniach Wojewódzkiej Przychodni Chorób Zakaźnych i Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej wchodzących w skład WSOZ;
3) udzielanie świadczeń diagnostycznych w tym analityki medycznej;
4) pielęgnacja chorych;
5) hospitalizacja osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w zakresie chorób zakaźnych;
6) szerzenie oświaty zdrowotnej.
 
Ponadto do zadań WSOZ należeć może:
1) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
2) uczestnictwo w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceń' osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3) przeprowadzanie badań profilaktycznych;
4) realizacja zadań dotyczących spraw obronnych.


strzałka do góry