ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > Ochrona Danych OsobowychKlauzula informacyjna

INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuje się, że:

 

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II, Ruda 102, 39 – 122 Kamionka, kontakt e-mail: sekretariat@dpsruda.pl, zw. dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2.      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych: Panią Agnieszkę Gazda, kontakt z inspektorem e-mail: inspektor.odo@onet.pl.

3.    Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

- w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- kiedy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

- kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Pani/Pana dane osbowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

5.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi - ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6.    Posiada Pani/Pan prawo do:

1)   dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)   sprostowania danych osobowych,

3)   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych,

4)   wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

7.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.

8.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu.


Inspektor Danych Osobowych-dane kontaktowe

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1781) udostępnia się dane wyznaczonego w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II - inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl.


strzałka do góry