ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > KomunikatOgłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy

Ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Chorób Wątroby

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
 
 

Nazwa ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wątroby

Dokument wytworzył


Data wytworzenia

-

Godzina wytworzenia

-

Osoba odpowiedzialna

Piotrowska Lidia

Sekcja ds. Osobowych i Płac, tel: 52 32-55-667

Podmiot udostępniający

-

Status ogłoszenia o naborze


Numer ogłoszenia

-

Nazwa jednostki zlecającej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Wydział

-

Miejsce pracy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wątroby

Wymiar etatu

1 etat

Ilość etatów

1

Data ogłoszenia

28.08.2017

Termin składania dokumentów

do 28.09.2017

Sposób składania dokumentów

Kandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

 6. zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;

 7. oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 
 

Miejsce składania dokumentów

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wątroby”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane są do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.

Wymagania w stosunku do kandydatów niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

  - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,

1 rok w szpitalu

  - tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

1 rok w szpitalu

  - licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

3 lata w szpitalu

  - licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

  - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania,

5 lat w szpitalu

  - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny

7 lat w szpitalu

Wymagania w stosunku do kandydatów dodatkowe

Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

 1. organizacja pracy pielęgniarek na oddziale poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów , ustalonego planu leczenia,

 2. uczestnictwo w stworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawnienia pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń,

 3. zapewnia planowe i terminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,

 4. kieruje pracą podległego personelu:

 • ustala podział obowiązków, odpowiedzialności zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,

 • prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych zadań oraz dokumentowania udzielanych świadczeń,

 • przeprowadza ocenę podległego personelu,

 1. dba o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy

 • prowadzi dokumentację pielęgniarską

 • dba o zabezpieczenie mienia oddziału,

 • nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału

 • pilnuje przestrzegania praw pacjenta

Lista wybranych kandydatów


Uzasadnienie wyboru


 


strzałka do góry