ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > KomunikatKonkurs na stanowisko Dyrektora

grafika

 

 

ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W TORUNIU

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

                                                                       Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
 im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) tj.:

1)      posiada wykształcenie wyższe;

2)      posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4)      nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;

3)      opisany przebieg pracy zawodowej;

4)      kserokopie innych dokumentów, w szczególności potwierdzających dorobek
i kwalifikacje zawodowe;
dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

5)      koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem;

6)      zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

7)      oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);

8)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia.

 

 

Ofertę należy przesłać w ciągu 20 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres Departamentu Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć
w biurze podawczo-kancelaryjnym, w następujący sposób: W kopercie z adresem Departamentu oraz adnotacją: „Nie otwierać” i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora  Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy
należy umieścić:

- ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail, nr telefonu,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 652 1868 .

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać
 w godzinach pracy:

1)      administracji Szpitala, Św. Floriana 12 Bydgoszcz;

2)      Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry